fbpx

निकोलाइ गोगोलया बाख‌ं “भान्तांकोट”

 

निकोलाइ गोगोल

(भाय् हिउम्ह :  राजेन मानन्धर)
छुं विभागय्, जितः ताः कि छु विभागय् धकाः मकनेगु बांलाइ । छाय् धाःसा दक्व हे विभाग, रेजिमेन्ट व चान्सलरत – धाये दक्व तगिंया सरकारी नोकरतय् – तकसं हे तरह मदुपिं जुयाच्वनी । थौंकन्हय् ला सुं नं साधारण नागरिकयात नं अपमान यातकि वं दक्व समाजया हे अपमान तायेकाच्वनी । छता खँ कने, उकुन्हु तिनि छगू शहरय्, अनया नांं जितः लुममं, पुलिसया छम्ह मनुखं तसकं हे त्याजीगु भासां शिकायत च्वया छ्वत कि सरकारया व्यवस्था सत्यानाश जुया वनाच्वंगु दु अले वयागु थःगु पवित्र नां म्वायेकम्वायेकं कयाच्वंगु दु । दसिया कथं वं थःगु इनाप–पौया लिसें छगू तफिगु रोमान्टिक कृतिया सफू छ्वत गुकिइ हरेक झिपौ धुंकाः पुलिसया छम्ह अय्लाखं काःम्ह मनूया चर्चा जुयाच्वनी । उकिं थज्याःगु खँयापाखें बचेजुइत दकलय् बांलाःगु थ्व हे जुइ कि गुगु विभागया जिं चर्चा यानाच्वना उकियत छगू विभाग जक धाये ।

थथे छुं विभागय् सुं अफिसया ज्या यायेत वइ, व अफिसरयात अथे तसकं उल्लेखनीय धायेफइमखु । व भचा बागःचा, ख्वालय् भचा भचा खिचाकैया दाग दु, सँ भचा ह्याउँसे, मिखा भचा मछू, छ्यनय् न्हयःने सँ मदयेधुंकल, न्यताः ह्यय्कुने धुंकल, ख्वाः नं म्हासुसे च्वं । म्वाःल का, यायेत नं छु यायेफइ । थ्व ला सेन्ट पिटर्सबर्गया लःफय्या हे दोष खः । वयागु पदया खँ ल्हायेबलय् वयात शाश्वत टिट्युलर काउन्सिलर धायेगु याः । ब्वँमिपिन्सं सिउ हे जुइ, उमित अज्याःपिं तःम्ह च्वमिपिन्सं धायेजिक्व धाइ अले अज्याःपिन्सं लिफः तुलाः लिसः बिइफइ मखु ।

व अफिसरया कुनां बश्माचकिन खः, थ्व नां बश्माकं (रसियन भासं लाकमं) पिहाँ वःगु खः तर गबलय् गय्यानाः बश्माकं थ्व नां वल, व धाःसा धायेमफु । वया बौ व बाज्या निम्हंं बाश्माचकिनत खः । उमिसं बूट न्ह्याइ अले उमि व लाकां गबलें हिलीमखु, दछिया निकःस्वकः तलुवा जक तनीगु याइ ।

वयागु नां खः अकाकी अकाकियेभिच । ब्वँमिपिन्त थ्व नां छुं भचा अजूचायापुगु वा बनावटी थें च्वनेफु, तर पत्याः यानादिसँ कि थ्व नां गनं मालाहयागु मखु, अले वया नां छुइगु परिस्थिति हे अज्याःगु जुल कि छुं मेगु नां तयेगु सम्भव हे मन्त । थ्व फुक्क खँ थथे जुल ।

अकाकी अकाकियेभिचया जन्म २३ मार्चया बहनी जूगु खः । वया स्वर्गीय मां, छम्ह थः हे अफिसरया कलाः, छम्ह भिंम्ह मिसा खः, वं विधिवत् हे मचाया नां छुइगु क्वःछिउगु खः । मांम्ह लुखा न्ह्यःने खाताय् ग्वतुलाच्वन तिनि अले वया जवय् मचाया धर्म बौ इभान इभानेभिच येराश्किन, छम्ह भिंमनू अले सीनेटय् हेडक्लर्क नं च्वनच्वन मेखे मचाया धर्ममां अरिना सेम्योनोभ्ना बेलोब्र्यूश्कोवा, छम्ह पुलिस अफिसरया कलाः अले अनुपम गुण दुम्ह मिसा नं अन च्वनाच्वन । न्हूम्ह मांयात व स्वंगू नां दुनें थःत याःगु गुगुं नां ल्ययेत धाल । मोक्की, सोरसी वा शहीद खोज्दाजातया नामं मचाया नां तयेमाःगु जुल ।

“मखु” व भिंम्ह मिसांं बिचाः यात, “थ्व नां दक्व हे बांमलाः ।” वयात लय्तायेकेत हानं मेगु पौ पुइकल अले स्वंगु नां या सुझाव बिल — त्रिफिली, ददुला व बराखासी । “थ्व ला जितः कसा नकाच्वन का,” बुरिम्ह मिसां नवात, “थज्याःथज्याःगु नां, जिं ला थज्याःगु नां न्हापां गबलें हे मन्यनानि । अपराध धइगु हे नां जूसा मेगु खँ जुल, तर त्रिफली व बराखासी ला…” उमिसं हानं मेगु छपौ पुइकल अले उकिइ पवसिकाखि व बख्तिसि धइगु नां वल ।

“यय् । आः जिं थुल,” बुरिं धाल, “कि कर्मया नं छुं ल्हाःदइ । अथे हे खःसा व स्वयाः बांलाःगु ला गुगु नां वया बौयागु खः व हे तयाबिइ । बौया नां अकाकी खः, उकिं काय्या नां नं अकाकी हे च्वनेबिउ ।” थथेजुयाः, अकाकी अकाकियेभिच नांया उत्पत्ति जुल । मचाया नां छुइगु ज्या क्वचाल, थ्व हे झ्वलय् व ख्वयाहल अले थथेयानाः ख्वाः ज्यात कि वयात थ्व खँया पूर्वाभास जुयाच्वंगु दु कि व छन्हु टिट्युलर काउन्सिलर हे जुइ ।

का थ्व दक्व थथे जूगु का । जिं थ्व खँ थन थ्व हे कारणं जक न्ह्यब्वयागु कि ब्वमिपिन्सं थम्हं थुइका कायेमा, कि मचाया मेगु नां तयेगु बिलकुल असम्भव जूगु खः । गबलय् व ग्वःदँ दयेकाः उगु विभागय् ज्या यायेत वन अले सुनां वयात ग्वहालि यात, व आः सुनां नं धायेफइमखु । डाइरेक्टर वल अले वन, छम्ह धुंकाः मेम्ह गुलिमछि सुपरिन्टेन्डेन्ट वल, तर व वहे थासय् वन, व हे स्थितिइ, व हे पदय्, व हे छगू मामुलि पौ ल्ह्यइम्हस्या रुपय् । उकिं लिपा दक्वसित विश्वास जुल कि व मांया प्वाथय् थ्व हे हालतय् वर्दी फिनाः अले न्ह्यःने भचा सँ मदयेकाः बूगु जुइ ।

विभागय् वयागु सुनां भ्याःभचा हे इज्जत मतः । जब व अनं उखेथुखे वनी, अनया पिउनं दनीगु ला छु, वयात स्वइ तक नं मखु, धाये कि व छम्ह भुजिं जक खः अनया लसकुस यायेथाय् ब्वयावःम्ह । व स्वयाः च्वय्च्वंपिन्सं वयात तसकं छाक्क व निरंकुश कथं व्यवहार यानाच्वनी । सुं मामुली हेडक्लर्कं नं वया न्हासय् थ्यंक भ्वं यंकी अल, “भाइ, थ्व छकः ल्ह्ययाबिउ,” अथवा “थ्व छगू न्ह्यइपुगु ज्या खः” अथवा मेगु यइपुगु छुं खँ तकं धाइमखु । वं थःगु ज्या काइ, अले भ्वं जक स्वइ । वं व भ्वं सुनां बिउगु धकाः तकं स्वइमखु, न वं थुखे पाखे बिचाः हे याइ, मानौं वया थथे यायेगु छुं अधिकार हे मदु । व ला भ्वं कायेसाथं उकियात ल्ह्ययाच्वने धुंकी ।

ल्याय्म्हपिं अफिसरत ला वयात हायेकेत वया हे न्ह्यःने अनेअनेगु बाखंत कंवयाच्वनी, कि वया ७०दँ दुम्ह छेँथुवालं वयात दायाच्वनी हँ अले न्यनी हँ आः ब्याहा गबलय् यायेगु धकाः, अले गुम्हस्यां ला भ्वं चुं चुं यानाः वयागु छ्यँनय् नं तयाबिइ ।

अकाकी अकाकियेभिचं उकिया छुं लिसः नं बिइमखु, मानौं वया न्ह्यःने सुं द हे मदु, उकिं वया ज्या यायेत छुं मछिंकाच्वंगु मदु । अथे हायेकः वयाच्वंसां वया ज्या यायेगुलिइ छुं पंगः वयाच्वंगु मदु । जब मेपिन्सं वयागु ल्हाः हे ज्वनाः संकी, अले तिनि वं ज्या यायेखनीमखु हले धाइ, “त्वःतिले छिपिं नं । छाय् जितः जक दुख बियाच्वनागु ?” अथे धाइबलय् वया सः हे भचा बिचित्रथें जुइ । उकिइ अज्याःगु छुं खँ दु कि उकिं करुणाया सीमायात थिइ, उकिया लिच्वः थथे जुइ कि छकः छम्ह नकतिनि जागीर नःम्ह ल्याय्म्हचां नं वयात हायेकेगु स्वल । थ्व खनाः व भचा मछिं तायेकल अले व भचा पाःखगु खनेदत ।

अले वं अनया दक्व खँयात मेगु हे मिखां स्वयेगु यात । गुगुं अप्राकृतिक शक्तिं वयात वया भिंमनू धकाः च्वनाच्वंपि पासापिंपाखें तापाकुगु थें च्वन । वयां गुलि लिपा तक नं गबलय् अन ख्याः यानाः खँ ल्हानाच्वनी, वयात व हे खँ लुमनी, “त्वःतिले छिपिं नं । छाय् जितः जक दुख बियाच्वनागु ?” अले व हे खँग्वलय् वयात मेगु हे सन्देश वयाच्वंगु थें च्वनी, कि “जिला छिमि दाजु खः ।” अथे जुल कि व मनुखं निपा ल्हालिं थःगु म्हुतुप्वाः तिइ । थःगु जीवनय् व ग्वःकः ग्वःकः मनूया प्रति मनुखं क्यनीगु क्रुरता खनाः, सुसंस्कृत, सुशिक्षित व सुसभ्य चमकदमकया लिउने सुलाच्वंगु द्वेषपूर्ण ख्यालियात खनाः थारान्हुइ अले हे भगवान, अज्याःगु खँ ला अज्याःपिं मनूतय्के नं दइ, सुइत दुनियां भिंपिं व इमानदार धयाच्वनी ।

अज्याःम्ह मनू शायद हे जक दइ, गुम्हसित ज्या धइगु थुलि तक जीवनया सुख जुयाबिइ धुंकल । थ्व हे जक नं तःधंगु खँ मखु कि व तसकं दुनाः ज्या याइ, बरु वं तसकं मतिना यानाः ज्यायाइ । उकिइ वयागु ल्ह्याबिइगु ज्याय् वं छगू रंगीन व आकर्षक दुनिया खनी । वर्णमालाया छगः निगः आखः वयात तसकं यः अले अज्याःगु गुगुं नं आखः खनकि व लय्तायाः प्याखंपाः कायेथें याइ, वया ख्वाः दन्न च्वनी, मिखा भाय् याइ अले थथे ख्वाः ज्याइ कि वं च्वयाच्वंगु हरेक आखः वयागु ख्वालय् ब्वनेफइ । यदि वयात ल्वःगु सिरपाः दइगु खःसा वयात वयागु उत्साहया हुनिं स्टेट काउन्सिलर दयेकाबिइ धुंकल जुइ तर वयात धाःसा वया पासापिन्सं धाःथें मिलयाम्ह सलथें ज्या जक याकातइ ।

अथेसां थथे धायेगु नं पुवंक पाय्छि जुइमखु कि वयात सुनां नं ल्याखय् हे मतः । छम्ह स्वभावं हे नुगः चकंम्ह डाइरेक्टरं वयागु तःदँतक याःगु सेवाया निंतिं वयात सिरपाः बिइमास्ति वयेकाच्वन । वं अन आदेश बिल कि वयात मेमेपिं ल्ह्यइपिनिगु ज्या स्वया छुं भचा महत्वपूर्णगु ज्या बिउ, अथवा वयात मेगु हे ज्याकूया निंतिं छगू अज्याःगु ज्याखँया रिपोर्ट तयार यायेगु ज्या बिउ गुकिया कारवाही पुवने धुंकल, अले उकिया छ्यं जक हिलाबिउसा गाः अले छगू निगू क्रियायात उत्तम पुरुषंं मेगु पुरुषय् हिलाबिउसा गाः । थ्व वया निंतिं उलि थाकुगु ज्या जुयाबिल कि वया चःति हे नाःनाः वल । वं थःगु कपाः हुयाः लिपतय् धाल, “मखु । जितः आः ल्ह्ययेगु हे जक ज्या बियादिसँ ।”

वयां लिपानिसें वयात अःपूगु ल्ह्यइम्ह हे जक जुइत त्वःताबिल । थथे च्वं कि थ्व ल्ह्ययेगु स्वयाः पिने वया निंतिं संसार हे मदु । वं थम्हं पुनातःगु वसतय् नं ध्यान मतः । वयागु बर्दि नं आः वाउँसे मच्वन, बरु ताः ताः थाःगु खाखि रँगया थें च्वन । वयागु लंनय् गःतां नं क्वहाँ वः अले सालुयाः वयगु गःपः तःहाकः मजूसां अथे खनेदयाच्वन । व ला फँबन्जाःतय्सं दालाय् द्वँ द्वँ तयाः छ्यनय् क्वबियाः मिइहइगु पेरिस–प्लास्टरया छ्यँ ल्हुकुल्हुकु संकीगु भौचातय् मस्त ब्वसा थें खनेदयाच्वनी ।

अले वयागु लनय् उगुं थुगुं प्यपुनाच्वनी, गथे कि सुका छपु वा सुपः छपु, लिसें लँय् जुइबलय् झ्यालं वांछ्वयाहःगु ख्वलाखिला नं वयागु तपुलिइ प्यपुनाच्वनेयः । वं थःगु जीवनय् छकः नं लँय् न्हियान्हिथं जुयाच्वनीगु घटनाय् ध्यान मबिउ, गथे कि दक्वस्यां सिउ, व थें जागिर नइम्ह मेम्ह ल्याय्म्हं लँय् थुलि क्वथीक स्वयाच्वनी कि वं सतकया मेखे सु लँजुवाया पुतु छ्वासुसे च्वन धइगु तकं स्वयाच्वनी । थज्याःगु खँय् वं छकः न्यासिचाःगु मसुकाः जक त्वःती ।

अय्सां अकाकी अकाकियेभिच छुं खँ वया मिखान्ह्यःने वःसां वयात उकिया पलेसा थःगु बांलाःगु च्वज्याय् च्वंगु छ्यं थें बांलाःगु ध्वःजक खनाच्वनी । जब सुं लँय् जुयाच्वंम्ह सल थःगु त्वाः वया ब्वहलय् दिकाः न्हासप्वालं क्वाक्क सासः ल्हाइ अले तिनि वं चाइ कि व ला छुं आखः ल्ह्ययाच्वंनागु मखु लँय् दथुइ जकं दु धकाः ।

छेँय् थ्यनेसाथं व मेचय् फ्यतुइ, नयेबलय् नं सवाः हे मस्वसे भुजिंभाजिं दुसां द्यवं बिउगु न्ह्यागुुसां नइ अले उगु इलय् ं छसासलं थःगु दक्व सूप त्वनी अले ला छकू प्याज नापं न्ह्यइ । जब वयात प्वाः जाःथें च्वनी, व दनी अले ज्याकुथिं हयागु भ्वं ल्ह्ययाच्वनी । यदि ज्याकुथिं छुं ज्या ज्वनामःगु दिं जूसा म्हाइपु छ्यायेत सां थः यःगु छुं खँ ल्ह्ययाच्वनी, विशेष यानाः यदि व दस्तावेज मजिमगाःगु खःसा — उकिया शैलीया कारणं मखुकि उकिइ सुं अजू चायापुम्ह वा महत्वपूर्ण मनूयात सम्बोधन यानातःगु कारणं जुइफु ।

अज्याःबलय् गबलय् सेन्ट पिटर्सबर्गया खिउँलय् अफिसरतय् दक्व थःथःगु ढंगं थःथःगु हैसियत कथं नये त्वनेगु खँय् थः यःयःगु नयेधुंकी, ज्याकुथिइ ज्या याइपिं दक्व न्हियान्हिथं थें च्वसा चुलेधुंका थःगु व मेपिनिगु विभागय् माःगु कचमच अले म्ह सुख मदुपिं थः यसें म्वाःमदुगु ज्याया जिम्मा काइ अले व तिप्यंकेधुंकाः झासुलनाच्वनी, जब अफिसरत ल्यंदनिगु फुर्सदया ई तसकं याउँसे च्वनीगु ज्याय् छ्यले हथाय् चाइ, गुम्हं हथासंं थियटरपाखे भाताभातां वनी, गुम्हं लँय् जुजुं मय्जुपिनिगु तपुलिया क्वय् मिखा ब्वःजुइ, गुम्हं पार्टीइ वनी, अफिसरत म्वःम्वः मुनाः नगुथें थिनाच्वंम्ह सुं परीयागु प्रशंसा यानाः बहनी बिकी । मेपिं दकलय् यक्व ला थः थज्याःपिं हे सुं अफिसरया स्वतँ वा प्यतँ जाःगु फ्ल्याटय् ब्यले हे मनसें उन उगुं थुगुं ब्वयातःगु स्वस्वं दक्व अफिसरत स्टार्म ह्विस्ट म्हितेत थः पासापिंलिसे मुनी, ततः हाकंगु पाइपं कुँ त्वःताः रसियनतय् मन्यसे मफुगु उगुं थुगुं खँ कनाच्वनी । गथेकि फाल्कोनें दयेकूगु स्मारकया सलया न्हिपं चानाबिल धइगु ।

धायेत्यनागु छु धाःसा जब संसार न्ह्यपुकेगु ज्याय् तक्यनाच्वनी, अबलय् अकाकी अकाकियेभिच धाःसा अज्याःगु ज्याःय् ब्वति काःवनीमखु । वयात गनं पार्टीइ खना धकाः धायेथाकुइ । व ला ल्ह्येगु ज्याया आनन्द कयाः त्यानुलकि लासय् ग्वतुली अले कन्हय्या बारे बिचाः यायां मुसुं न्हिलाच्वनी । वं ला थ्व हे बिचाः यानाच्वनी कि कन्हय् ल्ह्ययेत भगवानं वयात छु छ्वयाहइ जुइ धकाः ।

थथे च्वं व मनूया शान्तिपूर्ण जीवन, सु प्यसः रुबलया तलब कयाः नं थःगु नियतिइ सन्तुष्ट जुइ अले बुरा जुइकाः तकं थथे हे जुयाच्वनी । यदि अज्याःगु छुं विनाशकारी घटना मजूसा, गुगु टिट्युलर काउन्सिलरतय्गु भाग्यय् जक मखु बरु प्रिवी, स्टेट, आलिक व मेमेपिं काउन्सिलत अले व दक्व सल्लाहकारतय्गु भाग्यय् च्वयातइ अले अले गुम्हस्यां न सुयातं सल्लाह बिइ, न सुयागुं सल्लाह काइ ।

प्यसः रुबल वा उकिया जःखः तलब फइपिनि सेन्ट पिटर्सबर्गय् छम्ह ग्यानापुम्ह शत्रु दु । थ्व शत्रु मेपिं सुं मखु, बरु जिमि उत्तरया ख्वाउँ खः । धायेत ला मनूतय्सं थथे धाःगु नं न्यना कि थ्व म्हया नितिंं निं । सुथय् च्याताइलय्, पाय्छि अबलय् गबलय् थःथःगु विभागपाखे वनाच्वंपिं मनूतय्सं यानाः सतकय् पलाः तयेथाय् दइमखु, वं दक्वस्या न्हासय् थपाय्च्वः दाइ कि थाकुया क्लर्कतय् उकियात सुचुकेगु लँ मालाच्वनी । थज्याःबलय् जब च्वय्या पदय्यापिन्सं नं महसुस याइ कि उमिगु कपालय्या छ्यंंगू ख्वाउँलिं कयेकुनावन अले मिखाय् ख्बवि हे वइ, अले व बिचरा टिट्युलस काउन्सिलर ला लाचार जुइ । वया न्ह्यःने म्वायेत व हे छपु लँ दइ कि थःगु सालुगु त्यातःगु भान्तांकोटं फिनाः प्यपुन्यापु लँ पार यानाः ज्याकूया लबँय् तक थ्यनी । अन वं बँय् अबलय् तक तुति बस्वाना च्वनी गबलय् तक वयागु दक्व ख्वयाच्वनेधुंकूगु प्रतिभा व क्लर्कया योग्यता नायामवनी ।

छकः अज्याःगु ई वल गबलय् अकाकी अकाकियेभिचं व दक्व दुरी ब्वाँय् वनाः पार यात नं ब्वहलय् ख्वाउँलिं च्वाच्वासुयाः स्याःगु अनुभव जुल अले लिपतय् थथे बिचाः यात कि गनं वयागु भान्तांकोट जकं स्यंगु ला मदुला धकाः । छेँय् पुतूपुइकाः स्वःबलय् तिनि वं खन, व ला ज्यलाः टाट थें सालुइधुंकल, दुनेंपिने स्वयेजिइ धुंकल अले दुबःसा नं गुनावये धुंकल ।

ब्वमिपिन्सं थ्व थुइकेमाः कि अकाकी अकाकियेभिचया कोट वया नापं ज्या याइपिं क्लर्कतय् वयात हायेकेगु खँचु जुयाच्वंगु दु । उमिसं वयागु भान्तांकोट लाकाः वयात द्वलाइँ धायेगु यानाहल । वयागु कोट नं भचा अजूचायापु, उकिया गःतां दँय् दसं भचा चिचीधं जुयावनाच्वनी, दयेके यंकेथाय् अथे यानाबिइगु जुयाच्वन ।

थ्व समस्याया हुनि थुइकेत अकाकी अकायेभिचं क्वःछित कि आः व भान्तांकोट पेत्रोभिच सुइकाःयाथाय् यंके हे माली । व सुइकाः या च्वनेगु थाय् लिउनेया स्वहानें वनाः प्यतजालय् । छपा मिखां मखंसां, च्याःथाःसां वं अफिसर व मेमेमपिनिगु वसःया भिंकेज्या बांलाक यायेफु । तर थ्व अबलय् जक जुइ गबलय् वं त्वनातःगु दइमखु अले वया ध्यान मेथाय् वनाच्वंगु दइमखु ।

झीत थज्याःगु खँ धयाच्वनेमाःगु ला मखु,अय्सां आः थ्व चलन हे जुइधुंकल कि दक्व पात्रया चरित्रया दक्व व्यहोरा बिइगु, उकिं पेत्रोभिच सुइकाःयात नं क्वथीक म्हसीकेगु बाहेक मेगु लँपु मदु । सुरुइ वयात ग्रिगोरी जक धाइगु अले व सुं जमिदासया कमैया जुयाच्वंन । लिपा व अनं मुक्त जुइवं तिनि वयात वायगु नां कयाः पेत्रोभिच धकाः सःतेगु यात ।

वं अबलय्निसें अनया नखःचखःबलय् यक्व हे त्वनेगु यानाहल । न्हापा ला व ततःधंगु नखतय् जक क्यालन्डरय् क्रस तयातःथाय् जक त्वनीगु खः । अले वं थःकलाःलिसे ल्वाइबलय् वयात मेगु धर्मयाम्ह व जर्मन धकाः हालाच्वनी । अले वया कलाःयात नंं थन उल्लेख यायेधुंकाः वया बारे नं छुं धायेमाली तर दुर्भाग्य, वयाबारे यक्व मसिउ । आः थुलि हे जक सिउ कि वं छ्यनय् रुमालं चिउगु पलेसा तपुलिं पुइ अले वयात थः बांलाःगुया गर्व नं मदु थें च्वं । न्ह्यागुसां वया नापसं जुइपिं मिजंत मध्ये सिपाइतय्सं जक सां वयात तपुलि क्वय् स्वइ अले ग्वाय ्निइकाः अजूचायापुगु सःपिकानाः वनी ।

अकाकी अकायियोभिच पेत्रोभिचया फ्ल्याटय् वनेगु स्वहाने गयाच्वच्वं खनकि अन ला बँ प्यानाः लिपुलिपु जयाच्वन अले मिखा हे पालुक नवयाच्वन । छिं सिउ जुइ थज्याःगु लिउनेया स्वाहाने धइगु सेन्ट पिटर्सवर्ग छगू मजिमगाःगु खँ खः । अले स्वहाने गगं वं पत्रोभिचं गुलि ध्यबा काइ जुइ धकाः बिचाः यात अले मतिइ तल कि निगू रुबल स्वया यक्व बिइ हे मखु । लुखा चाः उकिं सुइकाःया कलातं न्या दयेकेत भुतुलिइ अपाय्सकं कुँ पिहाँवयेकाच्वंगु जुयाच्वन कि उमिसं अन बिलि तकं खनेमदु ।

अकाकी अकाकियेभिच व सुइकाःया कलातं मखंक दुहाँ वन, गन पेत्रोभिचयात सिँया चकंगु मेचय् मुलमतिं थ्यानाः तुर्कि पाशा थें फ्यतुनाच्वन । सुइकाःत अप्वःधयाथें ज्या याइबलय् थें व नं लाकां मन्ह्यासे च्वनाच्वन । अकाकीया मिखा वयागु तुतिया पचिंचाय् थ्यन, ब्यबिक्वःगु लुसि काउलिया ख्वलाथें छाः अले ख्वातु । पेत्रोभिचं थःगु ककुइ रेशम व सूतिया सुका क्वखानातःगु दु अले पुलिइ छुं भ्वातःगु कापः प्यपुुना च्वंगु दु । स्वंगु मिनेट तक वं मुलुइ सुका तयेगु कुतः यानाच्वन उकिं व क्वथाया खिउँ व थःगु सुका खनाः वया तं पिहाँ वः । व भुनुभुनु हालाच्वन, “मामय्चरं । हुँ ले । थ्व बदमासं जितः वँय् हे दयेकाल ।”

आकाकीयात थनथाय् मछिन कि व अबलय् वल गबलय् पेत्रोभिच तम्वयाच्वन । वया व भचा लय्ताःबलय् वयाः खँ ल्हायेदुसा जिउ धकाः च्वनाच्वंगु । गथे कि वया कलातं धाइ, “जब वं त्वनातइ, अले व यात धायेगु का ।” अज्याःबलय् वं गाःकिया खँ न्यनी अले दंक याइ अले क्वक्वछुनाः नं खँ ल्हाइ । अले वया कलाःया लिपा हालाच्वनेमालीगु कि उकुन्हु वया भाःतं त्वनातःगु जुयाः दंकं यानाबिइधाल, धाथें ला उकिया झिगु कोपेक वं अले अझ तनेमानि । अले अथे धयाः ध्यबा नं काइ । तर थ्व इलय् पेत्रोभिच गंभीर खनेदु अले उकिं भचाः छाः पहः नं वः अले उकिं अन वं यक्व ध्यबा धाइगु ग्याःचिकु नं दु । अकाकीं अनया परिस्थिति थुइकास्वःबलय् वया ला आः हे लिफःतुलाः लिहाँ वनेथें जुल तर आः धाःसा अथे वनेत नं मछिन ।

आकाकीं छगःमिखा कयेकुंका वयात स्वल अले धाल, “ज्वजलपा पेत्रोभिच ।”

“ज्वजलपा भाजु,” पेत्रोभिचं नं लिसः बिल अले अकाकीया ल्हातिइ स्वल । वया निंतिं वं लुटेयानाहःगु माल ज्वनावःगु थें च्वं ।

“जि…जि छाय् वयागु धाःसा नि, पेत्रोभिच, कि थ्व…”

खँ छु ले धायेबलय् अकाकी अकाकियेभिचं थःगु बिचाःयात अःप्वः धयाथें परसर्ग, क्रिया विशेषण व थी थी निपात तयाः खँ कनाच्वनी, गुकिया छुं अर्थ हे मदु । भचा अतःमतःकनकि वं थःगु खँ पुवंक धायेफइमखु अले अथे जुलकि वंं थथे धाइ, “अँ खँ छु धाःसा नि… धाथें ला ” वया धायेमाःगु दक्वं ल्वःमंकी अले वं छु धायेमाःगु खः व धाये धुन धकाः च्वनी ।

“छु जुल, छु ?” पेत्रोभिचं छगः मिखां वया बर्दिइ क्वथीक स्वयाः न्यन । वं न्हापां गतामय् मिखा ब्वल, अनं लंचाचय्, अनं जन्हुफातय् । वयागु दक्व खँ वं सिउ, छाय्धाःसा व दक्व वं हे सुयाबिउगु । सुइकाःतय्गु नियम हे थज्याःगु, उमि सुं गाःकि वल कि न्हापां थ्व नी याइ ।

“अँ । खँ छु धाःसा नि पेत्रोभिच । थ्व जिगु कोट, थुकिया कापः… छं सिउ नि, मेगु ला दक्व पाय्छि हे दु तर थकिया लिउने भचा मजिल अले भचा पुलां पह वल । तर थ्व न्हूगु हे खः । बस थन छकूचा लिउने अले ब्वहलय् भचा ज्यल । थुलि जक, ज्या यक्व मदु…”

पेत्रोभिचं द्वलाइँ काल, न्हापांं उकियात तेबुलय् चकंकल अले क्वथीक स्वयाच्वन, छ्यं संकल अले झ्याःक्वय् तयातःगु नसवारया चाकलाःगु बत्ताचा काल । उकिइ सुं जनरलया किपा दु, गुम्ह जनरल धइगु ला मसिउ तर वयागु ख्वालय् हे ह्वखनातःगु दु अले भ्वंतयाः प्वाःतिनातःगु दु । छकू नसवार थनेधुंकाः पेत्रोभिचं कोटयात थःगु ल्हातिइ चकंकल अले मतया न्ह्यःने यंकाः स्वत अले वं छ्यं संकल । व धुंकाः वंं लंचाय् स्वल अले हानं छ्यं संकल । व धुंकाः वं हाकनं व हे बत्ताचा काल, न्हासय् थनाः बन्द यात अले तिनि धाल, “अहँ । थ्व ला भिंके जिइमखुत । दक्वं हे ज्यले धुंकल ।”

“अले छाय् जुइमखु ले पेत्रोभिच?” वं मस्तय्सं ख्वखना सलं धायेथें धाल, “जिं धयागु छु धकाः धाःसा ब्वहलय् भचा ला ज्यःगु दुनि । अले छंथाय् अज्याःगु चापः कापः ला दु जुइ…”

“जिकय् चापः कापः ला दु । व मदूगु मखु ” पेत्रोभिचं धाल,“ तर उकिया द्यःने जिं ति कायेफइमखु । थ्व ला वाच्यां च्वनेधुंकल । मुलुं सुल कि थ्व त्यातः जुइ ।”
“त्यातः जुलकि उकिया द्यःने परकाबिउ ले ।”

“तर परकेत नं ला छुं माः नि । अन छुं हे मदु, गुकिइ परकागु च्वनी । फिजकफिनाः झ्वाझः यायेधुंकल । थुकियात आः वसः नंं गथे धायेगु । थुकियात तसकं फय् वःथाय् जक थ्व तयाबिउ, कुचाकुचा जुयाः थ्व हायावनी ।”

“न्ह्याथे यानाः सां तिकाबिउले । गय् यानाः जुइ थ्व धाथें … छखें जक ।”

“मखु,” पेत्रोभिचं तछ्यानाः धाल, “आः थुकिइ छुं यायेमजिल । थुकिया दिन फुत । थ्व हे बांलाइ कि तसकं चिकुइबलय् आः थुकियात चानाः बालाचा दयेकाः तुतिइ हिनेगु दयेकादिसँ । मोजा जक न्ह्यानां तुति मक्वाः । थुलि कवय् ज्या ला जर्मनया मनूतय्सं ध्यबा मुंकेत याःगु खः । जिं स्वये छिं आः न्हूगु कोट सुइकादिसँ ।”

“न्हूगु” धइगु खँग्वः न्यनेवं हे अकाकीयात इक्कुसे च्वन अले क्वथाय् च्वंगु दक्व सामानय् वया मिखाय् चाःहिल । वं छता जक बांलाक खनाच्वन, व पेत्रोभिचया नसवारया बत्ता, गुकिइ च्वंगु जनरलया किपाय् भ्वं तिकातःगु दु ।

“न्हूगु दयेकेगु खँ छन्त छाय् माल ?” वं होसय् मदुम्हस्यां थें धाल, “जिकय् उकियात ध्यबा मदु ।”

“अँ । न्हूगु हे माः,” पेत्रोभिचं भावशुन्यता ब्वयाः धाल ।

“का । आः यदि जिं न्हूगु सुइकेमाःसा उकियात गुलि …”

“छिगु मतलब, गुलि ध्यबा तुइ धयादियागु ला?”

“खः ।”

“जिं स्वये सत्या स्वयाः ला यक्व हे तुइमाः” पेत्रोभिचं तसकं अर्थपूर्ण कथं थःगु म्हुतुसि वां न्यान्यां धाल । वयागु खँ न्यनेबलय् वयात मेपिन्त अजूचायेक साप यः अले वयागु ज्या धइगु मेपिनिगु ख्वालय् थःगु खँग्वःया जादु स्वयेगु थेंच्वं ।

“कोट छपाःया सत्या रुबल,” बिचरा अकाकी मू हालाः धाल । थःगु जीवनय् शायद दकलय् न्हपां वं उलि तसलं हाःगु जुइ, छाय् धाःसा वयागु स्वभाव हे व तसकं नाइक जक खँ ल्हायेगु ।

“खः धया,” पेत्रोभिचं धाल, “कोट ला व स्वयाः यक्व नं तुइफु । उकिया गःतालय् मार्टेनया सँदूगु छ्यंगू व भुलाय्या तपुलि घाकलकि उकिया मू निसः स्वयाः यक्व थ्यनी ।”

“गात गात पेत्रोभिच,” आकाकीं ख्वयेथें यानाः हे धाल अले न्हाय्पं पेत्रोभिचया खँग्वः व वया प्रभावपाखें तिनाबिल, “न्ह्याथेयानाः सां थुकियात हे भिंकाबिउ । ताकि कमसे कम छुं दिं ला थुकिं ज्या बिइ नि ।”

“छु फाइदा ? थुकिइ मिहेनत नं सितिं वनी अले ध्यबा नं,” पेत्रोभिचं धाल अले थ्व न्यना अकाकी नं दना वन । वया ला नुगः हे क्वतुन ।

थः गाःकि वनेवं पेत्रोभिच ताबाय्त तक मसँसे दनाच्वन । वं थःगु म्हुतुसि अर्थपूर्ण कथं वांन्यात अले पलख तक थि हे मथिउ । व ला थ्व खँय् लय्ताः कि वं थःगु ज्यालिसे नं विश्वासघात मयाः अले थःगु कलालिसे नं ।

पिने सतकय् वयाः अकाकीयात थथे च्वन कि वयात न्ह्यलय् थें जुयाच्वन ।

“अय् । थ्व का खँ,” वया मनय् मनय् खँ ल्हात, “अले बिचाः यायेमाःगु खँ ला थ्व कि वयागु थज्याःगु ख्वाःपाः खनेदइ ।” लिपा भचा सुम्क च्वनाः वं धाल, “अथे हे खः । आखिर अज्याःगु ख्वाः क्यन वं अले जिं अनुमान तकं यायेमफुत कि थथे नं जुइ फु ।” व धुंकाः व हानं सुम्क च्वन । ताबाय्त सुम्क च्वनाः वं धाल, “स्व साः । आः थ्व सु, गय्, छखें… मतलब …भाग्य हे स्यंगु का ।”

थथे धाधां व छेँय् वन तर छेँपाखे वया पलाः मवं, बरु थम्हं हे मसिइक व ला पाय्छि मेगु दिशाय् वनाच्वन । लँय् फोहरम्ह चिमनी सफा याइम्ह मनू छम्ह ध्वदुत अले वयागु ब्वहलय् वयागु हाकुगु नं कित । छखा दयेकेसिमधःनिगु छे्रँया तलं वया म्हय् ताकेचा प्वंकाहल । वं थ्व छुं हे मचाः, अले जब व छम्ह पालेलिसे न्याःवन, अले छकूचा नसवार कयाः थःगु ल्हातिइ तल । अले तिनि वइत हासे वले पालेयात धाल, “होस–हिस दुला? गन वनेत्यना? वनेगु थाय् थ्यकाना मदु ला?” वं प्यखेरं मिखा ब्वल अले छेँपाखे लिहाँ वन ।

छेँ थ्यनेवं वं थःगु चिचाःदंगु बिचाः मुन अले थःगु हालतयात बांलाक स्वत, वं थःलिसे घारांघुरुं यानाः तम्वयाः मखु बांलाक खँ ज्यंकेत खँ ल्हानाच्वन , गथे कि छम्ह अज्याःम्ह खँ थूम्ह पासालिसे खँ ल्हानाच्वंगु जइ, सुलिसे वं तसकं क्यातुगु स्वयाः क्यातुगु विषयय् नं सहलह यायेफइ ।

“मखु मखु,” आकाकीं धाल, “थ्व इलय् पेत्रोभिचलिसे खँ ल्हानां छुं ख्येँय् थ्वइमखु । छखें वयात वया कलातं काकातल जुइ । थथे यायेमालीका । जि आइतबार सुथय् वया छेँय् वने । सन्चरबारधुंकाः व मिखा कय्कुंकाः स्वयाच्वनी, न्ह्यलंब्वानाच्वनी । वया होसय् वयेत छघुतु त्वनेमाली तर वया कलातं वयात छफुतिहे बिइमखु अले अबलय् जि वयात झिगू कोपेक … छखें… अले वं जिगु खँ अःपुक न्यनी अले कोट नं छखें …”

थ्व हे जुक्तिया बह कयाः अकाकीं थःगु नुगः क्वातुकल अले मेगु आइतबारतक पियाच्वन । जब वं तापाकंनिसें पेत्रोभिचया कलाः ज्या दयाः पिहाँ वंगु खन, व पेत्रोभिचयाथाय् वन । सन्चरवार धुंकाः पेत्रोभिच धाथें कय्कुंगु मिखां स्वयाच्वन, वयागु छ्यं क्वछू अले मिखा नं न्ह्यलं गुजुं च्वं । तर जब वं आकाकीं छु खँ ल्हानाच्वन धइगु थुल, अले व ला भैलः खायेथें खात ।

“मजिउ,” वं धाल, “कोट ला न्हूगु हे कायेमाली ।”

उलि धायेवं अकाकी अकाकियेभिचं झिगू कोपेकया ध्याग लिकयाः वयागु ल्हातिइ तयाबिल ।
“आपालं सुभाय्, जय जुइमा । छकः सासः ल्हाये अले छिगु भिंउसाय्या कामना यायां छसली त्वने,” पेत्रोभिचं धाल, “तर कोटया छुं पिर कायेम्वाः । पुलांगु आः छुं ज्या वइमखुत । जिं बांलाःगु कोट सुयाबिइ । पत्याः यानादिसँ ।”

अकाकी अकाकियेभिचं हानं कोट भिंकेगु खँ स्वायेत्यन तर पेत्रोभिचं वया खः मन्यँसे धाल, “जिं धाथें न्हूगु कोट सुयाबिइ, जितः पत्याः यानादिसँ । जिं थःगु थासं पुवंक कुतः याये । झीसं उकियात आः न्हूगु हे फेसनया कोट नं दयेकेफु । गथेकि गतां तपुइत वहया नकिंचा न तयेफु ।”

आः अकाकीं थुल कि आः मेगु उपाय मन्त, न्हूगु कोट सुइके हे माल । व निराश हे जुल । आः ध्यबा गनं हयेगु? गनं ध्यबा वइ? खयेत ला नखःया बोनस धकाः भचा ध्यबा ला वइगु दु तर व ध्यबा ला न्हापा हे मेमेगु ज्याया निंतिं धकाः फ्यानातयेधुन । वया सुरुवाः छगः सुइकेमानि, अले लाकां दयेकागु ध्यबा नं पुलेमानि । सुइकाःनीयाथाय् न्हूगु कमीज व क्वय् न्ह्यायेत नं छुं सुइकेमानि । मेकथं धायेगु खःसा व ध्यबाय् आः छुं हे ल्यनीमखुत, अले यदि डाइरेक्टरं उदारताया जोशय् ४० रुबलया पलेसा ४५ रुबल हे बिउसां तसकं म्हो जक ध्यबा ल्यनी गुगु भान्तांकोटया मूया न्ह्यःने समुद्रय् छफुति लःथें हे जक जुइ ।

अथेसां वं सिउ पेत्रोभिचया गन खः गन थिकय् मू धायेगु बानी दु । गबलें गबलें ला थुकि थिकय्क धाइ कि कलाःम्ह हे हालाहइ, “वँय् जुल लाकि छु । गबलें सितिं यानाबिइ अले गबलें थुकि ध्यबा धाइ कि उलिं ला छन्त नं सुनां न्याइमखु ।”

थ्व ला वं सिउ कि पेत्रोभिच आः ८० रुबलं नं कोट सुयाबिइत तयार जुइ तर व हे नं गनं धयेगु? उकिया बछि ला शायद वं मुंकी नं जुइ । जुइफु , उकिया छुं वं मुंकी । अले मेगु ध्यबा गनं हयेगु ? न्हापां ला ब्वँमिपिन्सं थ्व खँ थुइमाल, व बछि ध्यबा गनं वइ । आकाकीया छगू रुबल खर्च यातकि उकिइ बछि कोपेक ध्यबा ल्यंकाः उकियात कन्तुरचाय् तयोगु बानी दु । खुलाया छकः वं व सिजःया ध्यबात दक्व लिकानाः उकिया पलेसा छगः वह या म्वह तयाबिइ । तःदँ निसें थथे यायां वं ४० रुबल ला खाकेधुंकल अले मेगु ध्यबा गनं हयेगु धकाः बिचाः यानाच्वन । वं लिपा कमसे कम दछि तक वं आः न्हियान्हिथं यायेमाःगु खर्च क्वपालेगु क्वःछित — वं बहनीया च्या त्वनीमखुत, चान्हय् मैनमत च्याकीमखुत अले छुं ज्या याये हे माःसा छेँथुवाःया क्वथाय् वनाः मैनमतया ध्यबा म्हंचायेकी, लँय् वनेबलय् नं ल्वहँलिहँचात मदुगु थासं अले पतिंचां चुयाः जक लँय् जुइ, ताकि लाकां यक्व मज्यलेमा, अले छेँय् थ्यंकाः नं सूतिया पुलांगु गाउन जक फिइ ।

धाथें धायेगु खःसा न्हापां न्हापां ला वयात थ्व बानि यायेत थाकुल तर लिपा थ्व वया न्हियान्हिथंया ज्या जुल । अले थःगु न्हूगु कोटया म्हगसं वयात आत्मिक नसा ज्वलं थें बिया हे च्वन । अनंनिसें वया थःगु दक्व अस्तित्व हे परितुष्ट थें जल, गथे कि वलिसे मेम्ह सुं मनू दु, व याकःचा मखुत वा वया यःम्ह पासा जीवनया लँय् नापं वनेत तयार जुल । अले व पासा मेम्ह मखु, वयागु हे झ्यातूगु कपाय् थनातःगु भान्तांकोट खः गुकिइ तूगु व बल्लागु इस्तरि तयेधुंकगूगु दु । मसिउ गथे जुयाः उकिइ वयात ज्यान हे दुबिउगुथें ताः। अले वयागु हे चरित्र नं यक्व दृढ थें च्वनावल, छम्ह थःगु लक्ष्य निर्धारण यायेधुंकूम्ह मनूया थें ।

वयागु ख्वाःपाः व वयागु बानिइ अनिश्चय व उखेनंथुखेनं जुइगु जुइगु लक्षण मदयावन । गबलें गबलें वयागु मिखा जल्ल थिनावइ अले न्ह्यपुं तसकं साहसपूर्ण व बहादुरया बिचाः वयावनी, शायद वं मार्टेनया गःतां नं तयेका हे त्वःती । उकिया बिचार यायां उकिइ तन अले छन्हु नक्कल यायां भचांछि मखुथे मयाःगु का वं । म्हुतुं ला “उफ” धायेगु पिहाँ वल अले पचिंचां छातिइ ध्वःकित कि लछिया छकःसां व पेत्रोभिचयायाथय् वनाः वं सुइकीगु कोटया बारे खँ ल्हाःवनी । गबलें कापः गन न्याःसा बांलाइ धकाः, गुगु रंगया कापः न्यायेमाली धकाः, गुलि ध्यबा पुले धकाः । अज्याःगु दक्व न्यनावयेबलय् व न्ह्याबलें लय्ताः । भचा ला चिन्तित जुइ तर नं व धाथें छन्हु व दक्व न्यानाहयाः कोट तयार जुइ धकाः ।

वयागु आशाया व ई याकनं हे बल । वयागु दक्व आशाया विपरित डाइरेक्टरं आकाकी आकाकियेभिचयात पीगु मखु, पीन्यागु नं मखु, बरु पूरा हे खुइगु रुबल बिइगु क्वछित । शायद वंयात अथे च्वनजुइ कि आकाकी यात छपाः कोट मदयेक मगानाच्वंगु दु । थ्व छगू पाः लाःगु जक नं जुइफु तर न्ह्याथेसां अकाकीयात थपालय् नीगू रुबल ध्यबा अप्वः बिइत्यंगु दु । घटनाक्रमय् अचानक थ्व मोड वयेवं दक्व खँचु चतारं ब्वाँय् वन ।

निलास्वला यक्व मनसे च्वनेधुंकाः अकाकीयाके पाय्छि ८० रुबल ध्यबा तयार दत । न्ह्याबलें सुम्क च्वनाच्वनीगु वयागु नुगः भाराभारामिन ।

कन्हय्कुन्हु हे व पभेत्रोभिचलिसें पसःपसः चाःहिउवन । उमिसं कोटया लागि बांलाःगु कापः न्यात अले थ्व अजूचायापुगु खँ मजुल, छाय्कि वंगु खुलातक ला व कापः न्यायेगु बारे हे जक बिचाः यानाच्वंगु खः अले छगू नं अज्याःगु महिना मदु गबलय् व पसःया जःखः वनाः स्वःमवं । पेत्रोभिचं तक हे धाल नि वइत, कि थ्व स्वयाः बांलाःगु कापः न्यायेफइमखु धकाः । उमिसं छकः ला सुति कापः ल्याःगु खः, व उलि बल्लाः कि पेत्रोभिचं धयाहेबिउगु खः कि उकिं ला भुलाय्कापःयात तकं ध्वयेफइमखु धकाः, स्वयेबलय् नं दन्न च्वं अले फुइँ पिहाँ वः । उमिसं मार्टेनया छ्यंगू नं मतयेकेगु बिचाः यायेधुंकल, छाय् धाःसा व तसकं थिकय् । उकिया पलेसा ला वं भौचिया छ्यंगू न्यायेगु पाय्छि तायेकल गुगु तापाकं स्वयेबलय् मार्टेन थें हे च्वनी ।

पेत्रोभिचं पुरा निवाः मिहेनत यानाः व कोट तयार यात, उकिइ कपाय् थनेगु थज्याःगु ज्या यक्व दूगुलिं भचा ताबाय्तबिउगु खः । पेत्रोभिचं व ज्याया लागि झिंनिगू रुबल काःगु खः । उकिइ दान्छि दां नं म्हो याःसां ज्या जुइफइमखु । दक्व खँ भुलाय्या सुकां सुइमाःगु अले छति छति तकं बांलाक स्वयाः सुयातःगु दु अले लिपा पेत्रोभिचं थम्हं हे थःगु वां दक्व मुलातःगुयात काकाः बुत्ता नं कियातःगु दु ।

पेत्रोभिचं गुकुन्हु कोट हःगु धकाः ला धायेमफु तर आखिरय् व ला अकाकी अकाकियेभिचया जीवनया हे दकलय् लुमंकेबहगु दिं जुल । व सुथय् कोट ज्वनाः वःगु खः, पाय्छि अबलय् गबलय् व ज्याकू वनेत्यनी । कोट तयार जुइत थ्व स्वयाः मेगु ल्वःगु ई गबलय् जुइ, छाय् धाःसा थुरथुर खाकीगु चिकुला आः सुरु तिनि जुल अले चिकुला ला झं थाकुयावनीतिनि ।

पेत्रोभिच छम्ह भिंम्ह सुइकाःथें जुयाः कोट ज्वनाःवःगु खः । वया ख्वालय् अज्याःगु गंभीरता आकाकी अकाकियेभिचं न्हापा वयाके गबलें मखंनि । थ्व थुइकेफु कि पेत्रोभिचया थःगु ज्या गुलि तःधं धइगु आभास दु अले वं क्यना नं च्वंगु दु कि व अस्तर तइपिं, भिंकीपिं व न्हूगु हे वसः सुइपिं सुइकाःतय् दथुइ गुलि पाः धकाः । वं रुमाल प्वः फ्यनाः कोट पिकाल, नकतिनि हियातःगु रुमाल लथ्यानाः थःगु खल्तिइ तल । कोट निपा ल्हातिं ल्ह्वनाः गर्व यानाः हे अकाकीया ब्वहलय् तयाबिल । न्ह्यःनं तप्यंकल, लिउनें सालाः थासय् लाकल अले टाँक मतसे हे उकियात आकाकीया म्हय् न्ययेकाबिल । बाज्यः वनेधुंकूम्ह अकाकीयात पाय्छि जुइक वसः पुनेमाः । पेत्रोभिचं वया लंचाय् ल्हाः दुछ्वयेत ग्वहालि यात । अथेसां वं सिउ कि व भान्तांकोट वया म्हय् पाय्छि जू । पेत्रोभिचं थ्व नं धायेत ल्वःममंकू कि व चिकीचाधंगु गल्लिइ च्वनूम्ह जुइवं अले वयागु ज्यासलय् साइनबोर्ड मदयेवं अले अकाकीयात न्हापांनिसें म्हसिउगुलिं जक उकि दंक ज्या यानाबिउगु, जबकि नेभ्स्की एभेन्यूलय् सुयागु जक हे ७५ रुबल काइ ।

आकाकी अकाकियेभिचया थ्व विषयय् पेत्रोभिचलिसे खँ तःहकयेके मंमन्त छाय्धाःसा पेत्रोभिचं थः गाःकितय्त थाराथारा न्हुइगु भाः तयातःगु दइ अले वया व न्यनेजक माःसां ग्यासे वइ । वं हिसाब चुक्ता यात, सुभाय् बिल अले न्हूगु भान्तांकोट फिनाः ज्यासलय् वन । पेत्रोभिच नं व लिसें पिहाँ वन अले तापाक्कतक लँय् दनाच्वंगु मिखां दनाः तापाक्क वनाच्वंगु कोट स्वयाच्वन अले दुनें दुनें पिचायेके जिगु गल्लिचां वनाः हानं छकः व वनीगु सतकय् थ्यंकःवल । अनं वं थःगु कोट हानं छकः स्वये खनी, वनं न्ह्यःनं हे ।

थ्व इलय् अकाकी अकाकियेभिच तसकं लय्तातां थिकुथिकुपनाः वनाच्वन । धुचा पतिकं वयात थ्व खँया आभस दु कि वयागु ब्वहलय् आः वयागु न्हूगु भान्तांकोट दु । अले छकः निकः ला लय्तातां ताय्दयेक हे न्हिलाहइ । व कोटया निगू गुण दु – छगू व तसकं लुमु अले मेगु, व स्वयेबलय् तसकं बांलाः । लँया बारे वं भचा हे ध्यान मतल अले वं छकलं थः थःगु ज्याकू न्ह्यःने थ्यंगु खन ।

लँबय् थ्यंकाः अकाकी अकाकियेभिचं कोट त्वःतल अले क्वथीक स्वयाः अनया पालेयात खास निगरानीइ लःल्हानाथिकल । गय् जुयाः मसिउ विभागया हरेक कर्मचारीं थौं वं न्हूगु कोट फिनावःगु अले न्हापाया द्वलाइँ मन्त धका सिइकल । अले दक्व हे छकलं वयागु न्हूगु कोट स्वयेत लँबय् थ्यंकःवन । दक्वस्यां वयात भिंतुना बिल अले न्हापा ला व मुसुहुँ जक न्हिलाच्वंगु, लिपा वयात भचा गथेखे च्वन । आः ला मनूत वया लिउलिउ हे वल अले थज्याःगु लसताया इलय् भ्वय् नकेमाः धकाः लितुलिनाच्वन ।

आः अकाकीया होस तन अले ंवं आः थ्व पाखें गथेयानाः बिसिउँ धकाः लँ माःजुयाच्वन । छकलं वयागु ख्वाः मछालाः ह्याउँसे च्वन । वं नाइसे च्वंक धायेगु कुतः यात कि व वयागु न्हूगु कोट मखु अले वं थुइकाबिइगु कुतः यानाच्वनी कि व न्हूगु कोट मखु पुलांगु हे भिंकागु जक खः । अबलय् छम्ह हेडक्लर्कया असिस्टेन्ट थज्याःगु पदय् च्वनाच्वंम्हस्यां थःत क्वय् च्वंपिं नाप नयेत्वने यायेगु मछिं मजू धकाः क्यनेत जुइ, वयाः धाःवल, “का म्वाःल । अकाकीया पलेसा जिं पार्टी बिइ । थ्व जिगु बुदिं नं खः ।” अफिसरतय्सं वयात भिंतुना बिल अले वं नयेत सःतूगुयात स्वीकार नं यात । अकाकीं वये मफइगु धकाः त्वह तयेत कुतः यात तर दक्वस्यां थ्व ला मजिल, मछालापुसे च्वन धायेवं वये मधासे मगात । लिपा जब वया थ्व ला थःगु न्हूगु भान्तांकोट फिनाः चाःहिलेगु छगू न्हूगु ह्वःताः खः धयागु लुमन, व नं चंचं धाल ।

थ्व न्हिछि हे अकाकीया लागि लसतां जाःगु नखःथें जुल । छेँय् लिहाँ वयेवं वं खुब होस यानाः नकिनय् कोट खात, हानं छकः उकिया कापः व इस्तरि तयातःगुयात मनमनं उसिउसियात अले हानं निगुलिं लना स्वयेत पुलांगु तसकं हे त्यातः जुइधुंकूगु द्वलाइँ लिकातः । व खनाः ला व थाराहेन्हुल, गुलि आकास जमिन पाः खनी । लिपा ताबाय्त ब्यले यायेत्यंबलय् नं वं थःगु पुलांगु द्वलाइँया दुर्दशा खनाः मनं मनं बिचाःयानाच्वन अले न्हिला नं छ्वत । व तसकं लय्तातां ब्यले यात अले व धुंकाः थौं ल्ह्ययेगु ज्या मयाः, भचा हे मयाः, बरु खिउँसे च्वँतले नं खाताय् ग्वारातुलाः सुम्क च्वनाच्वन ।

वं याकंनं याकनं वसः त्वःताः पुन, न्हूगु कोट फित, अले सतकय् चाःहिउ वन । व पार्टी बिउम्ह अफिसर गन च्वनी धकाः पाय्छि ला जिं धायेफइमखु । जिगु लुमन्ति नं बुलुइधुंकल अले सेन्ट पिटर्सबर्गया दक्व खँ, उकिया लँ व छेँत जिगु न्ह्यपुइ उलि दुसुनावनेधुंकल कि आः छुकियात नं बांलाक पिब्वये थाकुल । जिं ला थुलि हे धायेफु कि थ्व अफिसर शहरया गुगुं बांलाःगु त्वालय् च्वनी अथवा, अकाकीया छेँया नापनापं मखु । न्हापां ला अकाकीयात भचा झिझाँय्मिझाँय्गु व खिउँगु लँ जुयाः वनेमाःगु खः तर व गुलि गुलि अफिसरया फ्ल्याटया लिक्क थ्यन उलिउलि अन लँय् मनूत जू खनेदत, न्हापा स्वयाः मनूतय्गु छेँ खनेदत अले दन्न नं च्वन । न्यासि जुयाच्वंपि यक्व खनेदयावल, झःझःधाःगु वसतंं पुनातःपिं मिस्त व मार्टेनया छ्यंगुया गःतां दूगु कोटं फिनातःपिं मिजंत खनेदयावल । दंक च्वनेजिउगु लिँया नकिं तानातःगु सिँया च्वापु गाडिइ च्वनावइपिं म्हो जुयावनाच्वन । उकिया पलेसा बार्निस पानातःगु झल्ल थिइगु गाडित वल, उमिगु घःचाःया च्वाराच्वारा सः आः नं च्वापु लायातःगु लँपुइ वयाच्वनतिनि ।

अकाकी अजू चाचां व दक्व स्वयाच्वन । दं दं दयेधुंकल व थ्व लँय् मजूगु । व झ्वात्यां दनाः अन झ्यालय् तयातःगु तपाःगु किपाय् च्वयाच्वन, छम्ह बांलाम्ह मिसां लाकां त्वःताच्वंगु, अले थथे यायां वयागु प्वस्तचिंगु तुति छपां नांगां जुल । वया लिउने प्वाँय्प्वाँय् ग्वाय् दुम्ह अले क्वय्या म्हुतुसि क्वय् च्वकालूगु दारि दुम्ह मनुखंं क्वथाया लुखां वयात स्वयाच्वंन । अकाकी छ्यं संकाः मनमनं न्हिल अले वनाछ्वत । व छाय् न्हिउगु? शायद थथे जुयाः कि वं छगू छतिं हे म्हमसिउगु छुं बस्तु खन तर व अज्याःगु बस्तु खः गुगु थःगु सहज–ज्ञानं अनुभव यायेफइ । अथवा वं बिचाः यानाच्वन जुइ, कि वयागु थासय् तःम्ह अफिसरतय्सं बिचाः याइजुइ, “अय् फ्रासिसी । न्यने हे मते । छुं खँ वया नुगलय् छखें. .. सा व ख हे खइ, छखें…” तर मेखे, थ्व नं ला जुइफु कि वं थ्व बिचाः हे मयाः — झीसं सुयां प्वाथय् वनाः वं छु बिचाः यानाच्वन धकाः सिइके फइमखु ।

अनं व असिस्टेन्ट हेडक्लर्क च्वनीगु छेँय् थ्यन । व तसकंंं शौखिननकसां यानाः च्वनेमाः। वयागु फ्ल्याट निगूगु तलाय् दु अले अनतक वनेगु स्वहानेय् मत च्याकातःगु दु । फ्ल्याटया हलय् वनेथाय् अकाकीं बँय् लाकां द्यःने न्ह्यायेगु रबरया लाकां झ्वःझ्वः खन । क्वथाया दथुइ लाक्क छगू समोवार च्याथल तयातःगु दु अले उकियाः सः नं वयाच्वंगु दु अले हा पिहाँ वयाच्वंगु दु । अंगलय् तःपाः हे भान्तांकोटत खानातःगु दु, उकिइ गुलिं गुलिं ला उदबिलावया छ्यंगूया गःतांं तयातःगु दु अथवा गःतांया सिथय् मखमलं भुनातःगु दु । अंगःलिउेन छज्वः अज्याःगु सः वयाच्वन, खापा चाल अले छम्ह च्यः खालिगु कप, क्रीमया जग व बिस्कुटया दाल्चा दूगु किस्ती ज्वनाः पिहाँ वःगु बांलाक हे तायेदत । सिइ हे दु, कि व अफिसर अन ताबाय्तनिसें च्वनाच्वंगु खः अले च्या नं त्वनेधुंकल ।

अकाकीं थःगु कोट अंगलय् खात अले दुहाँ वन । अन मैनमतत, अफसरतय्गु पाइपत अले तासया तेबल खनाः व अजूचाल, अले न्ह्याखें नं अज्याःअज्याःगु हे सः व मेच सालाकाःगु सः वयागु न्हाय्पनय् जूवन । व क्वथाया दथुइ छुयायेछुयाये जुयाः दनाच्वन अले प्यखेरं मिखा ब्वयाः छुयायेमाली धकाः क्वःछिइगु कुतः यानाच्वन । तर अबलय् हे उमिसं वयात खन, हाहू यानाः लसकुस यात, अले हानं वयागु कोट स्वयेत लँबय् ब्वाँय् वन । अकाकी भचा मछालाच्वन, व उलि स्वझाम्ह मनू खः कि थःगु कोटयात च्वछाःगु न्यनाः लय्मतासे च्वनेमफु । अथेसां दक्वस्यां वयात व वयागु कोटयात अन हे त्वःताः ह्विस्ट म्हितेत अन तयातःगु टेबलय् च्वंवन ।

थ्व हाःसः, मदिक्क ल्हानाच्वंगु खँ व मेमेगु नं यक्व खँ वयात तसकं न्हूगुथें जुयाच्वन । वया आः छुयायछुयाये जुयाच्वन… थःगु ल्हाः तुति अले म्ह दक्वं गनतयेथें जुयाच्वन । लिपा व नं तास म्हितीपिन्थाय् वनाः फ्यतुत, तासया पत्ता स्वयाच्वन । वं उमिगु ख्वाः क्वथीक स्वयाच्वन अले वाकाय् तयाहल । वं थुल, थ्व दक्व वयात न्ह्यः वयेकीगु ज्या जक खः धकाः अले द्यनेगु ई नं ला जुल नि । वं भ्वय्थुवाःयाके बिदा फ्वं वन तर अन वयाच्वंपिन्सं वयात वने मबिउ, वं न्हूगु कोट न्याःगु लसताय् छगू छगू ग्लास शेम्पेन त्वनेमानि हँ । घौछि लिपा टेबुलय् नयेगु तयेहल, उकिइ साया मचाया ला, पेन्टिस, पेस्ट्रिज व श्याम्पेन हयातःगु दु ।

अकाकीयात निगू गिलास मत्वसे मजिउगु यानाबिल । व धुंकाः क्वथाया वातावरण रमझम यायेगु थज्याःगु जुयावल । अथेसां वं चान्हसिया १२ ताई जुइधुकल अले न्हाचः हे छेँय् वनेमाःम्ह धकाः वयात ल्वःमंकेमफु । मेपिन्सं गनी धकाः भौपलाः छिनाः पिहाँ वल । थःगु कोट बँय् लानाच्वंगु खनः वया भचा नुगः मछिन, उकिइ प्यपुंगु फोहर छकू छकू यानाः सफा यात, उकियात थःगु ब्वहलय् तल, अले स्वहानें क्वहाँ वयाः सतकय् थ्यन । पिने आः तकं मत च्याःनि । पिने नोकर चाकर थज्याःपिं मनूतय्सं थः नापलायेगु थाय्या रुपय् छ्यलातइगु छगू निगू चिचीचाधंगु पसःचात गुगुं चाःनि, गुगुं तिनातयेधुंकल । अय्सां दुने च्याःगु मतया जः लँय् ततःहाकःगु झ्वः जुयाः पिने पिहाँ वयाच्वन । अथे धइगु अनया च्यः भ्वातिंत अझं चान्हसिया खँ मुइका च्वन अले उमि मालिकपिन्सं उपिं गन वन धइगु हे मसिउ ।

अकाकी लय्तातां वनाच्वन । छकः ला थथे जुल कि छाय् हे मसिइकं व ला वया न्ह्यनं लापाक्क मत थें वंम्ह मिसाया लिउलिउ ब्वाँय् हे वनाछ्वत, वं वयागु म्हया हरेक अङ्गय् असाधारण गतिशीलता बियाच्वन । अले हानं दित अले थःगु हे पहलं बुलुहुँ वन । वयात हे अजू चाः कि व छाय् अथे ब्वाँय् ब्वाँय् वन धकाः । छकलं व हानं व हे भःभःधाःगु लँय् थ्यन गन चान्हय् ला त्वःतादिसँ न्हिनय् नं नुगः क्वतुइ । आः ला व थाय् अझं म्हाइपुसे व गरखेसे च्वं । सतकया सिथय् च्याकातःगु मतया दूरी अप्वयावल । थुकिं क्यं कि थन चिकंया अभाव दु । सिँया छेँत खनेदयावल । तापाक्क तापाक्क तक सुं मनू धयापिं खनेमदु । लँय् लानाच्वंगु च्वापु जक दन्न खनेदयाच्वन अले चिजाःगु पौ दूगु बलेचा थःगु खिउँगु क्वथा लिउने म्हाइपुक्क द्यनाच्वन । अनं व थासय् थ्यन गन व सतक छगू तःधंगु प्यकालँय् वइ अले छगू ग्यानापुसेच्वंगु निर्जन थासय् वनी, व पुलेधुंकाः छेँछिँ धइगु हे खनेदइमखु ।

तापाक्क वयात पुलिसया चौकीइ च्वंगु पिलपिल च्यानाच्वंगु मत खनेदत । व संसारया सिथय् दयेकातःगु छेँ थ्यंकाः अकाकीया दक्व मस्ती नायावन । थःगु नुगलय् छगू अज्ञात भय ज्वनाः वं व प्यकालँ पार यायेत्यन, वयात दुनें दुनें छुं मखुगु जइन धइगु पूर्वाभास जुयाच्वन थेंच्वं । वं थःगु लिउने व उखेथुखे स्वत ः वयात थः चकंगु समुद्रय् वनाच्वनाथें च्वन ।

“मखु, उखेपाखे स्व हे मस्वसे वंसा बांलाइ,” थथे बिचाः यायां व मिखा हे तिसिनाः वनाच्वन अले वं जब थः व प्यकालँ स्वयाः गुलि तापाक्क थ्यन धकाः मिखा कनास्वःगु, वयागु मिखाया पाय्छि न्ह्यःने ग्वाय् ततःहाकःपिं मनूत निम्हस्वम्ह दनाच्वन खन । व सु धइगु वं म्हमसिउसां वयात ग्यासे वल ।

“अय्, थ्व कोट ला जिगु का ।” उपिं मध्ये छम्हस्यां वयागु गःतां ज्वनाः ख्यायेगु भासं धाल । अकाकीं ग्वलालि फ्वनेत हाले हे जक त्यंगु कि मेम्हस्यां ल्हाः म्हूचिनाः वया न्ह्यःने हल अले धाल, “हालास्व सा ।”

अकाकी थ्व जक चाल कि उमिसं वयागु कोट त्वकाकाल, अले वयात प्यंकाछ्वत अले व बँय् थसःपाःवन । व धुंकाः वं छुं महशुस मयात । छुं ई लिपा वयात होस वल अले व दन । अन वं सुं मखन । चकंगु थासय् वयात ख्वाउसे च्वनावन, वं थुल कि वयागु कोट वनेधुंकल । वं ग्वलालि फ्वन तर वयागु सः व प्यकालँ पुलाः वनेमफुत । तसकं निराश जुयाः हाहां व प्यकालँ पारि चौकिइव वन । पाले थः नाप चौकिलिसे प्यपुनाः दनाच्वन अले व मनू छाय् थथे ब्वाँय् वयाच्वन अले छाय् हालाच्वन धकाः ध्यान बियाः स्वयाच्वंगु थें च्वं । अन थ्यंकाः अकाकीं हाल कि अन उपिं ड्युटीइ मस्त द्यनाच्वन अले थःगु मिखा न्ह्यने मनूतय्त लुटेयानाच्वन । अनया सिपाइनं लिसः बिल कि वं ला अन छुं हे मखं , अले वं थुलि हे खन कि निम्ह मनूतय्ुसं वयात प्यकालँय् पंगु खः तर उपिं ला वं पासापिं जुइ धकाः च्वंगु । आः थन कथु सुक्क हालेगु स्वयाः कन्हय् वयाः सर्जेन्ट यात नापलानाः वयात लुटेयाःगु धकाः अले वं लुइका बिइ धकाः मतिइ तयाः वन ।

अकाकी अस्त व्यस्त अवस्थाय् ब्वाँय्ब्वाँय् थःगु छेँपाखे वन । वयागु न्हकुइ दनिगु निपुचः सँ नं आः भुलःसुलः दनाच्वन, वयागु म्हय् च्वापु पाँय् किनाच्वना । वया बुरिम्ह छेँथुवाः थथे खापा घाराघारा यःगु न्यनाः दनाः लाकां जक न्ह्यानाः द्यनेत फिइगु लं ज्वनाः खापा चायेकेत वल । खापा चालेवं अकाकीयात व अवस्थाय् खनाः व अजू चाल । लिपा दक्व खँ न्यनेधुंकाः ल्हाः पापां धाल, तप्यंक इन्स्पेक्टरयाथाय् हे वनेमाःगु, छाय् धाःसा व सर्जेन्टं ला संसारय दक्व मखुगु पाः फइ अले खँ जक चाःचाःहिइकाः वयात मुर्ख दयेकीे । वयात वं म्ह न ंसिउ छाय् धाःसा वयाथाय् जा थूवइम्ह मिसां हे व इन्स्पेक्टरयाथाय् नं जा थूवनी अले वयात वं चर्चय् वःगु नं खंबलय् वयात व भिंम्ह मनू थें ताः हँ । थ्व सल्लाह न्यनाः अकाकी निराश जुयाः थःगु क्वथाय् वन । वं गथेयानाः चा बिकल जुइ धइगु खँय् झीसं वयागु स्थितियात लुमंकाः कल्पना यायेफु ।

कन्हय्कुन्हु सुथन्हापां अकाकी इन्स्पेक्टरयात नाप लायेत वन । तर अन ला इन्स्पेक्टर द्यनाच्वन धाल । व झिताइलय् हानं वल, अबलय् नं द्यनाच्वन धाल । लिपा झिंछताइलय् वःबलय् वयात इन्स्पेक्टर साहब छेँय् मदु धयाहल । न्हिनय ज्यःनां यायेगु इलय् वःबलय दुनेच्वनाच्वंपिं क्लर्कतय्सं व छु यायेत वःगु धइगु हे मन्यसें दुतवनेमबिउ । आकाकी जीवनय् दकलय् न्हापां थःगु चरित्रया दृढताया म्हसिका बियाः धाल कि वयात इन्सपेक्टर हे नापलायेमाः अले वयात पनेगु सुयां अधिकार मदु । वं व सरकारी ज्या ज्वनाः वयागु अले वं उमिगु शिकायत यानाबिइ धकाः नं ख्यात । अले तिनि क्लर्कं इन्पेक्टरयात सताहल । तर इन्स्पेक्टरया प्रतिक्रिया अजूचायापुगु वल । समस्याया चुइ ध्यान बिइगु त्वःताः वं ला अकाकीयात हे व चान्हय् लिबाक्क छाय् लिहाँ वयाच्वना अले व इलय् अज्याःगु म्वाःमीमदुगु छेँय् ला मवना ला धकाः जकं न्यन । अकाकीं थःगु धैर्य तंकल अले थःगु लाकायंकूगु भान्तांकोटया बारे जाँच पडताल जुइलाकि मजुइ धइगु हे मसिइकं व लिहाँवल । व जीवनय् दकलय् न्हापां व ज्याकुथिइ हाजिर मजुसे च्वन ।

कन्हय्कुन्हु व थुसुख्वालं पुलांगु द्वलाइँ फिनाः ज्याय् वन । वयागु कोट ला न्हापास्वयाः नं दयनीय खनेदयेधुंकल । कोट लुटेयाःगु खँ न्यनाः अफिसरतय्त नुगः मछिन तर अन नं गुलिं गुलिं थज्याःगु मछ्रिंगु अवस्थाय् नं अकाकीयात नागःतुगः यायेत लिमचिउ । अफिसरतय्सं तुरन्त हे चन्दा म्हल, तर तसकं म्हो जक ध्यबा मुन, छाय् धाःसा उमिसं न्हापा हे नं तःकः मेमेगु ज्याय् चन्दा बिइधुंकूगु जुयाच्वन । उकिइ छम्हस्यां दया भावं अकाकीयात ग्वहालि यायेत धाल, व आः सर्जेन्टया थाय् नंं वनेमते छाय् धाःसा यदि सर्जेन्टं थः च्वय् च्वंपिं अफिसरतय्गु स्याबासी कायेत कोट लुइकल धाःसां कानूनी दसि बिइमफुतले व थानाय् हे तयातइ हँ । उकिया पलेसा वं छम्ह तःधंम्ह मनू नापलायेमाः हँ, वं पाय्छि मनूतय्त पौ च्वयाः उकिया समाधान माली । अकाकीयात आः अज्याःम्ह तःधंम्ह मनू नापलायेगु बाहेक मेगु लँपु मन्त ।

थ्व तःतंम्ह मनूया पद छु खः, वया छु आसय दइ धइगु वं मसिउ । वं उलि हे जक सिउ कि थ्व तःधंम्ह मनू उकुन्हु तिनि तःधंम्ह मनू जूगु अले व स्वयाः न्हापा व छम्ह मामुली मनू खः अले आः मेमेगु तःधंपिं मनूतय्गु तुलनाय् वयागु पदयात छुं महत्वपूर्ण हे धकाः धाइमखु । तर छम्हनिम्ह मनूयात सुं तःधंपिं मनू खःथें मच्वंसा मेपिनिगु लागि व महत्वपूर्ण जुयाच्वनी । अले व हे तःधंम्ह मनुखं नं थःत तःधं धायेकेत कुतः यानाचवनी । गथेकि व ज्याय् वयेबलय् वयां क्वय् च्वंपिं मनूतय्सं वयात तप्यंक नापलाः वयेमते धयातइ अले व क्रमयात बांलाक पालना यायेमाः धकाः स्यनातइ ।

व कथं कालिजिएट रजिस्ट्रारं थःगु रिपोर्ट कुबेर्निया सेक्रेटरीयात बिइ, गुबेर्निया सेक्रेटरीं थःगु रिपोर्ट टिट्युलर काउन्सिलरयात वा व स्वयाः च्वय् च्वंम्ह दुसा वयात बिइ अले तिनि वयाथाय् वइ । छाय् धाःसा पवित्र रुसया थ्व हे दुर्दशा जुल कि नक्कल यायेगु बानी जुल अले न्ह्याम्हस्यां थः स्वयाः च्वय् च्वंम्हस्या नक्कल याइगु । सुं टिट्युलर काउन्सिलरयात ला थज्याःगुु बाखं कनातइ कि छकः वयात चिकिचाधंगु विभागया जिम्मा बिउबलय् वं अन हे बसिँ खुनाः थःगु निंतिं छगू अलग्ग क्वथा दयेकेबिल, उकियात हेड अफिस धकाः नां तल, अले ह्याउँगु गःतां व लुँथेंज्याःगु टाँक दूगु बर्दि दुम्ह ग्वहालिमि तयातल हँ, गुम्हस्यां अन वक्वसित लुखा चायेकाबी, जबकि अन दुने छगः तेबुल हे जक न्ह्यं ।

अथेसां व तःधंम्ह मनूया बानी व चहपह धाःसा तसकं हे शानदार व फुँइक च्वं । वयागु ज्याया दुगःक्वँय् धइगु हे कडागु नियमत खः । व धयाच्वनीगु “कडा कडा, न्हयाबलें कडा” धकाः । अले थथे धाइबलय् नं अन्तिम खँग्वः धायेत वं खँ ल्हानाच्वनाम्ह मनूया ख्वाः स्वयाः धायेमाः वया । तर थथे यायेगुया वया छुं कारण धाःसा मदु छाय् धाःसा अनच्वंपिं दक्व अफिसरत दक्व व खनाः ग्याः अले व वल कि अन दक्व सावधानया मुद्राय् च्वनेधुंकी । थः क्वय् च्वंपिंलिसे खँ ल्हायेगुया विशेषता धइगु हे कडा जुयाः क्यनेगु अले वं स्वता खँ न्ह्याबलें धाइ, “छं थय् धायेफूगु ला जित?, छं सिउला छ सुलिसे खँ ल्हानाच्वनागु धकाः? सिउ ला छ सुया न्ह्यःने दनाच्वनागु धकाः?”

थथे खःसां वया नुगःधाःसा तसकं भिं, भ्यलय्पुने अःपु अले परोपकारी नं जू । तर अफिसय् प्रमोशन दयेवं वयागु न्ह्यपु तसकं हिल । जनरलया दर्जा दयेवंं व वँय् चाल अले वं धाये नं मफुत गथे यानाः थःगु आचरण दयेकेगु धकाः । जब व थः ज्वलिंज्वःया मनूत नाप दइ, व तसकं हे भिंम्ह मनू जुइ, शिष्ट अले माक्व समझदार जुयागुया चिं नं क्यनी, तर जव वं थःत अज्याःगु थासय् लुइकी गन छम्ह नं मनू व स्वयाः क्वय् याम्ह जुइ, वयागु व्यवहार तसकं क्वह्यंगु जुइ, व सुम्क च्वनी अले वयागु हालत झन् स्यनी जब वयात थथे च्वनी कि वं थःगु ई थ्व स्वयाः न्ह्यइपुक बिकेखनी ।

गबलें गबलें वयात गनं न्ह्यइपुसेच्वंगु खँल्हाबल्हाय् ब्वति काये मास्तिवइ तर वं थथे बिचाः याइ, “थ्व थःगु प्रतिष्ठाया स्तरं कुहाँ ंवनीगु खँ मजूला? गनं थ्व माक्वस्वयाः अप्वः अनौपचारिक जुयाच्वनला? अले थःगु महत्व जकं तनीगु खःला?” थज्याःगु बिचाः यायां वं सुम्क हे च्वनेगु पाय्छि तायेकी । अले दथुइ दथुइ अँ अँ जक धयाच्वनी । थथे यानाः वं थःत तसकं नीरस मनू जूगु धकाः ख्याती जकं कमेयानाच्वन ।

थज्याःम्ह का व तःधंम्ह मनू गुम्हसिथाय् झी बिचरा अकाकी वनेमालाच्वंगु दु । अले वनेत नं तसकं दुर्भाग्यपूर्ण ई ल्यल उकिं व ई व तःधंम्ह मनूया लागि तसकं सौभाग्यपूर्ण जुयाबिल ।
ब तःधंम्ह मनू थःगु क्वथाय् च्वनाः तसकं लय्तानाः थःम्ह छम्ह पुलांम्ह मचाबलय्निसेंया पासालिसे खँ ब्याकाच्वन । व नकतिनि थन वःगु अले वलिसे वया तःदँ लिपा निति नापलाःगु जुयाच्वन । व अपाय्सकं लिमलाःबलय् वयात सुचं वल कि बाशमाच्किन नां दुम्ह सुं वयात नापलायेत वल धकाः सुचं वल । वं छाक्क न्यन, “सु ले व?” – “छम्ह अफिसर,” वयात सुचं वल । “यय् । व पियाच्वनी का । जिकय् वइत नापालायेगु इ मदु,” व तःधंम्ह मनुखं धाल ।

थन थथे धयाबिइ कि व तःधंम्ह मनूया व खँ सरासर मखूगु खँ खः । वयाके माक्व ई दु अले व वया पासापिंलिसे शौखया बारे खँ ल्हानाच्वंंगु जक खः। अले खँल्हाबल्हाया स्तर कुहाँ वनाः सुम्क जक च्वनेगु जुयावयाच्वन । दथुइ दथइ छम्हस्यां मेम्हस्या खम्पाय् दाया छं “स्व, अथे ला इभान अब्रामोभिच”, “अथेका स्टेपन भार्लामिच” धकाः हालाहइ ।

तर वं व अफिसरयात क्वय् पियाच्वनेगु हुकुम बिइ, व न्हापा हे जागिरं निवृत जुयाः गामय् थःगु छेँय् च्वंम्ह पासायात क्यनेत । अले आः अन थ्व सिइकेमाल कि अफिसरतय्त वलिसे नापलायेत व चिकीचाकूगु क्वथाय् गबाय्त पिइमाली । लिपा वया कुगाक्क खँ ल्हायेसिधल, सुम्क च्वने नं मछुत, अले ध्यय्चूगु लिधनेगु दूगु मेचय् च्वनाः थःगु सिगार नं त्वनेसिधल, अले वयात झसंग छुं लुमंथें जुल अले मेगु छुं रिपोर्ट काःवःम्ह थः सेक्रेटरीयात धाल, “अय् । पिने सुं अफिसर पियाच्वंगु दु मखुला? वयात दुने छ्वयाहचि ।”

अकाकीया निराशां जाःगु मुद्रा व पुलांगु बर्दि खनाः व फनक्क फहिल अले थराक्क न्हुइक न्यन, “छु जुल?” । वं थथे धायेगु वया आःया पदय् थाहाँवये न्ह्यः तःगु न्हाय्कनय् स्वयाः न्हापांनिसे अभ्यास यानावयाच्वंगु खः ।

न्हापांनिसें ग्यानाच्वंम्ह अकाकी अकाकियेभिचयात वाथावाथाकंथें जुल अले थः म्हो जक नवायेगु स्वभावं वयात गुलि धायेकेबिल, वनं दथुइ दथुइ अलमल जूगु थें “कि… कि” धाधां, वं कन कि वयगु छपाः भान्तांकोट दूगु खः, उकुन्हु उकियात लाकायंकल अले वं पुलिसया हाकिमयाथाय् वनागु खँ नं कन ।

छाय् खः मसिउ, व तःधंम्ह मनूयात वयागु व्यवहार परिचित थें च्वन । “छु धयाच्वना भाजु?” वं प्वाक्क धाल “गथे गन छु यायेमाः धइगु मसिउला ? छ्र सिउला गनं वयागु छ? थज्याःगु खँ न्ह्यथनेगु थ्व हे ला तरिका? छं न्हापां थ्व ज्याकथुथिइ थ्व विषयय् छगू निवेदन तयेमाः, उकियात हेडक्लर्कयाथाय् छ्वइ, अले विभागया प्रधानयात, अले हानं सेक्रेटरीयात अले सेक्रेटरीं थम्हं जिथाय् तक ज्वनावइ ।”

“तर सरकार,” अकाकी अकाकियेभिचं थःके ल्यंदनिगु सहास भचा भचा मुंकाः हानं खँ तल, चःति नाःनाः वयेकाः, “तर सरकार, जिं थनथाय् तक वयाः छितः थ्व कारणं दुख बिउवयागु कि सेक्रेटरीतय्त भरोसा यायेफइमखु ।”

“छु धया?” तःधंम्ह मनुखं धाल, “थज्याःगु रवैया छंगु मनय् गनं वल? थौंकन्हय्या मनूतय्त छु जुल कि उमि थथे थः हे हाकिमत व तःधंपिं मनूतय् विरुद्ध थथे विद्रोह यायेगु मतिइ वयाच्वनी ।”

व तःधंम्ह मनुखं अकाकी अकाकियेभिच न्यय्दँ पुलेधुंकल धकाः ध्यान मतःगु खनेदत । सुं न्हय्दँ दुम्हस्यां जक वयात ल्याय्म्हम्ह धकाः धायेफइ ।

“सिउला छं सुलिसे खँ ल्हानाच्वनागु? सिउला छंगु न्ह्यःने सु दनाच्वंगु दु? थज्याःगु खँ छं थूला, थूला छुं खँ ? जिं छंके न्यनाच्वनागु ।”

थुलि धयाः वं तुति भौं भौं बस्वात थःगु सः उलि तसः यात कि अकाकी जक मखु न्ह्याम्हं ग्याइ ।

अकाकी छ्यनंनिसें पालितकं थरथर खात । व तप्यंक दनेतकं मफुत । अनच्वंपिं च्यःतय्सं वयात काचाक्क ज्वनामबिउगु खःसा व ग्व हे तुल जुइ । बनावंगुथें जूम्हसित अनं पितहल । तःधंम्ह मनूयात थ्व खँय् लय्ताः वयाच्वन कि वयागु खँया उलि असर जुल, अले वयागु अपेक्षा स्वयाः यक्व थ्व खँय् वयात अलय्लाखं थें काल कि वयागु खं सुयातं बनावंक ख्यायेफु । वं थः पासापिन्त क्यलेहेँ मिखां स्वल उमिगु प्रतिक्रिया गथे दु धकाः । थ्व खँय् वयात सन्तोष जुल कि उमिगु नं हालत बांमलाः अले उपिं नं ग्यानाच्वन वयागु खँ न्यनाः ।

थः गय्यानाः व स्वहानें क्वहाँ वया अले पिहाँ वयाः सतकय् थ्यन, व अकाकी अकाकियेभिचं लुमंकेगु स्वतं नं मफु । वं थःगु तुति गन दु नं मसिउ ल्हाः गन दु नं मसिउ । सुं पिनेया विभागया जनरलया खँ त्वःता छ्वये, थःगु जीवनय् सुं नं जनरलपाखें नं उलि ब्वह बिउगु न्यने मनंनि वं । म्हुतु वां खानाः सतलय् च्वंगु पेटी स्वयाः झाःझाः तापाना अले सतकय् सुलि पुयाच्वंगुथें उपद्र यानाच्वंगु च्वापुया फय्यात फयाः व न्ह्ज्याःवनाच्वन । वयात सेन्ट पिटर्सबर्गया फुक्क फय् सतक व गल्लिं वया वपाखे हे हमला याःवयाच्वंथें जुयाच्वन । वयात थथे ताल कि वयागु छाति धी चिनावनाच्वन अले व ग्वाराग्वारातुला हे छेँय् थ्यन । छेँय् तक थ्यंबलय् वयागु सः ख्याप्प हे सुइधुंकल अले लासाय् ग्वतुल । सिक्क ब्वह बिउगुया असर थथे नं जुइखनी ।

कन्हय्कुन्हु वयात तसकं ज्वर वल । पिटर्सबर्गया लःफय्या उदारता धायेमाली कि वयागु ल्वय् झंझं तच्वयावन । डाक्टरं वयागु नारि स्वयाः वयात पुल्टिस वा फोमेन्टेशन तयेगु सल्लाह बिल, उकिं जक कि ल्वगियात छुं हे वासःया सुविधा मबिउ धकाः धाये म्वाली । अनं आः स्वीखुघौ दुने व दइमखुत धइगु संकेत बिल अले वं छेँ थुवाःयात स्वयाः धाल, “आः सुम्क च्वनाच्वनेम्वाःल । ई सितिं छ्वयेमते । याकनं हे दंगु सिँया कफिन कायेकेछ्व ।”

अकाकी अकाकियेभिचं थ्व खँ ताल लाकि मताल मसिउ अले यदि ताःसां वयात उकिं छुं असर याइ लाकि मयाइ धइगु न्ह्यसःदइमखु छाय् धाःसा वयात तच्वकं ज्वर वयाच्वंगु दु अले अन्त्य थ्यनीथें जुयाच्वंगु दु ।

वया न्ह्यपुइ थी थी भ्रम वयाच्वन अले छगू भ्रम मेगु स्वयाः अजूचायापूगु नं जुयावयाच्न । गबलें वं पेत्रोभिचयात खनी अले वयात खुँं ज्वनेगु दूगु कोट सुयाबिइ धयाच्वनी । वयात थःगु पलंगया क्वय् खुँ वयाच्वंगु खनी अले लगातार वयात लिगना छ्वयेत छेँथुवाःयात सःता च्वनी । अथवा वया न्हूगु भान्तांकोट दयेधुंकाः नं पुलांगु द्वलाइँ छाय् अन खानातल धकाः न्यनाच्वनी । गबलें वयात मतिइ वइ कि व जनरलया ब्वह न्यनाच्वंगु दु अले वं ख्वखना सलं धयाच्वन, “सरकार, जितः माफ यानाबियादिसँ” । अले वयागु म्हुतुं थज्याःगु फोहरफोहरगु म्हुतु ल्हायेगु थज्याःगु खँग्वः वयाच्वन कि व बुह्रिम्ह छेँथुवाःया छातिइ कयाच्वन । वं अज्याःगु खँ गबलें ल्हाःगु मसिउ अले वं “सरकार” खँग्वः ला बांलाक उच्चारण याये सः खनी धयाथें च्वन । लिपा हानं उगुंथुगुं धयाहल । छगू खँ थन यच्चुक सिइदु कि वयागु लुमन्ति व बिचाः व हे अभागी भान्तांकोटय् केन्द्रित जुयाच्वंगु दु ।

लिपताय् अकाकी अकायेभिच मन्त । उमिसं वयागु क्वथाय् तालं हे मग्वः छाय् धाःसा छखे वया दं नइपिं सुं हे मदु, अले मेखे वयागु समान धइगु हे हँय्पा च्वसा छथु, तुयुगु भ्वं छपँ, स्वजु मोजा, वयागु पाइन्टया स्वंफ्वः टाँक, अले वयागु द्वलाइँ, गुकिया बारे ब्वँमिपिन्सं बांलाक सिउ । थ्व दक्व सुयात वनी व ला द्यवं हे जक सिउ । धाथें जितः थ्व खँ कंम्हस्यां नं थ्व खँय् चिउताः मक्यं । उमिसं वयात यंका थुनाबिल ।

सेन्ट पिटर्सवर्गय् अकाकी अकाकियेभिच मन्त, न्हापा गबलें हे मदूगुथें । छम्ह खनेमन्त, गुम्हसित सुनांन रक्षा यानामतःगु खः, सुयानं मयःम्ह, अले उमिगु ध्यानय् नं मवन गुम्हस्यांं छम्ह भुजिंयात नं मुलुं तियाः माइक्रोस्कोपय् तयाः स्वयाच्वनी । छम्ह, गुम्हस्यां थःगु विभागया ख्यालि दक्व सहयात अले छुं विशेष ज्या मयासे चिहानय् वन, तर वया निंतिं धाःसा जीवनया अन्तय् सां व भान्तांकोटं छगू जः हयाबिल, वयागु गरीब जीवनय् पलखसां लसता हयाबिल, अले वयात सहयायेमफइगु दुर्भाग्यं त्वःतावन, वयागु संसारं हे त्वःता वंथें ।

व मदयालि छुं दिं लिपा वया विभागया डाइरेक्टरं छम्ह पालेयात वयात तरन्त हाजिर जूवा धकाः कायेके हल । व पिउन लिहाँवन अले सुचं बिल कि आः व वइमखुत । अन छगू न्हयसः वल, “छाय्?” “आः छाय् धाःसा व सिइधुंकल । वयात प्यन्हु न्ह्यः हे थुन ेनं धुंकल ।” वयागु ज्याकुथिइ उमिसं थथेयानाः जक अकाकी अकाकियेभिच मदूगु खँ सिल । मेकुन्हु छम्ह न्हूम्ह कर्मचारी वया थासय् च्वंवल — वयागु आखः नं तमप्यं, ब्यक्वः ।

तर सुनां थ्व खँ बिचाः यात जुइ कि अकाकी अकाकियेभिचया बाखंया अन्त्य थ्व हे जक मखु ? वयागु भाग्य वयागु मृत्यु लिपा नं सनसनीखेज खँ जुयाः छुं दिंतक ल्यनाच्वनेमाःगु दु, मानों कि थ्व हे वया नीरस जीवनया जरिमाना खः । तर थथे जुल कि झीगु माथं वंगु कहानी तसकं हे. अप्रत्याशित कथं काल्पनिक अन्त्य जुइ ।

सेन्ट पिटर्सबर्गय् छगू न्यनाखँ न्यना वन कि कालिन्किन ताँय् छम्ह भूत थःगु तंगु कोट माःवःगु खने दत । अले वं थःगु कोट धकाः न्ह्याम्हसिगु म्हय् च्वंगु कोट नं, न्ह्याथेज्याःगु कोट नं लाकायंकी । व हे विभागया छम्ह मनुखं नं खन अले वं अबलय् हे व भूत अकाकी अकाकियेभिच खः धकाः म्हसीकल । थ्व खनाः व मनू थुलि ग्यात कि वं थःगु म्हया दक्व बल पिकयाः बिसिउँ वन अले वयात वं क्वथीक ला स्वये मखन तर वं पतिं धस्वाकाः ख्याच्वः बियाच्वंगु जक खन । त्वाः त्वालं थ्व हे खँ वल कि ट्युटिलरत जक मखु काउन्सिलरतय्गु म्हय् च्वंगु कोट नं सालाः लाकाः यंकल हँ ।

पुलिसं व भूतयात म्वाकं वा सिइम्हसां गुगुं हालतय् ज्वनेगु व्यवस्था यात अले वयात मेपिन्त पाठ स्यनेत दकलय् थाकूगु कसा नकेगु धकः नं धाल । उपिं थ्व ज्याय् झन्डै सफल नं जुइत्यंगु, छम्ह पालें किरुश्किन गल्लिइ व भूतं छम्ह सेवानिवृत जुइधुंकूम्ह संगीतकारया कोट सालाकायेत्यंबलय् । वयागु हे गःतां ज्वनाः थः निम्ह पासापिं सःतल, उमित भूत ज्वंकेबियाः थम्हं थःगु लाकमय् च्वंगु नसवार लिकात अले न्हासय् ज्यान तल । व नसवार अज्याःगु कि सिइम्हस्यां नं सहयायेमफइगु । व पालें पतिंचां थःगु जवगु न्हासप्वाः तिनाः मेगु न्हासप्वालय् नसवार थँजक छु थंगु, व सिइम्हस्यां थपाय्च्वः हाछिखाय् तल कि उमिगु मिखां छुं हे मखन अले उमिसं मिखा गिलिगिलि यातले व सिइम्ह ला कुँइच जुइधुंकल । आः उमिसं थ्व नं धायेमफुत कि उमिसं धाथें वयात ज्वंगु खःलाकि मखु धकाः । वयांलिपा पालें थुलि सिइम्ह मनू खनाः थुलि ग्याःपह क्यनकि उमिसं म्वाःम्ह मनूयात तकं ज्वनेग्यात अले उपिं तापाकं हे जक चिल्लाय् दना हालीगु जुल, “अय् । अन सु दु । याकनं हुँ छ” धकाः । व सिइम्ह कालिन्किन ताँस्वयाः तापाक नं खनेदयावल, अले दक्व ग्याफरात थःगु नुगलय् ग्याःचिकु प्यपुंकाच्वनेमाल ।

तर झी व तःधंम्ह मनूयात ल्वः हे मनाच्वन, गुम्हस्या कारणं झीगु थ्व बाखनय् कल्पनाशिल मोड वल । सत्यप्रति जिमिगु निष्ठा थथे च्वं कि व तःधंम्ह मनूयात अकाकीयात ब्वह बियाछ्वयेधुनेवं छगू कथंया ग्लानी महशुस जुल । व दया धइगु भावनालिसे अपरिचित ला मखु, वयागु नुगलय् तःता कथंया सद्भावनापूर्ण उद्गार ब्वलनीगु, तर थःगु पदयात ध्यानय् तयाः मेपिं मनूत थें उकियात व्यक्त यायेजक मखनीगु जुयाच्वन । नापलाःवःपिंं मनूत वनकि वयागु ध्यान अकाकी अकाकियेभिचपाखे वनीगु ।

व धुंकाः न्हियान्हिथं थें हे वं थःगु कल्पनाय् अकाकीयात खनी, गुम्हस्यां तःधंम्हमनूया ब्वह सहयायेफुत । वलिसे स्वापू दुगु बिचालं वयात थुलि वाथावाथा कंकल कि छवाः लिपा वं छम्ह अफिसरयात अकाकीयाथाय् वयात आः गथे च्वं, वयात ग्वहालि यायेत छुं याये फइतिनि ला धइगु खँ सिइकेत छ्वत । अले वयात अकाकी ला तःच्वतं ज्वर वयाः परलोक जुइधंकल धइगु सुचं वल । थ्वं खँ न्यनाः वयात थःगु तसकं नुगलय् स्याःगु तायेकाः न्हिछि म्हाइपु तायेकाच्वन ।
न्ह्याथेसांं यानाः थःगु मन तयेत अले उगु झ्यातुगु छाप थःगु न्ह्यपुं लिकायेगु इच्छा यानाः सनिलय् व थः पासायाथय् वन । वयागु छेँय् भिंपिं मनूतलिसे संगत दत अले दकलय् न्ह्यइपुगु खँ धइगु अन वःपिं दक्व मनूतय् छगू हे हैसियत दु । थ्व कारणं वयात अन छुं कथंया मछिथें मच्वन । वयागु मनोदशाय् उकिं तसकं प्रभाव लाकल । वयागु दक्व तनाव तापानावन, वं तसकं न्हिलान्हिलाः खँ ब्याकाच्वन, दक्वस्या न्ह्यःने तसकं मिलेचलेजुइफुम्ह थें च्वन अले अःपुक धायेगु खःसा वं उगु सनिलया पूरा आनन्द काल ।

नःबलय् वं छगू निगू ख्वला श्याम्पेन काल, थ्व धइगु मनूयात लय्ताःम्ह दयेकेगु छगू दक्वस्यां सिउगु तरीका खः । श्याम्पेन त्वनाः वयागु मन भचा चंचं धाल अले तप्यंक छेँय् लिहाँ मवँसे थम्हं म्हसिउम्ह कारोलिना इवानोब्ना नांम्ह मिसायाथाय् वनेगु क्वःछित । वया व जर्मन मूलयाम्ह मिसा लिसे तसकं स्याःन्याःम्ह पासाथज्याःगु स्वापु दु ।

थन थ्व नं धयाबिइ कि व तःधंम्ह मनू आः ल्याय्म्ह मखु, अले थः कलाःया लागि भिंम्ह भाःत अले मस्तय् लागि भिंम्ह बौ खः । वया निम्हं काय्पिं मध्ये छम्हस्यां सरकारी जागिर नयेधुंकल अले वया न्हाय् भचा ब्यक्वःसां बांलाम्ह झिँखुदँ दुम्ह म्ह्याय् नं वयात न्हिं न्हिं चुप्पा यानाः “ज्वजलपा बाः” धयावनी । वया कलाःया रुपरंगय् आः नं ताजगी दनि, अले बांंमलाः नं मजू । वं न्हापां चुप्पा नकेत थःगु ल्हाःबिइ अले सालाः वयागु ल्हातय् चुप्पा नइ । तर थ्व तःधंम्ह मनुखं थज्याःग छेँया परिवारिक मतिनांं सन्तुष्ट जुइधुंकाः नं शहरया मेगु लागाय् च्वंम्ह छम्ह मिसालिसे स्वापू तयेगु यात भद्र हे तायेकल । वं म्हसिउम्ह थ्व मिसा वया कलाः स्वयाः न बांलाः, न ल्यासे तिनि, तर संसारय् अज्याःगु चाःचाःहिइकीगु खँ दयाच्वनी अले अज्यागु खँय् फैसला यानाच्वनेगु पाय्छि जुइमखु ।

अँ, थ्व तःधंम्ह मनू स्वाहानें कुहाँवल, थःगु च्वपु–गाडिइ च्वन अले ड्राइभरयात उजं बिल, “करोलिना इबानेब्नायाथाय् ।” थुलि धयाः वं थःगु भान्तांकोटयात यइपुक्क लछ्यात अले अज्याःगु मनोदशाय् थ्यन गन थ्यनेत रुसी मनूत लालायित जुयाच्वनी, जब वयात थम्हं मेगु छुं सोचेयाये मालीमखु बरु थःथथवय् सुखद बिचाःत न्ह्यपुइ वइ अले उकियात मालेगु वा लिउलिउ वनेगु नं जरुरत दइमखु । सन्तोषया भावनां बिलिबिलि जायेकाः वं उगु पार्टीया व दक्व रोचक क्षणयात लुमंकाच्वन, दक्व ख्यालिखँ लुमंकाच्वन गुगु न्यनाः अन मनूत हरहर न्हिउगु खः । उकिइ मध्ये गुलि ला वं थम्हं न्यंकेधुंकल अले आः वयाः वयात व न्हापा गुलि न्ह्यइपु उकिइ आः नं व उलि हे न्हिलेफु । तर गबलें गबलें छाय् मसिउ च्वापुया कुचाकुचा वयाः वयागु कोटया गःतामय् लाःवइ अले वयागु कोटया ब्वह तपुइगु मेगु द्यबःसा ब्वयावयाः वयगु छ्यनय् च्वंवइ अले वयात लिकाय् तसकं थाकुइ । अचानक तःधंम्ह मनुखं तायेकल कि सुनां नं वयागु गःतां ज्वन । लिफः स्वलं वं पुलांगु बर्दि फिनातःम्ह छम्ह चिकिचाधिकःम्ह मनू खन, अले अकाकी अकाकियेभिचयात म्हसिइवं वया नुगः भाराभारा मिन । व अफिसरया ख्वाः च्वापु थें तुइसे च्वन, व हे सिइम्हस्यागु हे थें । थ्व खनाः तःधंम्ह मनूया ग्याःया थाःगाःमन्त, व सिइम्ह मनूया ख्वाः नं स्यनाच्वन अले वयागु सासलय् नं चिहानया थज्याःगु ग्यानापूगु आभास बिल, “हः । आः ला ज्वनां त्वःता नि छन्त । आखिरय् छंगु गःपः जिगु ल्हापाय् वये हे माल । जितः छंगु हे भान्तांकोट मालाच्वंगु खः । छं जितः ग्वहालि याये म्हाःगु जक मखु कि जितः अःखतं ब्वह नं बिल । का, त्वःति थःगु कोट ।”

व तःधंम्ह मनूया ग्यानाः सितुपातु वन । ज्याकुथिइ अप्वःधयाथें थः स्वयाः क्वय्या पदय् च्वंपिन्त थम्हं यायेगु व्यवहार, थःगु मिजं धायेल्वःगु म्हगः वयाके दु । थ्व खनाः मनूतय् धयाजुइगु, “धाथें, गज्याःगु बल्लाःम्ह मनू” । तर आः धाःसा अज्याःगु बहादुरम्ह मनू मेमेपिं थें जुयावल, अले आः ला वयात आः हर्ट अट्याक हे जकं जुइगु खःला धयाथें च्वन । वं काचाक्क हे थःगु कोट त्वःतल अले ड्राइभरयात धाल, “गाडि छेँपाखे यंकि । याकनं या ।”

ड्राइभरं वयागु अप्वःधयाथें निर्णय यायेबलय्या सः ताल, अज्याःगु सः गुगु मेमेगु खँलिसे नं स्वानाच्वनी । वं सावधानीनकसां छ्यं संकल अले सलयात कथिचां दायाः धनुषं त्वःतूगु बाणथें ब्वाकाः व तःधंम्ह मनूयात खुगू मिनट दुने छेँय् थ्यंकाबिल । करोलाना इबानोब्नायाथाय् वनेगु बिचाः त्वःताः कुतुंवयेत्यंगु ख्वाःपाः ज्वनाः नुगलय् ग्याःलं दायाहःगु भाव ज्वनाः कोट हे मफिसे व थःगु छेँय् थ्यन । ग्वाराग्वारा तुलीथें च्वंक हे व थःगु क्वथाय् थ्यन । चछि व वाथावाथा जक कनाः चाबिकल ।

सुथय् म्ह्याचं तप्यंक हे धाःवल, “यबा । थौं छिगु ख्वाः खिउँथें च्वं ।” बौम्हस्यां लिसः मबिउ अले थुकियाबारे छगू शव्द नं मधाः, म्हिगः चान्हय् छु जूगु, व गन वंगु अले गने वनेत्यंगु धकाः । थ्व घटनायागु असर वयात तच्वतं लात । वं आः थः स्वयाः क्वय्यापिं मनूत वल कि, “छं थथे यायेफूगुला ? छं सिउला छं सुलिसे खँ ल्हानाच्वनागु ?” धकाः मधाल अले थथे धायेहे माःसां न्हापां वःम्ह मनुखं छु धायेत्यंगु खः व मन्यसें मधाः ।

दकलय् अजूचायापूगु खँ ला छु धाःसा उकुन्हुनिसें व अफिसरया भूतं कोट सालाकाःगु खनेखिने हे मन्त । थ्व खँ यचुक सिइदु कि जनरल साहबया ओभरकोअ वयागु म्हय् पाय्छि ।ं तर आः व धुंकाः थज्याःगु सुयागुं म्हय् च्वंगु कोट लाकायंकूगु घटना जूगु खँ न्यनेमदयावन । अथेसांं सुं धाःसा अज्याःपिं दु, सुम्क च्वनेमफुपिं अले आः नं व अफिसर शहरया तापाक्क गनं खनेदत धकाः धयाच्वनी ।

धाथें कोलोम्ना त्वालय्या छम्ह पालें थःगु मिखां छम्ह भूतयात छखा छेँया लिउनें वःगु खन । तर व पाले थः हे उलि कमजोरम्ह मनू लात कि जब छम्ह फाया मचा जक ब्वाँय् वयाः वयात च्वःबलय् व बँय् ग्वारातूवंगु खः अले नापसं दनाच्वंम्ह गाडिवाला ह्वाराह्वारा न्हिलाहःगु खः । व हे तम्हं वं व गाडिवालायात उकिया बापत छगू कोपेक जरिवाना पुइकाः उकिया ध्यबां नसवार न्यानाकाःगु खः । थ्व कमजोर पालेया व भूतयात पनेगु हिम्मत मन्त अले उकिया पलेसा खिउँथाय् वया लिउ लिउ वन । भूत दित, लिफः स्वत अले वयात न्यन, “छु माल छन्त?” अले थुलि धयाः वयात दायेत थलि ग्यानापुक्क यांकाल कि म्वाःम्ह मनुखं नं उलि गबलें याःगु वं मसिउ । वं लिसः बिल, “छुं मखु,” अले तसकं ग्याग्यां लिहाँवल । तर थ्व भूत धाःसा व स्वयाः तधिकः ओबुकहोफ ताँ पाखे वंम्ह व चन्हय्या खिउँथाय् तनावन ।
भाय् हिउम्ह ः राजेन मानन्धर

 

थाय्भु पाखे‌ साभार कयागु

“”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *