fbpx

सक्वय् न्हुदँ समारोह समिति नीस्वन – नायः लक्ष्मीश्वरी श्रेष्ठ जुल

सक्व । काैलाथ्व पारु

नेपाल सम्बत ११३९ दँ ञला गाः आमइ कुन्ह सक्वय् न्हुदँ समारोह समितिया ग्वसालय् न्हूगु ज्यासना पुचः नीस्वंगु खः। थुगु न्हूदँ समसरोह समितिं न्हूम्हः नायः कथं लक्ष्मीश्वरी श्रेष्ठयात ल्यःगु दु ।

किपाः किचः सिं

नेपाल सम्वत ११३९दँ या नायः मनोज श्रेष्ठया नायसुइ न्ह्याःगु ज्याझ्वलय्  दुजः योगेस मान डंगोलजुनं लशकुश न्वचु बियादिगु ख।

ज्याझ्वस मेयर भाजु सुबर्ण श्रेष्ठं झीगु संस्कृति संम्पदा म्वाःका तयेगु लागिं फुकःथं ग्वाहालि यायेगु बचं बिया दीगु दु । अथेहे उप मेयर मु्य्जु शंखरापुर नगरया ब्वनेय्कुथिइ संस्कृति व संम्पदा दुथ्याका सफू पिकाकेगु बचं बिया दिगु खःसा बरिष्ठ ईन्जिनियर राजदास श्रेष्ठजुनं झीगु संस्कृति गथे याना म्वाःका तयेगु व गुकथं म्वाःका वनेमाःगु धकाः बिचाः प्वंकादीगु खः।

किपाः किचः सिं

ई राजदास श्रेष्ठ वडा नं ६ या सदस्य श्रीराम श्रेष्ठपिंया लिसें शंखरापुरया गन्यमान्य व्यक्तित्वपिनिगु उपस्थितिइ न्हुदँ समारोह समितिया दांभरि सन्तोस श्रेष्ठं नेपाल सम्बत ११३९ दँ तकःया ल्याःचाः कना दीगु खः । ज्याझ्वःया झ्वलय् मेयर भाजुयात मतिनाया चिं नं ब्यूगु खः।

बुखँ व किपाः किचः सिं ज्यापू सक्व

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *