fbpx

सँ हायावनीगु समस्यां मिजं वा मिसा मधाइगु जुयाच्वन

सँ हायावनीगु समस्यां मिजं वा मिसा मधाइगु जुयाच्वन । अप्वः धैथें सकलसित थ्व समस्या वःगु जुइमा । न्हापा न्हापा बुढा बैसय् जक सँ हायावनीगु खनेदैगु खः । तर, थौंकन्हे ल्याय्म्ह बैसय् नं थ्व समस्या अप्वः खनेदु । ल्याय्म्ह बैेसय् हे सँ हाया वनकी याकन थःगु उमेरसिवें अप्वः बुढा खनेदइ ।
न्हिया न्हिथं साब्वं व स्याम्पुं म्वः मल्हुइगु
म्वःल्हुइबलय् न्हिया न्हिथं साब्वं वा स्याम्पु छ्यनय् मथायेगु । स्याम्पु व साब्वनय् केमिकल्स दैगु खँ ध्यानय् तयेमाः । थुकी दैगु केमिकल्सं यानाः सँयात कमजोर याइ अले सँ हाइगु सुरु जुइ ।
हप्ताया छकः छ्यनय् चिकं तयेगु
हप्ताया छकः छ्यनय् चिकं तयाः मेगु छु नं मतःसे अथें हे त्वःता तयेगु । कन्हय्कुन्हु केमिकल्स मदुगु बांलाःगु स्याम्पु वा साब्वं नं म्वः ल्हुइगु ।
छगु हे जक ब्राण्ड छ्यलेगु
थौंकन्हय् बजारय् थी थी कथंया प्रोडक्ट लञ्च जुयाच्वनी । छ्यनंनिसें कयाः लुसितकया नितिं थी थी कथंया प्रोडक्ट बजारय् दु । सँयानितिं नं थी थी कम्पनीं थःगु प्रोडक्ट बजारय् छ्वयाच्वंगु दइ । थुज्वःगु इलय् कन्फ्युज मजुसे थःयात छु बांलाः व हे छगू जक ब्राण्ड छ्यलेगु यायेमाः । थी थी कथंया प्रोडक्ट छ्यलीबलय् उकीदुगु केमिकल्सपाखें सँ व छ्यंगूयात लिच्वः लाकी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *