fbpx

श्री नाला करुणामययात म्हसिके

रेखा शाक्य

न्हापा छगू इलय् बन्देपुर (भ्वत, बनेपा) धयागु देशया पिने नागिरी धयागु देश छगू दु । व देशया जुजुया नां दीर्घरथ व लानीया ना शुभलक्ष्मी खः । उम्ह जुजुं पाप कर्म जक याना न्याय निति त्वःता प्रजापिन्त बिचाः मयासे सुशासन त्वःतूगु हुनिं यानाः ल्वापु ख्यापु व अनेक प्रकारया विघ्न व उपद्रव जुयाच्वंगु अवस्थां यानाः प्रजापिनि नये त्वने मखंनाः झिंनिदँ तक दुःख कष्ट नयाच्वन । थथे जुलं तबि नं उम्ह जुजुं थःगु जुजु धर्म पालना मयासें केवल राजकुलय् च्वना थःगु जीवन विलासी पहलं सुख सयलय् च्वनाः न्ह्याकाच्वन ।

नागिरी देशया जनता दुःख कष्ट भोगय् यानाः च्वंगु सुखावती भुवनय् बिज्याना च्वंम्ह श्री करुणामयं सीकाः, खंकाः तसकं करुणा वंकाः, थःगु समाधि योगं झिंनिदँ तक वा मवया सुक्खा जुयाच्वंगु देशय् जलबृष्टि यानाः बिइवं जनताया नयेत्वने खन । रोगब्याधि नं मन्त, शान्ति नं जुल । थुलि याये धुनेवं श्री करुणामयं थः भक्त जुया च्वंम्ह सुधर्मादेवीयात सःता जम्बुद्वीपया नागिरी देशया धर्महीन जुयाच्वंम्ह जुजु दीर्घरथया लिसें अनच्वंपिं सकल प्रजापिन्त करुणामयया नामय् अष्टमीब्रत तयाः धर्म प्रचार याना वा धकाः आज्ञा याना बिज्यात ।

किपाः रेखा शाक्य

श्री करुणामयया आज्ञा कयाः नागिरी देशय् थ्यनेवं जुजुया बारे न्यनेकने यानाः जुजुया कमजोरी पक्ष थुइकल । तसकं कामभोगय् भुलय् जुइन्ह्याम्ह धकाः सीकाः थः हे तसकं बांलाम्ह मिसाया रुप कयाः उगु देशया हे छगू पीठया सिथय् च्वनाः अनेकथंया धर्म कथाया म्ये हालाः म्येयागु अर्थ नं कनाच्वन । स्वंगु लोक हे मोहित यायेगू बांलाःपन दुम्ह मिसां थुकथं धर्मया बाखं कनाच्वंगु न्यनेत नागिरी देया जनता फुकं हे अन वया धर्म कथा न्यनाच्वन । इमित मिसाया रुप कयाः वम्ह सुधर्मादेवीं त्रिरत्नया नां कायेका अष्टमी व्रतया महिमा कनाच्वन ।

धर्म कथा न्यनाच्वंपि प्रजापिन्सं महिमा थुइका थः जुजुं नं भोगविलास त्वता धर्मकर्मया खँ न्यनधाःसा राजकाज व देशया सु–ब्यवस्थापनया लिसें जनताया हितया नितिं नं बिचाः याइ जुइ धकाः तायेकाः सकल प्रजा जुजुयाथाय् बांलाम्ह मिसां देशं पिने धर्म कथा कनाच्वंगु व वसपोलयात नं श्रवण याना बिज्यायेत इनाप यात ।

तर जुजुं मिसातसें बाखं कंगु न्यं वनेमत्यः धकाः लायकुया कोथाय् सू वन । थ्व खँ सुधर्मादेवीं सीकाः आः थ्व जुजु लायकुलिं पिहाँ वइमखुत थ्वयात गथे याना पिकाये धैगु बिचाः यानाः न्ह्याथे याना नं जुजुयात धर्म उपदेशया खँ मकंकं थ्व जुजुं धर्म याइ मखुत धकाः मनं बिचाः यानाः उगु पीठ त्वःता जंगलय् वनाः श्री करुणामय लुमंकाः अत्यन्त बांलाःम्ह तुयुम्ह सलया रुप कयाः बांलाःगु काथि नापं थःगु म्हय् तयाः जंगलं पिहाँ वनाः नागिरी देशय् चाः चाः हिलाच्वन ।

चाःहु हुँ सलः लायकु पाखे स्वयावन । व खनाः प्रजापिं नं सलया ल्यूल्यू वन । जुजु व हे इलय् झ्यालं क्वस्वया च्वंगु पाः लागुलिं बांलाम्ह तुयुम्ह सल खनाः उकिया सवारी यायेगु मनंतुना लायकुलिं पिहाँ बिज्यात । अले लगाम ज्वनाः सलया म्हय् गयेवं सलं नं आज्ञाकारी जुया बुलुहुँ जुजुयात दे चाहिके थें यानाः भचा तापाक्क थ्यनेवं आकाश मार्गं यंकाः तापालय् थ्यंका देवरथ धयागु तीर्थया लिक्वय् च्वंगु ख्यः छगुलिइ त्वताः थः नं सलया छद्मभेष त्वःताः थःगु स्वरुप जुयाः सुखावती भुवनय् वनाः श्री करुणामययात जूगु खँ फुक्कं बेलीबिस्तार यात ।

श्री करुणामयं सुधर्मादेवीयात अष्टमी व्रतया नितिं माःगु ज्वलं व अप्सरापिं नं ज्वनाः व जुजुयात नं धर्मय् तया वा धकाः आज्ञा याना बिज्यात । सकतां खँ थुइकाः सुधर्मादेवीं माःगु ज्वलं मुंक्काः देवरथ तीर्थय् वयाः थः हे गूरु जुयाः श्री करुणामयया अष्टमी व्रतया महात्मय् व हे झिंनिम्ह अप्सरापिन्त कनाच्वनी । थुगु हे बखतय् घोर जंगलया दथुइच्वंगु ख्यलय् अन वने थन वने मसिया अलमल जुयाच्वंम्ह जुजुं लः त्वने माल धकाः लः माः वःगु इलय् व हे देवतीर्थय् थ्यनी ।

तीर्थयागु लः मनतयेक त्वने धुंकाः छचाखेरं मिखा ब्वयेकाः स्वःगु बखतय् अन अप्सरापिन्सं धलं दना च्वंगु खनि । अप्सरापिन्सं नं (ू हे मानव छ थन गथे ला वःगु धकाःू न्यने कने याःगु बखतय् जुजुं नं थः नागिरी देशया जुजु खः धासें जुक्व फुक्व खँ कनि । अप्सरापिन्सं नं थःपिं स्वर्गलोकयापिं व व्रत मध्ये दकलय् तःधंगु श्री अमोघपाशायागु व्रत यानाच्वनागु धकाः कन । सुधर्मादेवीं नं जुजुयात छपिन्सं नं थ्व व्रत च्वनेगु मन दुसा नागिरी हे देशय् पुण्यमाता धयागु तीर्थ दूगु खँ कंसे माःगु सकता हलंज्वलं थम्ह बन्दोबस्त यानाबिइगु बचं बिइ ।

जुजुं थः गन धकाः हे मस्यूगु खँ कनेवं सुधर्मादेवीं अप्सरापिनि धलं दने सिधयेवं नापं लायकुलिइ वनेगु जुइ धकाः बचं बिइ । गथे धाल अथे हे पलखं नागिरी देशया ध्वाकापिने थ्यनेवं जुजु नं अजू चायाः मन्त्रीपिन्त खबर बिइके छ्वसेलि राजपरिवारपिं सकलें वयाः सिन्दुर जात्रा यानाः लायकुली वनाः सकतां खँ ब्याकाच्वनी ।

अनलि दीर्घरथ जुजुं नं अष्टमीव्रत यायेगु मनंतुना यासें सुधर्मादेवी गुरुमां नाप सहलह ब्याकाः माःगु ज्वलं सकतां ताःलाका देशया प्रजापिन्त नं मुंकाः अष्टमीव्रत दनेगु ज्या यात । थ्व सकतां खनाः सुधर्मादेवीं न्हापां व्रतयायेत व्रतया नियम कने माल धकाः सकल जुजु लानी व प्रजापिन्त सःता न्हापां दशाकुशल धैगु झिगु पाप त्वःताः अष्टशील धयागु च्यागू शीलय् च्वनाः आर्याष्टांग मार्गय् च्वनाः थ्व व्रत यायेमाः धकाः नियम फुक कनाः पुण्य मातातीर्थय् जुजु नापं सकलयात स्तुति स्नान याकाः त्रिरत्नया शरणय् तयाः श्री अमोघपाश लोकेश्वरया अष्टमीव्रत झिंनिन्हु यंकं सकसितं एकचित्त याकाः धर्म व्रत याका च्वन ।

थथे सकलें नागिरी देशया जुजु व प्रजापिन्सं एकचित्तं व्रतय् च्वंगुया हुनिं अमरावती स्वर्ग भुवनया इन्द्रया सिंहासन कम्प जुल । थथे गथे जूगु धकाः इन्द्र ध्यान याना स्वःगु बखतय् एकचित्तं सकल व्रत च्वंगुया लिच्वलं हे कम्प जूगु खँ थुइकल । अले इमिगु धर्मयात भंगयायेत देवराज इन्द्रं च्याका ल्हाः दयेका जियां जिक्व ल्वाभः ज्वनाः देवलोकया सकलें मुंकाः पुण्यमाता तीर्थय् वयाः रणसंग्राम याये थें भयंकर रुपं मारवयाः व्रत विघ्न यायेत तयार जुया वल । थ्व खँ सीकाः सुधर्मादेवीं श्री करुणामय् लुंमंकाः झिंच्याका ल्हाः दुम्ह साक्षात भवतीया रुप धारण याना इन्द्रादि सकल देवलोकपिन्त ख्यानाः बिसिके छ्वत ।

सुधर्मादेवीया थुगु चमत्कार खनाः जुजु आदि सकल प्रजागणपिन्सं धन्य तायेकाः नागिरी देया रक्षा याःगु कारणं साक्षात भवगतीया रुपये बिज्यात धकाः बारम्बार ज्वजलपा याना बिन्ति यात हे भगवती छलपोल आः सदां थन हे बिज्याना जिपिं सकसिगु भय मदयेकीम्ह जुया बिज्याहुँ । जिमिसं सदां माःगु बिधिं पुजाभाव याना तये । जुजुया विन्ति भाव खँ न्यनाः भगवतीं आज्ञा जुल हे राजा, जिगु भाव छिमिसं सदां यायेगु इच्छा दूसा जिगु तेज पिकया थन तग्वःगु ल्वहँ छगलय् त्वःता थके ।

थ्व यात जि हे धकाः भावयाना मन्दिर दयेकाः सेवायाना च्वं । थुलि श्री भगवतीया आज्ञा न्यनाः जुजु दीर्घरथ हानं विन्तिभाव यात हे देवी अथे खःसा छपिनिगु न्हापायागु हे मूर्ति जुया जिमित दर्शन बिया बिज्याहुँ । भगवतीं हानं आज्ञा जुल हे राजन दीर्घरथ, आः जिगु न्हापायागु मूर्ति दर्शन यायेत जि गुरु श्री आय्र्यावलोकितेश्वर सकल लाृक व पापीपिन्त उद्धार यायेत तुयुवर्ण निका ल्हाः दुम्ह जुयाः थन बिज्याइ तिनि । आः थ्व छलपोलया जीवनया इलय् जुइ फइ मखुत ।

थन किराती जुजुया प्रजात जुया वसेंलिं बुंगमती देशय् बिज्याना च्वंम्ह करुणामय खुया हयाः थुगु लँपु उत्तरपाखें यंकीबलये थन थ्यनेवं थनं यंके मफयाः थ्व हे पुण्यमाता तीर्थय् क्वफाना थकी उगु बखतय् सकल लोकपिं जानाः थ्व पुण्यमाता तीर्थं श्री करुणामय थकयाः मन्दिर दयेकाः थन स्थापना याइ । उबलय् सकल दुष्ट जनपिन्त नास यायेत जि थुगु थासय् ल्वहँतय् प्रवेश जुयाः भगवती धकाः प्रसिद्ध जुइ । थुलि धयाः सुधर्मादेवी श्री आर्यावलोकितेश्वरया अष्टमी व्रत गबलें त्वमिफिकेगु बचं कयाः भगवती रुपी सुधर्मादेवी सुखावती भुवनय् वनी ।

थन लिपा दीर्घरथया इहलीला समाप्त जुइवं श्री करुणामयं स्वांयागु विमान क्वत छ्वया हयाः राजपरिवार सकलयात तुषिता भुवनय् यंकल ।
अन लिपा कलियुग वल । कलियुगया इलय् किराती जुजुं थन राज्य यानाच्वंबलय् जुजुं बुंगद्यःयात साधना यानाः बासुकि नाग समेत साधना यानाः उत्तरपाखे यंके धकाः थुगु लँपुइ हयाः पुण्यमाता तीर्थ थ्यंबलय् आकाशय् सुपायं वयाः, वा फय् वयाः तसकं खुसिबाः वःगु हुनिं यानाः श्री करुणामय बुंगद्यः अनं यंके मफयाः खुसिइ वांछ्वयाः साधकत बिसिवन ।

बुंगद्यः बुंग देशय् मदुसेलि पांजुपिन्त म्हगसय् क्यन हे पांजुपिं जितः साधकपिन्सं यंकाः पुण्यमाता तीर्थ वांछ्वया थकल, जि च्वनाथाय् लः की आपालं बुयाच्वंगु दु, जितः छिमिसं थकाः वाू धकाः म्हगसय् क्यन । बन्दिपुरया जुजुयात नं नागिरी देशया चन्दपाल धयाम्ह द्यःला यात नं थथे हे म्हगसय् क्यन । थुकथं स्वखलः सित नं अथे हे म्हगसय् क्यंगुलिं स्वंगुलिं थर च्वनाः सल्लाह यानाः फुपिंसं फुफुगु गुहाली याना श्री करुणामययात थकायेत कुतः यात ।

तर याःगु कुतः सुथां मलायेवं आखिरय् चन्दपाल धयाम्ह द्यःलां पँथं वालाः जालं क्यंकाः पुण्यमाता तीर्थं थकया स्वःबलय् च्वापु थें तुयूवर्ण जुया जटा मुकुटं पुयाः देपा ल्हातिं पलेस्वां ज्वनाः जब ल्हातिं वरद मुद्रायाना बिज्याना च्वंम्ह अत्यन्त बांलाम्ह श्री करुणामय द्यःया दर्शन सकसिनं याये खन ।

अनं लिपा स्वंगू देशया जुजु, प्रजापिं मुनाः थुगु थासय् अनेक बिधि बिधान व शास्त्रोक्त बमोजिमं देगः दयेकाः माक्व ज्वलं तया अनेक जात्रा उत्सवयानाः श्री करुणामय देगः स्थापना यानाः प्रतिष्ठाकर्म नापनापं सकल लोकपिन्सं नागिरी करुणामय धकाः नां छुनाः सेवा याना च्वन । थौ झीसँ श्रद्धां पुजायाना भक्तिभाव यानाच्वनाम्ह तुयुवर्णम्ह द्यः हे नाला करुणामय वा सृष्टिकान्त लाकेश्वर खः ।
(श्री प्यम्ह करुणामयया बाखंया लिधंसाय् )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *