fbpx

“व” मन्त हँ …

रेखा शाक्य

सदां थें सुथया ज्या सिधयेका च्या छगू कप ज्वना कोथाय् तुं वया । मस्त सुं दंगु मखुनि । शनिबार, उकिं जि नं हथाय् मचाः । तन्हु दत एफ.एम नं न्यने त्वफिउगु । थौं  साइत हे लात का धयाथें मतिइ तया मेट्रो एफ एम ट्यून याना ।

किचः किचः जिगु जीवन या सः …जिगु प्राण मदया वंसा तबि ल्यनाच्वनीगु ला थ्व हे किचः …प्रेमध्वजया सलं थ्वया च्वंगु थ्व हे म्ये थ्वयाच्वन । …

खः, जीवनय् न्हयाबले सकसितं न्हिका च्वनीम्ह अले सदां थःगु न्हिलासुलय् सकसितं तक्येंका तइम्ह झी दथुया पासा थौं मन्त झीत त्वता वन । आः झीगु दथुइ वय्कःया सः व किचः जक हे ल्यना च्वंगु दनी थुलि धाम्ह ज्याझ्वः न्हयाकामिया ख्वबिं प्यागु सः दित ।

जिगु म्हय् सुनानं क्वालखं लुनाः विउगु थें ताल । नां छतिं ताःगु मखु । सु मदुगु जुइ ? धैगु मनय् धौबजि वाय्का च्वना । सुयात फोनयाना न्यने ??? एफ एमय् फोन याःसां लगे छतिं जुइगु मखु , छुयाये छुयाये जुल । कथुं च्या छपुति हे घुतुंवंगु मखये धुंकल । काचाक्क सदां एफ.एम. न्यनाच्वनादीम्ह किशोरजुया नं डायल याना ।

हल्लो धायेवं हे उखें जिगु सः म्हसिका धयाहल …सिल ला छिं व मदुगु खँ ???

हांइ ….बस जिगु म्हुतुं थुलि हे धायेवल । मिखा लः लः धाल …गथे ? गबले ?? अले छाये ले ??? थुलि जक न्यना । लिसः ला वय्कःयाके  नं दूगु मखु जितः छु बिइ ।

नुगः भाराभारा मिनं …आगछ्या…थ्व गथे जूगु जुइ ? अपाय्जि सकसितं न्हिका तइम्ह …. म्ह जकं मफूगुला ??? गनं एक्सिडेण्ट जकं जूगु ला ? नुगलय् न्हयसःत बुँगाचाय् लू थें लूया हे च्वन । मिखा छकः न्याक्क तिसिना । मचायक ख्वबिं थाय्काल …

जिगु  मिखां हाःगु क्वाःगु ख्वबिं वयागु स्मृतिया धकिं ध्वः किया जितः व लकसय् यन । लुमन्ति अथे हे ५ दँ न्ह्यः या खः ।

छगू साहित्यिक ज्याझ्वःया लकस । छगू शान्त वातावरणय् तःकूगु बगैंचा । जवं खवं तःतः माःगु वाँगु सिमाचा त थिंग दनाच्वंगु दु । तब्याःगु दथुया लँपुइ ल्वहँ त लाया तःगु । लँपुया सिथय् माैसम कथ‌ं भुतुचा चिंक स्वामाःचा  । उकि ह्वयाच्वंगु रंगीविरंगी स्वां । उकिं अनया लकसयात झन हे न्ह्याइपुका च्वंगु दु । व हे लकसयात मिखाय् दुने स्वचाकाः सभा हलय् वनाच्वनाम्ह जि ।

” ज्वजलपा” , धकाः धाःगु सः तायेदया लिफ स्वयां व हे । न्यतालय् डिम्पल वयेका हयाउँगु वसतं पुनाः धालय थें ज्यागु वाः क्यना न्हिलाच्वन ।

लिसलय् जिं नं ज्वजलपा धकाः लिसः बिया । वय्कःनाप नापलाःगु अले थुकथं सतिक्क च्वना खँ ल्हानागु थौं न्हापांगु खुसिइ तिनी खः । अथेला वय्कःयात म्हस्यूगु ता ई दयेधुंकल । फेसबुकय् नं गबलें गबलें खँल्हाबल्हा जू तर ध्वदुक्क नापलागु धाःसा थौं हे तिनी ।

निम्हसिनं म्ह फू मफूया साधारण खँया कालबिल धु‌काः व नं अन वःपिं मेपिं पासापिं नाप भ्यले पुना च्वन । जि नं जिमिगु पुचलय् दुथ्याक वना ।

अथे धकाः व नाप लाम्ह सुं तःधंम्ह मनू  मखु । तर छता खँ नोटिस याना व गन दु अन न्हिलाया सः दु । व गन दु मनूत म्वः म्वः दु । तसकं नासलं लिइम्ह खः वय्कः । सकलें नापं न्हिला न्हिला खँ ल्हानाच्वंगु खना । लकस हे न्हयाइपुसे च्वं वयकः छम्ह उगु ज्याझ्वलय् खँसानिसें ।

ज्याझ्वः सिधल । हाकन‌ं सभाहलं पिहाँ वयाः । बगैंचाया दथुइ हे नयेत व्यवस्था याना तःगु । सकलें झ्वः छुना प्लेट जाय्का अन हे दूगु टेबुलय् च्वना नल । अन लिपा हाकनं जि दुथाय् व वल । मेपिं नाप किपाः कयाः च्वम्ह व पुचः पुचलय् । जिपिं नं नापं च्वना लुमन्तिया किपाः छपाः निपाः कयाः ।

ज्याझ्वः क्वचाय्का लिहाँ वयागु झ्वलय् जिम्ह मेम्ह पासां वय्कःया बारे खँ कन । छं न्हाच नाप च्वना किपाः काःम्ह मय्जु म्हस्यूला । अथे ला  साप हे ख्यालिन्हिली यायेमाम्ह हला व । न्हयाबलें नं न्हिलाख्वाः । तसकं जोश जाँगर व आँट दुम्ह मिसा खः वय्कः । सुं मिजं सिबें कम नं मजू । अथेला जिं नं वय्कःयात फेसबुक पाखें हे म्हसिकाम्ह खः । वयागु फेसबुक पेज चाय्क्वं  हे वयागु न्हिलाख्वालं झीत लसकुस याइ । हानं वयकःया स्टायटस, कमेन्ट वय्कलं ब्वयादीगु फोटो त स्वयेबले वयकः साप हे रहस्यमयी खने दइगु गबलें गबलें । जिम्ह पासां ख्वारारा व मय्जुया बारे खँ कना यंकल ।

जि अजू चाल । गथे जिं खँ हे मथुल …छं छु धाये त्यनागु ?

जिगु खँ न्यनाः पासां धाल …वयकःया न्हापा तसकं मिले जूम्ह तता केँहे थें जाम्ह पासां साप हे बांमलाक्क धोका बिल । थःगु स्वार्थ पूवंकेया नितिं …पासापिन्त गज्यागु जन्जालय् लाकाबिल कि सकलें मनूतसें वयकःयात दोषी भाःपिल । तर छन्हू सत्यया जीत जुइ धैभन व याकः हे ल्वाल्वां वन ।

आखिरय् पासाम्ह, थम्ह म्हुया वंगु गालय् थः स्वयम हे क्वब्वात । सकसिन छु सत्य खः धइगु थुइकल । उकिं छकः निकः वयकःया नुगः खँ व हे स्याचाया घालं मू हाःगु ती पिज्वइगु का । थुली धयाः पासा सुम्क च्वन ।

जिं बच्छि खँ थुल । बच्छि मथुल …पासां लिपाः फुर्सदय् कने धकाः धाःगुलिं सुम्क च्वना ।

अनलिपा जिं नं वय्कःया फेसबुकस न्हयाबले फलोअप याना ।  वय्कःया हरेक गतिविधियात स्वयाच्वना । धात्थें गजब पहःयाम्ह खः वय्कः । गबलें गनं गबलें गन थ्यनाच्वनी । नेपालभाषाया फयांफत्तले ज्याझ्वलय् सक्रिय जुया च्वंगु नं खनाः । वं थाय् तक्कया किपाः त ब्वया हइबले धात्थे थः हे उगु ज्याझ्वलय् थ्यनागु अनुभुति याकाब्यू उकिं नं जिं वयकःया फेसबुक स्वयेगु त्वतेमफु ।  छकः निक छुं अपलोड याना महलकि, ला सा वयकः म्ह जकं मफुगु खःला ? धैगु मतिइ वइगु ।

तर थौं आकाझाकां थज्यागु बुखँ न्यना म्ह छम्ह हे याग्लाप्याग्ला वन । काचाकाचा फेसबुक छकः नि चायेका । सदां थें वयागु न्हिउख्वाःया कभरफोटों लसकुस यात । तर थौं न्ह्याबलें थें वय्कःया स्टायटसया थासय् …मदुगु आत्मा सुखावति भुवनस वास लायेमाः धइगु खँग्वलं वय्कःयात म्हस्यूपिन्स थुगु दुखद घटना सिइवं दुख प्वंकातःगु जक खना ।

नुगः चिइ मफुत । सदां वयागु न्हिलाख्वाः खनेवं वइगु जिगु म्हुतुसिइ न्हिला पिज्वयेमफु । म्हुतुसिइ थरं क्वरं वान्याना । मिखां ख्वबि न्यतालय् सुलाप्याचा म्हिता क्वाक्क आभाष बिल । झ्यातुगु नुगलं फेसबुकया एलबम फोल्डर चायेका । व नाप च्वना कयागु फोटाे माला ।

व हे न्हापांगु खुसिइ नाप लाना नापं च्वना कयागु फोटो हाकनं अपलोड याना । व गथे जुया मन्त न्ह्यसं चिं जिगु मनय् तयाः  । श्रद्धाया छफ्वः स्वां देछासे बिचाः हायेका “मदुम्ह पासाया लुमन्तिइ थ्व नापं च्वना कयागु किपाः ब्वसें …मेगु खँग्व च्वयेमफुत … पोष्ट याना बिया ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *