fbpx

यौन स्वापुतिइ विकृति व अस्वाभाविकता

ने सं ११३९ थिंलाथ्व षष्ठी

हलिमय् सकल प्राणीतय्गु जीवनय् यौन स्वापूया तःधंगु शसक्त भूमिका दूगु खँय् सुयां मत भिन्नता मदुगु हे जुल । थ्व हे यौन स्वापूया हुनिं प्राणीतय् मनय् थी थी भावुक बिचाःया उत्पति जुयाच्वंगु दइ । प्राणी मध्ये नं मनू झन विशेष चेतनशील जूगुलिं वया भावुक बिचाः नं विशिष्ट हे जुयाच्वनी ।

यौन स्वापू थज्यागु शारिरीक व मानसिक भावुकता खः, गुकिया प्राप्तिइ मनुखं चरम सिमाया आनन्द अनुभव याइसा थुकिया अभावय् चरम सिमाय् असन्तुष्टि अनुभव याइ । यक्वयां यक्व यौन सुखयात प्राप्त यायेत मनूतय्सं प्राकृतिक वा अप्राकृतिक, छगू कथं धायेगु खःसा स्वाभाविक वा अस्वाभाविक नितां तरिका नाला कायेफु । अप्राकृतिक व अस्वाभाविक तरिकां यौन सुख प्राप्त यायेत स्वयेगु हे यौन विकृति खः ।

विकृत तरिकां यौन सन्तुष्टि प्राप्त यायेगु आःया युगय् जक दूगु मखसें न्हापांनिसें दयावयाच्वंगु खः । अय्नं मनूतय् बिचालय् वःगु ह्यूपालं यानाः विकृत तरिकां यौन सन्तुष्टि प्राप्त यायेगु संस्कार धाःसा अप्वयाच्वंगु दु । मनूतय् समाजय् छुं थज्यागु यौन विकृति त नं दु, गुगु न्हापांनिसें दयावया च्वंगु खःसां आःतक नं यथावत हे तिनिसा छुं विकृतित धाःसा आधुनिक युगं आविष्कार याःगु खः ।

यौन स्वापूया निता हे जक उद्देश्य दयेफइ । छगू मचा खाचा दयेकेगु सा निगूगु यौन सुख प्राप्त यायेगु । मचाखाचा दयेकेगु उद्देश्य हासिल यायेत प्राकृतिक व स्वाभाविक प्रक्रियापाखें यौन स्वापू तयेगु ज्या जुइसा यौन सुख जक प्राप्त यायेगु उद्देश्यय् धाःसा प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्वभाविक व अस्वाभाविक यौन स्वापू लाः वइ ।

यौन सुख प्राप्त यायेत यौन स्वापू जक मखसें थ्व नाप स्वापू मदुगु न्ह्यागु नं ज्या जुइफु । थज्यागु अस्वाभाविक यौन स्वापू मनू समाज व संस्कृति स्वया नं पानाच्वंगु दु । अय्नं थज्यागु यक्वयां यक्व दसू त नं दु । गुकिइ इहिपा जुइधुंकुपिं मिस्त मिजंत थः विपरित यौन स्वापूया पासा दयेक दयेकं नं विकृत यौन स्वापूपाखे आकर्षित व संलग्न जुयाच्वनी ।

थथे जुइगुया थी थी कारण नं दयेफु । मुख्यतः मचानिसें यौन विकृतिया शिकार जुइगु, मानसिक स्थिति स्वस्थ मजुइगु, थः कलाः वा भाःत पाखें यौन सन्तुष्टि प्राप्त मजुइगु, विकृत तरिकां जक यौन सन्तुष्टि प्राप्त दइगु विवश बानी जुइगु, बांमलाःगु संगतय् लाइगु अले मेपिंन्सं याःगु, धाःगु खँ न्यनेगु आदि ।

थुकियात अझ प्रष्ट यायेत यौन विकृतिया मू मु व प्रचलित तरिकायात कया छकः दुवाले ।

१) प्रदर्शनकामिता

विकृत तरिकां यौनया प्याचाः लंकेगु प्रवृतित मध्ये छगू प्रमुख व प्रचलित तरिका प्रदर्शनकामिता खः । थ्व विकृतिया मनूतसें थःगु यौन अंग क्यनाः यौन प्याचाः लंकी । धात्थें धायेगु खःसा थुकियात विकृति धायेगु स्वयां ल्वय् हे धायेगु पाय्छि जुइ । थज्यागु विकृति मिस्तय्सं स्वयां मिजंतय्के हे अप्वः दयाच्वनी । मिजंतय्सं सुं नं मिसाया न्हयःने थःगु लिंग क्यनेबलय् उम्ह मिसायाके खनेदइगु ग्याः चिकु, अजू चायापुगु व्यवहार स्वया हे तृप्त जुइ । थज्यापिं विकृतिग्रस्त मिजंतय्सं मेपिनिगु न्ह्यःने न्ह्याबलें थःगु लिंग क्यनेफु । थज्यागु इलय् अज्यापिं मिजं त प्रायः विवेक शुन्य जुइ ।

थ्व विकृति मचा, ल्याय्म्ह व बुरा न्ह्याम्हेसितं जुइफु । अप्वः धयाथें मिस्त जक वयाच्वनीगु, खनाच्वनीगु थासय् थज्यागु विकृतिं जाःपिं मिजंत गनं च्वनाः सुलाच्वनी अले गुब्ले ह्वताः चूलाइ थःगु लिंग क्यनाबिया तृप्त जुइ । गुम्हस्यां ला थज्यागु हे इलय् स्खलित जुइगु तकं जू ।
अथे ला थज्यापिं मनूत मेपिं सुयां नितिं हानिकारक जुइमखु, छाय्धाःसां थुमिके थ्वयां अप्वः यायेगु साहस दइमखु, अय्नं थ्व छगू मानसिक विकार खः कानूनी दृष्टिकोणं यौनांग प्रदर्शन यायेगु छगू अपराध हे खः ।

२) दर्शनकामिता

मेपिनि यौन स्वापू तयाच्वंगु लू स्वयेगु व यौन अंग स्वया आनन्दित जुइगु प्रवृति नं खः । प्रदर्शनकामिताय् थःगु यौन अंग मेपिन्त क्यना आनन्द काइसा दर्शनकामिताय् धाःसा मेपिनिगु यौन अंग स्वया थः आनन्द जुइ । थज्यागु प्रवृति दुपिं मिसां मिजं न्ह्याम्ह जुसां मेपिनि यौन स्वापू तयाच्वंगु सुलासुला आनन्द काइपिं जुइ । यौन स्वापू हे तयाच्वंगु स्वयेमखंसां थःगु विपरीत लिंगी मनुखं लं त्वताच्वंगु, म्वः ल्हुयाच्वंगु, शौचालय् वनाच्वंगु तकं स्वयाः यौन सन्तुष्टि काइगु याइ ।

अथेला यौन स्वापू तयाच्वंगु स्वयेगु, विपरीत लिंगी मनूया यौन अंग स्वयेगु चाहना सकस्यां दइगु स्वभाविक हे खः । थज्यागु लू स्वया न्ह्याइपुकेगु विकृति थ्यंक मखु तर थज्यागु लू स्वया नं सुं उत्तेजित व आनन्दित हे मजूल धाःसा व पक्कां हे विकृति खत ।

३) सादनकामितार मर्षणकामिता

गुम्हं मनूत पीडापाखें नं यौन सन्तुष्टि काइपिं जुयाच्वनी । यौन आवेगय् वयाः मिस्तय् दुरुपा, न्यता, योनि व म्हया मेमेगु ब्वय् कयेपुइगु, लुसिं सुइगु थेंज्यागु ज्या यानाः यौन आनन्द काइपिं मिजंत दयाच्वनी । थुकथं मिसायात कष्ट बियाः तृप्तिया अनुभव याइपिंत सादनकामि परपिडक धाइसा थज्यागु प्रवृतियात सादनकामिता धकाः धाइ ।

अथे तुं थःत मिजंपाखें दायेका, यौन अंगय् वांन्याकाः, कये पुका यौन सुखया अनुभव याइपिं मिस्त नं दइ । थज्यापिं मिस्तय्त मर्षण कामिता स्वपिडक धकाः धायसा मिस्तय् थज्यागु प्रवृतियात मर्षणकामिता धाइ ।

४) बालकामितार प्रौढकामिता

सुं सुं मिसा मिजंतय्त चिचिधिकपिं मस्त नाप यौनया थी थी प्रक्रिया याना यौन सन्तुष्टि कायेगु प्रवृति दयाच्वनी । थज्यापिन्त हे बालकामिता धकाः धायेगु याइ । थुकिया पाय्छि अखः प्रौढकामिताया प्रवृति दुपिं जुइ । गुपिन्सं थः स्वयां गाक्कं उमेरं थकालिपिं नापया यौन स्वापूतिं सन्तुष्टि कायेयःपिं जुयाच्वनी ।

५) खुँज्या

मनूतय्सं अप्वः ध्यबा मुंकेगु नितिं जक खुँज्या याइगु मखसें यौन प्याचा लंकेत नं खुँज्या यायेगु याः । खुँज्या याइबलय् स्वभाविक रुपं मनय् ग्याः चिकु, उत्तेजना जुइसा खुँज्या धुंकाः सन्तुष्टिया अनुभव नं जुइ । थज्यागु खुँज्या यौन सन्तुष्टि कायेगु ख्यलय् नं अप्वः हे जू । थज्यागु प्रवृतिंग्रस्तपिं मिजं खुँतय्सं प्रायः मिस्तय्गु ब्रेसियर, प्यान्टि आदि खुया यौन प्याचाः लंकी । अथेहे मिसातय्सं मिजंतय्गु पञ्जा, चुरोस, कुसा, अण्डरवेयर व टाई आदि खुइगु ज्या याइ । थज्यागु बस्तु खुया हयाः सुं मदुथाय् वयाः ब्वब्व स्याइ अले यौन आनन्द काइ ।

६) वासनाकामता

यौन स्वापुतिइ नस्वा अर्थात वासनाया तःधंगु थाय् दु । वासना निगू कथंया दु सुगन्ध व दुर्गन्ध । सामान्यतया सु्गन्धं यौन उत्तेजना अप्वेयका यौन स्वापूयात यक्व न्ह्यइपुका बी धाःसा उकिया पाय्छि अःखः दुर्गन्धं यौन उत्तेजनायात नापं सिथिल याना बी । अथे खयानं गुम्हे गुम्हेसितं दुर्गन्धपाखें नं यौन सुख दयाच्वनी ।

दुर्गन्ध पाखें यौन आनन्द अनुभव काइपिं मिजं व मिस्त अप्वः यानाः च्व व चःतिपाखें आकर्षित जुयाच्वंगु दुइ । थज्यागु दुर्गन्धं नं गुलिसितं कामोत्तेजित यायेफु । उकिं थज्यागु विकृतिं ग्रसित मिजं व मिस्त ला शौचालय्पाखे वना हे नं दुर्गन्धपाखें उत्तेजित जुया स्खलित तक जुइ ।

७) पहिरनकामिता

मिजंतय्सं मिसातय्गु व मिसापिन्सं मिजंपिनिगु वसः फिनाः यौन अनुभव याइगु यात पहिरनकामिता धाइ । थज्यागु विकृतिंग्रस्तपिं मनूतय्सं विपरीत लिंगीपिनिगु वसः पुनाः आनन्द काइ । थज्यापिन्सं छ्यलिगु वसः धइगु अप्वः यानाः अण्डरवेयर, प्यान्टि व ब्रेसियर आदि थें जाःगु दुने फिइगु लंयात हे छ्यलिइ ।

थज्यागु प्रवृति अप्वः धयाथें इहिपा मयानीपिंके खनेदइसा इहिपा धुंकाः थज्यागु बानी स्वत मदयावनी । थ्व विकृतियात अंग्रेजीभाषं त्चबलकखभकतष्कm व भ्अयलष्कm नितां धायेगु याः । भ्अयलष्कm खँग्वःया अर्थ रोचक दु । थ्व खँग्वः फ्रान्सया राजनीतिक अन्वेषक सेभालिन डी इओननाप सम्बन्धित खः । इओनयात तात्कालिन फ्रान्स सरकारं मिस्तय् लं फिका हे जासूस याकाछ्वःगुलिं वयागु नामय् हे थज्याःगु विकृतिया नां च्वंगु खः ।

८) पशुपंक्षीगमन

मनूतय्सं थःगु यौन प्याःचाः शान्त यायेत पशुपंक्षीयात तकं ल्यं मत । थुकिया घटना झीसं ब्वना हे वयाच्वनागु दु । धात्थें धायेगु खःसा स्वभाविक यौन स्वापूया अभावय् हे मनूत पशुपंक्षीपाखे यौन स्वापूया नितिं आकर्षित जुइ । थ्व स्वापू समाजय् प्रचलित दकलय् पुलांगु यौन विकृति व अस्वाभाविकता खः । पशुपंक्षीत नाप अप्वः स्वापू दइगु थासय् थ्व विकृति नं अप्वः हे दइगु खः । अप्वः धयाथें माकः, सा, खसी, दुगु, खिचा, खा, हेँय्तय्त मनूतय्सं अप्वः छ्यली । प्राचीनकालंनिसें पशुपंक्षीनापया यौन स्वापूयात छगू अति हे घचायापूगु ज्या कथं कयावयाच्वंगु दु ।

९) कृत्रिम यौन क्रिया

तसकं हे यौन आनन्दया नितिं मनूतय्सं प्राकृतिक यौन स्वापूतिं मगानाः कृत्रिम यौन स्वापुतिइ तकं आकर्षित जुयाच्वनी । आपालं मनूत प्राकृतिक यौन स्वापूपाखें वन्चित मिसामिजंतय्सं थज्याःगु साधनत छ्यलेगु याइ । थज्यागु साधन छ्येलेगु ज्याये धाःसा मिजंत सिबें मिसात हे अप्वः खनेदु । थौंकन्हे ला थज्यागु कृत्रिम साधन मिइगु ज्या खुल्ला रुपय् हे नं वयेधुंकूगु दु । थज्याःगु कृत्रिम साधन छ्यले धुंकूपिंन्त प्राकृतिक यौन स्वापुतिं सन्तुष्टि दइमखु । तर थुकिं मिस्तय् उसाँय् स्यंकेगु सम्भावना यक्व हे दइ । वास्तवय् थज्याःगु पहलं तच्वकं यौन सन्तुष्टि कायेगु व अभ्यास यायेगु यौन विकृतिया छगू घातक रुप खः ।

१०) अस्वाभाविक मैथुन

अस्वाभाविक ढंगं यौन प्याःचाः लंकेगु प्रकृतियात यौन विकृति धकाः परिभाषित यायेबलय् थुकिइ छुं विशेष पहःया यौन स्वापू नं लाः । मिस्तय् यौनी व मिजंतय् शिश्नया समागमपाखें जुइगु यौन स्वापू स्वभाविक खःसा थुपिं नितां अंग त्वःताः मेगु अंगनाप याइगु सम्भोगयात नं अस्वाभाविक यौन स्वापू धायेछिं ।

११) थी थी वस्तुया दुरुपयोग

यौन प्याःचाः लंकेत मनूतय्सं थी थी वस्तुया दुरुपयोग यायेत तकं लिफ मस्वः । थी थी सिसाबुसा, तरकारी आदिपाखें नं मिस्तय्सं यौन सन्तुष्टि कायेगु याः । थज्यागु हे विकृतिंयाना आपाः हे मिसात अस्पतालय् तकं वनेमाःगु घटना त विभिन्न इलय् विभिन्न पत्रपत्रिकाय् समाचारया रुपय् पिहाँ वः । थ्व नं यौन प्याःचाः लंकेगुया नितिं याइगु छगू विकृति हे खः ।

साभार स्वनिगः वाः पौ