fbpx

मुखः अष्टमि

रास जोशी

दच्छियंक थी थी नखःचखः हनेगु झ्वलय् नेपाल संवत्या शुरु जुइवं हे बौद्ध धर्मावलम्वितय् दच्छि यंक लय् लय् पतिकं अष्टमी व्रत न्ह्याकेत तयारी न्ह्याकी । थ्व हे इलय् झ्वलय् दकलय् न्हापां कछलाथ्व अष्टमीया बौद्ध ख्यलय् विशेष महत्वं जायाच्वंगु दु ।

अष्टमी पतिकं धलं दनाः अष्टमी व्रत च्वनेगु ज्याया शुरुवात कछलाथ्व अष्टमीया न्हापांगु व्रतं शुरु जुइ । थ्व तिथि व्रतया ल्याखं जक महत्वपूर्ण मखसे थ्व तिथि कुन्हु महांद्यःयात बुद्धया मुखः पुइकाः पर्र्व हनी । गुकियात झीसं मुखःअष्टमी धायेगु याना वयाच्वना ।

निगू विपरित सिद्धान्तया धर्मयात छथाय् तयेहःगु कथं नालोछिंगु थुगु पर्व कुन्हु स्वयम्भूया बुद्ध मुखःयात विधिहंक सुनां मखंक पशुपतिइ च्वंम्ह पशुपतियात पुइके यंकी । थथे विपरित धर्मया द्यःया मुखः पुइकेगु ज्या पशुपतिया लिक्क च्वंम्ह विरुपाक्षया कारणं यायेमाःगु खः धइगु बाखं प्रचलित दु ।

छक्वः विरुपाक्ष १२ दँया बैंशय् वया मां पाखें ब्यागलं लाः वना काचं मांयात, मामं काय्यात नापलायेत चा ह्युह्यु छगू जंगलय् नाप लात । थथे नापलाःगु इलय् काय्म्हं मांयात मामं काय्यात म्हमसिया उमि दथुइ वासनाया कारणं शारिरीक स्वापू जूवन । गुगु लिपा काय् विरुपाक्षं थः मां धकाः सीकाः कायेवं थुगु पापं कर्म मोचन यायेगु नितिं महाद्यःयात वना पापमोचन यायेत विधि न्यवन ।

अले महाद्यवं झिंनिधानी सिजः दायेकाः त्वनेगु सल्लाह बिल । सल्लाह कथं सिजः दायेकूम्ह विरुपाक्षं सिजः नाल ला धकाः क्वः स्वःगू इलय् वया ख्वाः व सँ मिं नल । गुकिं विरुपाक्षं थःत महाद्यवं म्वाः म्वाकं स्यायेत्यन धकाः तंचाया जूगु इलय् छम्ह लोकेश्वर षडक्षरिं जपमाः छमाः हीकुंहीकुं ज्यलकि पाप नाश जुइ धकाः सल्लाह बिल । लिपा ताः ई लिपा ज्ययेकां त्वःतल ।

थथे जपमाः ज्ययेके धुंकाः तक नं तं क्वमलाम्ह विरुपाक्षं महाद्यःया लिंग खनकि हे स्यंकाः जुइम्ह जुया बिलसा पशुपति महाद्यःयात तकं लित्तुमत्तु लिनाः स्याये धकाः जुल । थथे महाद्यःयात तकं छथू कथं मार वयेवं माहाद्यः छु याये छु याये जुयाः बिस्युं वंवं लोकेश्वर नापलायेवं महाद्यवं थःत बचे यायेत आव्हान यात धइगु बाखं दु ।

थथे बचे यायेत आव्हान याम्ह महाद्यःया जीवन दान बिइत लोकेश्वरं नं महाद्यःया छ्यनय् च्वना बीवं विरुपाक्षं महाद्यः नं लोकेश्वर भक्त खः धकाः त्वःता ब्यूगु धइगु बाखं प्रचलित दु ।

थ्व झ्वलय् विरुपाक्षं जपमाः छमाः ज्ययेकेत गुलि धैर्यता क्यन व जपमाः ज्ययेकेत गुलि ध्यान तयेमाः धकाः, मचां नं चुला मुलु दयेकेत स्वःगु, मुलं सिमां पालेत स्वःगु, झंगःचां लःतुया मेगु पुखु दयेकेत स्वःगु घटनाबलित स्वानातःगु दु । थ्व दक्वं घटनाक्रमं कुतः यात धाःसा छुं नं मजुइगु धइगु जुइमखु धइगु सन्देश बियातःगु खनेदु ।

प्यंगूगु शताब्दीया किराँती पहः दूगु विरुपाक्ष थथे महाद्यःयात विश्वास यायेत जुगुलिं गुगु इलय् पशुपतिया विरुपाक्ष जमीनं मुक्कं थहाँ वइ उगु इलय् कलियुगं पूर्णता काइ धइगु प्रचलन दु । उकिं पशुपति खुसिइ म्वः ल्हुइ धुंकाः विरुपाक्षयात शान्त यायेगु नितिं नं विरुपाक्षयात लःछायेमाः ।
अथेहे बौद्धतय्सं थुगु अष्टमीयात मुख्यगु अष्टमी धकाः नं धाइ । थ्वकुन्हु अमोघपास लोकेश्वर वा करुणामय द्यःया १०० म्ह जन्म जुयाः पूर्ण जूगु दिन धाइ । थ्व कुन्हुनिसें अष्टमी व्रत च्वनकी षडगति दुख (देवगति, मनुष्यगति दैत्यगति नरकगति, प्रेतगति व पशुपंछिगति) पाखें मुक्त जुइ । जगतया उद्धार जुइगु तिथि कथं नं थ्व न्हियात कयातःगु दु । गुकिं थ्व छगू समान्य तिथि जक मखसें तसकं महत्वपूर्णगु तिथि नाला कायेछिं ।

किपाः विकास रत्न बज्राचार्यया फेसबुक पाखें

(RS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *