fbpx

न्हूम्ह जिलाजं न्हापांगु खुसिइ ससलय्

न्हापांगु खुसिइ ससलय् दुचायेकः वनेबलय्, व भचा भचा मछाःगु अले भचा भचा ग्याःगु ईया बयान शायद अप्वःसिनं अनुभव याःगु जुइमाः । थथे खः ला न्यनादिसँ न्हि ।

आशानारांया ब्याहाया खँ क्वःजित । अहो, व ल्यायम्हसूया पाखाचा गयाः इलयब्यलय् वसः न्यायेत ध्यबा मदुपिं गरीब मिस्तयगु प्याखँ स्वयाः कन्नाचायाच्वंम्ह वं इहिपाया न्हापांगु चा लुमनेवं चिकुयाः म्हया तिम्सं प्वालं सँ तिंतिं स्वाःगु वाःचायेकल । थपायपु जुयावल वया न्हाय् । आः ला जि नं इहिपा याःपिनिगु धलखय् दुतिनीन बाःसा धकाः मनय् धौबजि वायेकल ।

किपाः रेखा शाक्य

बिचाः हे मखा । वया बिचालय् गबलें हाम्वः भचा अप्वः जुल, गबलें लः अप्वयाः बजि हे तसकं माःबुयाः हलुवा जुल । गबलें चिनीया सवाः अप्वः जुलसा गबलें धौ हे अप्वयाबिल । गबलें धौबजि नयेगु झ्वलय् धुकुमां जक यानाः न्ह्यलं ल्हात वया सकतां मनंतुना ।

सवाः काये हथायचाःम्ह व आशानारां स्वयम्बरया झ्वलय् सिखः, अंगू व चुरा न्ह्याकेगु इलय् मचायकं कलाःया म्हगःया नाप सुजिकालं काये थें काये हे धुंकूगु खः बस, वयागु धुकुमां प्याखनय् भुमिका म्हितेगु जक ल्यं दनि धाःसां छुं पाःगु मखुत ।

अथेला ब्याहा याः वंगु इलय् भुक्तभोगि पासापिन्सं न्हायपनय् स्वां पूगु खँग्वलं ग्वःकः ला बाथरुमय् वनाः म्ये हाःवंगु हे खः । न्ह्यागुसां इहिपा जुल । सकतां यायेमाःगु ज्या सिधल । ल्यं दनिसा बस वया इच्छा स्वीमिंग कस्ट्युम मन्ह्याःसे लाल कायेगु छगू हे जक ।

थौं ला न्हापांगु खुसिइ ससलय् जिलाजं दुचायेकीगु । अले ला बहनी धायनतर्यान का । तर अथे खयाः नं चाकुगु सवाः काये न्ह्यःया व ई फाकुइगुु खःला वा माकुइगु खः जिलाजंयात याइगु सत्कार व अनया न्हूम्ह जिलाजंयात ससलय् नागःतुगः याइगु व ई लुमनाः धाःसा वया म्हय् ब्वलनाच्वंगु आशा अथें मचायकं सुखू चिनी थें जुइगु ।

न्हापा वया छम्ह पासायाथाय् अथे हे जिलाजं दुचायेकूथाय् पासा वनागु ई लुमंकल । विचरा वया पासा झन व सिबें नं सोझाम्ह । न्हूम्ह जिलाजं धकाः मानेचाने यानाः बँय् लायातःगु चकतिइ फ्यतुइत याःगु इनापं मछाः मछाः फ्यतुइवं पापरी व सलिंचा तज्यानाः बाजं सः पिज्वःगु लुमन । सकलें गथे जक न्ह्यूगु काः । पासाया ख्वाः ला मछालाः हिं बुलातःम्ह थें हे जूगु का । सकस्यां गथे जिजाभाजु ससलय् वयेवं धिमे थात नि धाःबलय् ख्वाः क्वछुनाः गुच्चा मालाच्वन ।

उलि जक ला, न्हूम्ह जिलाजंयात भ्वय् ब्व न्ह्यच्याकेहल । वाउँक तू चिकं तयाः दयेकातःगु तुकंचा नये धकाः पतिंचा निपतिं नं कायेवं स्वांमा थें छहाक जुयाः ल्वाँयक म्हुतुइ थ्यंगु । हरे, थौं जितः नं अथे हे जकं हायेकाः नागःतुगः जकं याइगु खःला धकाः मतिइ वयेकाच्वन ।

म्वायसे, जूगु जुइका धकाः मतिइ तल । जितः गुलि हायेकी उकिया ब्वला सायेकाः जिं नं बहनी वया म्ह्याययात हायेके धकाः फ्याफःगु न्हाय् पर्वः थें धस्वाकल ।

आशानारां नं झःझः धायेकावन न्हूगु ससलय् । वया पासा थें मूर्ख जुइ धकाः फ्यतुइ न्ह्यः हे ल्हातं तिति यानास्वत । ज्वरय् जूगु घासाल्वसा नं तसकं होशियारी पूर्वक हे ल्हातं थित्तुथियाः नल । वं बिचाः याः थें छुं नागःतुगः मयाःगुलिं वया न्हाय् स्वकु थहांवल ।

लिपा ससःकेँहे नं पुकुला ज्वनावल । तप्यंक च्वंगु न्हायकनं हे खंकल वया ससःकेँहेँया लेहेँगाया च्वय् फिनातःगु जन्हुपाता ह्वांग जुयाच्वंगु । अहो सा लिउनं आइफोन ला बांला का, बरु न्ह्यःनं हे छकः की प्याड तिया स्वये दःसा धाधां मनय् अस्यःचा खँग्वः लुइकल । धाइ नापं दु ‘साली आधी घरवाली’ ।

पुकुला तयाः ससःकेँहे वन । रिकापीइ मिखा ब्वाकल । अहो सा, प्यलांगु बालाया म्ये सीसीइ धायेक चिकं गाक्क तयाः नाइसे च्वंक पुकाःतःगु, सःपूम्हिचा निगः ला स्वयेवं हे तज्याइथें च्वंक फुले जुइक छगू हे सुकाय् चिनाः माः हना तःगु ।

हाकनं ससःकिजा वयाः सिसाबुसा न्ह्यःने न्ह्यचीकः वल । का स्वः, गुलि जक अस्यःपिं जुइ जिगु ससः खलः नं । रिकापीइ केराया वसः प्वलाः छपुं हे तयाः जवंखवं ख्वला तुलातःगु स्याउ निगः तयाहःगु का । अले थुल जिं, थ्व जितः तप्यंक खँग्वलं मखु सांकेतिक रुपं नागतुगःया आक्रमण खः धकाः ।

जितः भचा मचायकं तं पिहांवल । हान ल्वयक ससःअबु त्वाति थें हाला च्वन – ‘का जिजाभाजु, मछाला दी म्वाः । भपि भपि, हाकनं छेँय् वनाः भपीगु ला’ । धाये ला मास्तिवःगु खः, छाय् मछालेगु ? हनिचा छिमि म्ह्याययात म्ह छम्हं घुतिने मानि, उकिं प्वाः खालि यानागु का धकाः । कथुइ थ्यंक वःगु खँ घुतुक्क घुतका छ्वल ।

ससःमां जक छु कम धकाः हानं अन्तिया झंगः ब्वयेकाः धिकिधिकिं वयाः का भाजु छख्वला घुतुका दिसँ । थौं ल्याः मदु त्यानु तिनुगु दक्वं छखे लाइ हं । मयः मत्वना धायेवं का अन्तिया झंगः ला अथें ब्वइगु जुल नी हं । हरे, जि जक ज्यूसा ससःमांयात, मखु ससःमां, झंगः ला अले चान्हय् ब्वयेकेगु धकाः झण्डै सत्य म्हुतुं खै छ्वाराक्क वये थें पिहाँ वयेत्यंगु ।

अझं ससःमांया जितः हायेके मगाःनि का । हाकनं ब्रम्हू नं जा नयेबले घ्यः लिसा काये थें धाल, ‘मखुसा दुरु छगिलास सां हयेला’ । अले ला जिगु धैर्यतां पी हे मफुत का । मस्यू छु आँट यानाः धया ‘मखु ससःमां, छगिलास दुरु छाय् जन्मकाःछिंयात धकाः दुरुया फ्याक्टरी हे बियादि धुंकल नि । गबले न्ह्याः न्ह्यानाः त्वनेका मज्यूला ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *