fbpx

चाँगु नारायण द्यःया प्रतीक कलश येँया हनुमान ध्वाखाय् बिज्यात

रेखा शाक्य/ने स‌ं ११३९ पाेहेलाथ्व पुन्हि

ख्वपया चाँगुनारायण द्यः येँ बिज्याकेगु चलन पौराणिककालं निसें न्ह्याना वयाच्वंगु दु । चाँगु नारायणलिसें लक्ष्मी व सरस्वतीया प्रतीक कथं स्वंगः वहःया कलशयात राजोपाध्यायतय्सं थी थी थासं बिज्याकाः येँय् हयेगु चलन लिच्छवीकालीन परम्पराकथं न्हयाना वयाच्वंगु दु ।

जनधारणा कथं उबलय् उबलय् द्यःपिं भु लोकय् चाहिउ बिज्यागु खः । थुकथं चाःहिउ बिज्यागु झ्वलय् नारायण द्यः मनूया भेषय् चाः हिउहिउँ येँया लायकुलिइ थ्यंगु जुयाच्वन । थुगु थाय् न्हापानिसें तान्त्रिक बिद्यां सःपिनिगु थाय् जुयाच्वन । छम्ह तान्त्रिकं मनूया भेषय् बिज्याम्ह नारांद्यःयात म्हसिकाः द्यःयात थन हे बिज्याके दःसा सकल मानवया कल्याण जुइगुया लिसें भय, दुख, कष्ट पाखें मुक्त जुइगु व द्यःया छत्रछाँयाय् च्वने दत धाःसा जगतया हे उद्धार जुइगु धइगु मतिइ तयाः थःगु तान्त्रिक बिद्यां चाया थल छगः दयेकाः द्यःया न्ह्यने तछ्याना बिल ।

थथे अलक्षिण जूगु खनेवं नारांद्यवं, ” का थ्व ला मखुथें जुल” धैगु वाः चायेका आः गन वने धकाः छचाखेरं स्वःगु इलय् येँया लायकु खन । अले अन हे दुहाँ बिज्यात । द्यः बिज्यागुलिं अन तःधंक होम व पुजा यानाः द्यःयात पलिस्था यागु धइगु न्यनेदु । थ्व परम्परा अबलेनिसें थौं तक नं न्ह्याका वयाच्वंगु दु ।

किपा रेखा शाक्य

दँयदसं मिलापुन्हि कुन्हु चाँगुनारायण, लक्ष्मी व सरस्वतीया प्रतीककया रुपय् स्वंगः वहःया कलश चाँगुया नारांद्यः राजोपाध्यायजुं, लक्ष्मी व सरस्वती पुजारीपिन्सं निपाः ल्हातं प्वाथय् घयेसुयाः चाँगुंनिसें हे न्यासी बिज्यानाः येँ बिज्याकेगु चलन दु । येँय् बिज्याकेगु झ्वलय् चाँगु, ख्वप, थिमि, कोटेश्वर, तिनकुने, सिहंदरबार ज्ञानेश्वर, दरबार मार्गया प्यकालँपु जुयाः तीनधारा पाठशाला गन उगु द्यःया छेँ खः अन थ्यंका पुजा याइ ।

द्यः अन थ्यंक बिज्यात धइगु सुचं वयेवं थुखे हनुमानध्वाखाया नासः चुकं गुरुजूया पल्टन वनाः चाँगुया स्वंगलं कलशयात काःबिज्याइ । अन तोप तया सलामी बिया जमः, कुनात्वाः, असं, बालकुमारी, जनबहाः, वंघः, मखं जुया येँया हनुमान ध्वाखाय् थ्यंक ह्इ । द्यः मखनय् थ्यनेवं मखं महाद्यःया न्ह्यःने चाया थलबल तँ तँ तया उकिइ दुने मी च्याकाः द्यःयात अपशकुन क्यनेगु धकाः परम्पराकथं थलबल तछ्याइ ।

स्वंगलं कलश तलेजुया मू ध्वाखाय् थ्यनेवं येँया जीवित देवी कुमारी माजुयात साक्षी तयाः तलेजुया पुजारी राजोपाध्यायं लसकुस याना पुजा याइ ।

कुमारीयात तलेजुया जोशी व कर्माचाय् पुजारीपिन्स पुजायानाः स्वंगलं कलश तलेजु दुने प्रांगणय् बिज्याकी । गुरुजुया पल्टनं तोप तया सलामी बि । थ्वयां लिपा कुमारीमाजुयात साक्षी च्वना बिज्याय् धुंकाः थःगु लाय्कु छेँय् हे लिहाँ बिज्याइ ।

अनलि तलेजुया दुने नारांद्यः दुगु थासय् तःधंगु होम व पुजायानाः द्यःया प्रसाद व जल सकसितं इनाबिइ । न्हापा न्हापा थथे होम याइगु मीया ज्वाला चाँगुया डांडांनिसें खनेदु धैगु जनधारणा दु । द्यःया प्रसाद जुजुयात नं बिइगु व कलशय् जुजुं थःगु ख्वाःपाः स्वइगु परम्परा न्हापा दयाच्वंगु खः, थौकन्हे राष्ट्रपतियात जल प्रसाद बिउ वनेगु यानाच्वंगु दु । लिपा उगु कलशया जल शोभा भगवती (भचा खुसिइ) यंकाः अन जल विर्सजन यानाः चाँगुया पुरोहित राजोपाध्यायपिं हाकनं चाँगु हे लिहाँ बिज्याइ ।

लुमंके बहःजु चाँगुया स्वंगलं कलश येँ दच्छिया निक्वः बिज्याकी । छक्वः गुन्पुन्हिया प्यन्हु न्ह्यः क्वाति फ्वयेगु सुचं बिइत बिज्याइ । उकुन्हु नं लायकु कुमारी बिज्याका सम्पूर्ण बिधि बिधान कथं पुजा याइ । न्हापा न्हापां द्यः बिज्याइगु दक्वं लँपुइ थुकथं हे चाया थलबल तछ्याइगु परम्परा दूगु खःसा आः केवल चाँगु ख्वप व मखनय् जक हे ल्यना च्वंगु दु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *