fbpx

“इहिपा लिपाया रोमान्स”

रेखा शाक्य

“इहिपा व लड्डु खः, नःपिं नयाः पछ्ताये चाः मनःपिं सवाः पाखें द्यापं च्वना छखे ला ।” इहिपाया खँ न्वःगु मकःया मी थें । ह्वानाक्क च्याये नं मफू । काचाक्क सिइ नं मफूगु नौ थें ।

२१ औं शदीया आधुनिकता ई । हलिंया हावां कयाः उकिइ हे झुमिं वनेदत कि न्ह्याइपु मनूतय् । मनूत थ्व इहिपाया लड्डु नयेत लखौं लख फुकी । झ्यांझ्यां बाजं त्वाः थ्वयेक न्यायेकी । थःथिति दक्वसित सःता लड्डु नयेतः काबिल जुल धकाः प्रमाणित याइ । आः धाःसा व लड्डु नयेत व सकतां विधि पूवंके हे माःगु अवस्था गन खः धकाः ।

थौं कन्हे भतिचा ध्यबाः फुकाः नं धाः धाःगु सवाःया लड्डु धाःगु इलय् नयेखं । थ्व छुं तःधंगु विषयया खँ मखु थें जुइधुंकल । तर जीवन काःछि थःम्ह लखौं ध्यबा फुकाः सदां छगू हे सवाःया लड्डु नयेगु खँय् धाःसा आपालं कारणं यानाः पंगत वइ । गबलें व सवाः पाखें नं द्यापं च्वने मालि ।

अथे हे लड्डुया नं सदां व हे छप्वाः म्हुतुइ ल्वसुइगु कामना मदया वनीगु । थ्व नं थौंकन्हेया समाजय् खने दयाच्वंगु ग्यानापुगु ल्वय् । अले थ्व हे इहिपा रुपि लड्डुयात विषय दयेकाः थी थी परिकारया समाचार, घटना झीगु न्ह्यःने दँ वइ । प्रत्येक हप्ता भारतय् हिन्दी संकिपाया रिलिजया जानकारी कथं ।

आः वने विषयबस्तु पाखे । रोमान्स । मचा इलं ल्याम्ह ल्यासेया त्वाथय् पलाः तयेवं रोमियो जुलियट, शीरी फरहाद, लैला मजुनूया बाखं जक न्यनाः प्वाः फुरुंग जुइगु ई । अज्यागु इलय् अन्तरंग स्वापूया कल्पना मात्रं हे म्हय् कुचुकुचु मिनिगु । मचाय्कं मिखा सिकुसिकु जुइगु । नुगः ढुकढुक मिनिगु ।

झंगपंछिया समागम जक स्वयाः नं ई चुकचुक वनीगु ई । सुं लिक्क मदुसां कल्पनाया याकः संसारय् चाहिला त्यानुगु वाः चाइगु ई । न्हिलेगु कारण हे मदुसां म्हुतुसिइ गुइगु । थ्व सकतां रोमान्सया विशेष अनुभुतिं हे मखुला ।

जीवनय् न्ह्याम्हसिगु इच्छा छक्वः इहिपाया जीवन हनेगु । इच्छा मनूतय् जक मखु जगतया प्राणीतय् सकसियां दइ । गुम्हसिया फलाना इच्छा । गुम्हसिया धिस्काना इच्छा । व सकतां इच्छा मध्यय् नं इहिपाया खँ छाय् खः मस्यू दकलय् तःधंगु इच्छा ।

धाइ नापं दु मनूतय्गु इच्छा अपरम्पार । धायेबलय् गज्यागु सवाः दुगु जुइ व इहिपाय् । गुकिं याक म्वायेगु कल्पना तकं याये मयःपिं दु । उलिजक गन खः धकाः, याये मयः धाःसां याये हे माः धाइपिं ला झन ग्वाः ग्वाः ।

जीवनय् छकः इहिपाया सवाः मथुपिन्सं मेगु छु सवाः थुइ धाइपिनिगु पुराणया बाखं न्यनेगु खःसा शास्त्र हे नं फ्लप । विदेशय् खःसा इहिपा मयाःसां अज्यागु सवाः कायेत आइतबाः पिइम्वाः । तर झीथाय् अझं नं ब्याहा मयासें सुं मिसा मिजं खुल्लम खुल्ला रुपं व सवाः कयाः धाइपिं मदु ।

अज्यागु सवाः काःगु हे खःसां कम से कम पिने समाजया न्ह्यःने वया धक्का तये मछाः । झीगु समाजं उकियात पुदिनहरा नयाः नं पचे याये फूगु अवस्था मदु । भुलबस् अज्यागु खँ सिल धाःसा समाजं अज्यापिन्त ब्यक्वः मिखां स्वयेगु यानाच्वंगु हे दनि ।

इहिपा छगू संवेदनशील विषय । गुकियात समाजं लड्डु नयेगु लाइसेन्सया रुपय् कायेगु याः । अथेला थ्व लाइसेन्स दयेवं चा न्हि लड्डु जक हे नये दइगु नं मखु । नये यइ नं मखु ।

इहिपा छगू सामाजिक बन्धन । द्यवं हे मिसा मिजंया श्रृजना याना बिल । अन लिपा परिवारया कल्पना यात । मचाखाचा दयेकेगु विधि स्यना बिल । इहिपाया थ्व हे क्रम न्ह्याना वं लिसे समाज दत । समाजया लागा नं तब्याः जुया वन ।

थ्व हे द्यवं न्ह्याका वंगु सुन्दर संसारया नियमयात सुचारु यायेत मिसा मिजंया इहिपा यायेगु छगू चक्र हे न्ह्याना च्वन । इहिपा जुसेलि रोमान्स दइगु हे जुल । रोमान्स यायेवं उकियात सवाः काइपिं नं दइगु स्वभाविक हे खत । तर थ्व स्वयेबलय् व न्यने बलय् न्ह्याइपुसे व यइपुसे च्वंगु इहिपा अले इहिपाया लिपाया रोमान्स धात्थें हे सदां उलि हे यइपुसे च्वनीला ?

थ्व थौंकन्हेया मनूतय् नुगलय् लुइगु न्ह्यसः चिं गथांमुगः कथं दं वये धुंकल । छाय्कि वर्तमानया धकिं उला स्वयेगु खःसा इहिपा सकसियां नितिं चाकुगु व माकुग सवाःया लड्डु जुइ फयाच्वंगु अवस्था हे मदु ।

इहिपा यानाः नापं जीवन ह्वना च्वंपिनि नं जीवनय् रोमान्सया कमिं याना अप्वः हे कचमच जुयाच्वंगु दु । उकिया लिच्वः पारपाचुकेय् थ्यंकाः क्वचाःगु नं घटना झीसँ न्हियान्हिथं ब्वनाच्वनागु हे दु ।

सकसिनं स्यू, सुयां इहिपा जुइ । इमिसं थःगु जीवनया इच्छा पूवंगु ताय्काः उकियात न्ह्याइपुक हे हनेत कुतः याइ । इहिपाया छुं दँ तक निम्हसिन निम्हेसिगु छुं बांमलागु पक्ष मखं छु याइ वा मखना च्वनी । तर ईया घःचाः चाहिला वं लिसे अनलिपा छम्हं मेम्हसिगु गुणया पलेसा अवगुणया ल्याःचाः तयेगु शुरु याइ । अनंलिपा ल्वापूया पुसा पीगु ज्या न्ह्याइ । न्हापा हरेक चि चि धंगु खँयात छुं तःधंगु समस्या कथं स्वइमखु । लिपा व हे चि चि धंगु खँ ल्वापुया छेँ दनेत छपा छपा अपाः तयेगु ज्या कथं स्वानायंकी ।

इहिपा न्ह्यः तक निम्हसिनं निम्हेसिगु हरेक तःधंगु चिधंगु इच्छा यात कदर याइ । छम्हं मेम्हसित च्वछायेगु ज्या याइ । तर बुलुहुँ च्याःगु निकाः सिं नौ जुजुं वनी । अले इहिपाया जीवन च्या च्यां बुलुहँ गुनु मी या रुप काइ ।

न्हापा विश्व सुन्दरी कथं स्वयाच्वम्ह कलाःयात छेँया फर्निचर कथं ताय्की । यःबले फ्यतुइ मयल की ध्याकुने वानाछ्वइ । अथे हे छुं संकिपाया हिरो कथ खंका च्वम्ह थः मिजंयात नं मिसा पात्रं सामान्य हिरो कथं जकं स्वयेगु याइ थःगु मिखाय् मेम्ह सुपर हिरो कथं नुगलय् प्यपुंकेगु स्वइ ।

धात्थें कलाः भाःतया दथुइ रोमान्सया थाय् मदयेवं छम्हं मेम्हसित छम्ह सामान्य मनू कथं जक व्यवहार याइ । जु जुं छखा हे छेँ च्वना नं निम्ह म्हमस्यूपिं मनूतय् थें व्यवहार जु जुं वनी । धात्थें थज्यागु ई उबले वइ जब निम्ह मध्ये सुनां नं थवंथवय्या चि चि धंगु खँयात हे वेवास्ता याना बी । गथे की बुन्हिया भिंतुना, नाप चाःहिलेगु ई मदया वनीगु, छेँ ज्याय् छम्हसिनं जक च्यूता कयाच्वने मालिगु, छेँया व्यवहारिक ज्याय् सुस्तिपहः क्यनेगु, छेँजःया परिवारयात वेवास्ता याना यंकीगु, छम्ह मेम्हसित कदर मयाइगु, ल्वापू जुलकी छम्हं मेम्हसित याक त्वता मेगु क्वथाय् वना द्यनेगु, भाःत सिबें थः उच्च पदय् थ्यन की व सुयां जीवनय् सुं मेम्ह व्यक्तिया प्रवेश आदि इत्यादी । थज्यागु व्यवहार मिसा वा मिजं निम्ह पाखें जु जुं वनी ।

कलाः भाःतया दथुइ थवं थवय् थज्यागु आपालं लापरवाही जुया वलकि थुमिगु स्वापुतिइ ख्वाउँपन वइगु स्वभाविक खः । अप्वः धयाथें मिसात इहिपा धुन की छेँ ज्याय् तक्यनीगु व भाःतयात यक्व ई बी मफइगु, अथेहे इहिपा लिपा मिजं त नं थःगु करियर दयेकेत अप्वः ई ज्याय् तक्यनिगु । अले निम्हसिनं थःपिनिगु नितिं हे जक धकाः नं ई बिइ मफइगु जुयावनी ।

छेँ ज्यां त्यानु चाम्हं थः मिजंयात, अथेहे पिनेया ज्यां लागीमिगी चाःम्ह मिजं नं थःपिनिगु वैवाहिक जीवनया छगू आधारयात, अन्तरंग ईयात उलि हे न्हापा थें रोमान्टिक मुडय् भ्यलेपुनेगु ई बिइमफया च्वनीगु व यचा स्वापुतिइ छम्हं मेम्हसिगु इच्छाया कदर मयासें सुम्क च्वना बिइगु हुनिं याना नं इहिपा लिपाया रोमान्सय् ख्वाउँपन वइगु खः ।

जीवनय् म्वायेत ध्यबा व मतिना खँग्वःया लिधँसाय् जक म्वाना च्वंन धाःसा उकिया प्रतिफल सुखमय जुइमखु । नापं च्वनेगु व खँग्वलं जक मतिना क्यनेगु पलेसा निम्हसिनं नं थवंथवय् व अन्तरंग ईयात खः कथं छ्यले मफइगु हे नं छगू इहिपा जीवनय् भुखाय् ब्वयेकेगु नितिं तःधगु भूमिका म्हिता च्वंगु जुयाच्वनी ।

मिसापिं नं न्हापा न्हापा भुतुलिइ ज्या यानाच्वनी बलय् भाःत लिउनं वयाः घ्येपुवइगु, याक ईयात काचाक्क मतिनाया ई कथं ह्वनेगु मतिइ तयाच्वनी सा भाःत जुम्ह नं पिनें त्यानुक वइगु इलय् कलाः पाखें मतिनां जाःगु सलं खँ ल्हाना भाःतया समस्याय् थःगु ब्वति काइगु व भाःत खन कि नापं प्यपुं वइगु ई यात त्वफिका च्वनी ।

अथेहे अन्तरंग मतिनाया नितिं पहल यायेगुलिइ लिचिलिगु बानी वा अहमं याना नं निम्हसिगु दथुइ पःखाः ग्वयाच्वनी । थ्व दक्वं अनुभवं जब धात्थें न्हापा थें मतिनां साकार रुप कयाच्वनी मखु अले अन बुलुहुँ छम्हस्यां मेम्हप्रतिया मतिना अवहेलना व अपेक्षाय् हिलावनी ।

अले अन चि चि धंगु खँ चाहे व लसताया खँ जुइमाः वा दुखया खँ जुइमाः इनेगु बानी त्वफिना वनी । मिजं नं बिचाः याइ थ्व जिमि कलाः खः, न्ह्याबलें उलि हे मतिना व व्यवहार गनं यानाच्वने फइ । अथे हे मिसां नं थ्व मिजंया नितिं थुलिमछिं एडजस्ट याये धुन आः जिं जक छाय् वयागु हे अधिकारय् च्वना च्वने । जि नं थः यत्थें म्वाये, थःयत्थें जुइ ।

वास्तवय् कलाः व भाःत दथुइ रोमान्सयात सदां म्वाकातयेमाः, चाहे व नकतिनी इहिपा जूगु ई छाये मजुइमाः चाहे दँ दँ पुलांगु ई हे छाय् मजुइमाः । खः इहिपाया धुंकाः या क्वाःक्वागु स्वापुतिइ गुलि रोमान्स ह्वानाक्क हे च्याना च्वनी छम्ह मेम्हसिया दुने समाहित जुइत गुलि आय्बुया च्वनी व ई न्हापा थें न्ह्यागुं इलय् मलुइफु, मजुइफु तर मतिना ला मतिना हे जुल उकिं व्यक्त यायेगु पहः व उकिया प्रकृया जक पाइगु खः धकाः थुइके माः । समस्या न्ह्यागु हे जुइमाः तर निम्हसिया दथुइ रोमान्स जुया हे च्वनेमाः ।

मतिना व यचा स्वापू  हे व क्वातुगु आधार खः गुकिं निगू प्राणया दथुइ निगू नुगःयात स्वायेत लिसं तइगु दकलय् बांलांगु व संवेदनशील आधार । निम्हसिया दथुइ न्ह्यागु हे कचमच जूसां थःपिनिगु अन्तरंग इलय् यदि छम्ह मेम्ह प्रति समर्पण जुया बिल धाःसा व कचवंया अन्त अन हे जुइ । थुकिया नितिं निम्ह मानसिक रुपं तयार जुइमाः ।

थथे थःपिन्त सदां भावनात्मकया लिसें मानसिक रुपं न्ह्यब्वये फतधाःसा अन सदां मतिना म्वानाच्वनी । खः, मतिना धाल की निम्हसिया दथुइ यौन विषय वा निम्हिसया दथुइ जुइगु यचा स्वापू जक हे नं मखु तर यचा स्वापू छगू कलाः भाःतया दथुइ छम्हं मेम्हसिगु जीवनयात चिना तइगु व बल्लागु पसुका खः । गुकिइ सदभाव व समर्पणया रंग दु ।

थथे जुल धाःसा अन इहिपा छगू बोझ कथं जुइमखु । इहिपायात मात्र ई या ह्यूपाः कथं कयाः थःगु मतिना ब्यक्त यायेगु व मतिनाय् म्वायेगु पहःयात छुं भचा हिलेमाः । समय सापेक्ष कथं थुकिइ हिउपाः हयेमाः । अले सदां इहिपाया लड्डुया सवाः न्हूगु हे जुयाच्वनी । व सवालं म्हुतु सदां माकुसे व चाकुसे च्वना हे च्वनी । गुकियात नयेत कलाः व भात न्ह्यागु उमेरय् नं नयेत लालायित जुया हे च्वनी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *