“भुखाचं थना बिउगु छगू न्ह्यसः”

रेखा शाक्य

“भुखाचं थना बिउगु छगू न्ह्यसः”

“काय् मचा ल्यायम्ह जूगु स्वयेबले ब्याहा याये माःथें च्वं, धूकु लिसे सल्लाह याना स्वयां आसे आसे धाःथें च्वं” थ्व म्ये मन्यपिं अले न्यने धुंकाः मिखां ख्वबि महायेकूपिं म्हो हे जक दइ ।  थ्व जिगु केवल धुकुमां जक पक्कां खइ मखु । थुलि मछिं संघर्षं जाःगु जीवनय् नं न्हयाम्ह मां अबुं थः काय् म्हयाय्पिनिगु कर्म खंकेया नितिं जीवनय् न्हयाथें ज्यागु परिस्थितिइ नं थःगु दुगः क्वँये धे चूसां लसता बिइत थःत पाःगु खना ।

किपाः रेखा शाक्य

तर अथे खयानं थः पिनिगु त्याग तपस्या व हे मस्तयेगु इहिपा धुंकाः जब न्हियान्हिथं जीवन नाटक हे खःला वा छगू प्याखँ… धैथें जुइक थःपिनिगु छेँय् ध्यबा पुले म्वायेक प्याखँ पाः कयाच्वंगु स्वयेमाली अले छगू कथं पश्चातापय् च्वना म्वानाच्वनी ।

अले जीवन म्वानागु सकतां ब्यर्थ हे खः ला धै थें तायेकी । खः धाइ नापं दु जीवन छगू रंगमञ्च । गन सकसिन थःथःगु भूमिका म्हिताच्वनी ।

चिरकाजी व किसंमायां त्यपू जीवन न्हयाकाच्वंगु नं थ्यं मथ्यं ५० दँ पुले धुंकल । मचानिसेंया इहिपाया जीवन न्हयाकू न्हयाकूं थ्व ई तक थ्यंबलय् जीवनय् आपालं बसन्तया थथ्या क्वथ्या स्वये लंके धुंकल । तर जीवनया न्हयाथें जागु परिस्थितिइ नं छम्ह मेम्हसिया धिसिलागु पःखाः जूया न्ह्याये दूगुलिं इपिं लयता ।

निम्ह काय्यात नापं तया हुर्केयाना चन्द्र सूर्य थें मिखाय् तया ब्वलंकल । दुथें फूथें थःगु गःछे कथं मस्तयेत ब्वलंकल । मस्त नं थःगु तुतिं चुइ फूगु अवस्थाय् थ्यन ।

संसारया नियम हे मखाः, मस्त तःधिक जुइवं रीत ला न्हयाके हे माल । खःपिं व भिंपिं स्वया कायपि‌ं  निम्हसितं इहिपा याना बिल । छुं दँ न्हयाइपुक हे न्ह्यात । चिरकाजी व किसंमायां थःपिनिगु जिम्मेवारी बांलाक हे थुगु ई तक क्वबिया वयेका थें तायेका सन्तोषया सासः ल्हाना च्वन।

तर जीवन हे मखाः, थःपिन्सं बिचाः याना थें जक जूसा ला बांलागु हे जुल नी …छन्हु जा नयाः थःगु कोथाय् वनेत्यंम्ह किसंमायाचां तःधिम्ह भौमचां थः काय्यात धयाच्वंगु ताल …“ मखु न्हयाबलें थथे हे झी सकलें नापं ह्वना नयाच्वनेगु ला ? जिमि तताया जुलं गुलि याउँसे च्वं भाःतया ध्यबा फुक्कं थम्ह घयेसुया काये खं, न्हयागु याःसां सुनां नं धाइला वा सुयातं इनाबिइमा धैगु भाव हे मनय् तयेम्वाः …थः धाःसा न्ह्यागु तिउसां ग्याना पर्सि च्वकां त्वपुना जुइमाः, मखुसा थःछेँ मामं बियाहःगु धया मखु खँ ल्हायेमाः …”।

किसंमायाचिया म्ह थपायेग्वारा जुया वल … वं स्यू छन्हू वया निम्हं भौपिन्सं थुकथं दबु हे क्वाराक्वारां संक प्याखँ ल्हुइतिनी धकाः …अले काय् पिं थः कलाः व मस्तयेगु भविष्यया नितिं धकाः म्हुतुइ धौ फिना सुम्क मौन धारण याना च्वनी धकाः ।

किसंमायाचा छत्थुं लच्छि न्हयःया लकसय् झुमि यन …।

चिधिकम्ह भौ फोनय् खँ ल्हाना च्वंगु … “ हरे दिक्क हे जुइधुंकल …गबले ब्यागलं जुइगु खः थन छेँ ??? नापं ह्वनाला नये हे मास्ति वःगु मखय् धुंकल… छुं हे यत्थें याये मज्यू, न्ह्यागु यासां न्यना यायेमाःगु … बरु ब्यागलं जूसा थः यत्थे याये दैगु । दाजुभत व पीभतया ध्याच्चु ला न्यना च्वने मालिमखु …”

किसंमायाचा झ्यातु पलाः ज्वना कोथाय् दुहाँवन । भातम्ह जा नयाः न्हयलं ब्वानाच्वंगु स्वयाः मखंक तीजक पर्सि च्वकां मिखा कूं हुल । छु यायेगु ? गथेयाना कुचा जुइ त्यंगु छेँयात छथासं तिवः बिया तयेगु ??? जलाखला, थःथितिपिन्सं छु धाइगु जुइ ??? लुमंकुं लुमंकु नुगः हे तज्याइथें जुयावल ।

व हे पीरं वया म्ह थौं धा धां कन्हे धा धां झन झन न्यला वना । बिचाः यात । गन थाये द्वन थःगु संस्कारय् ?? मचाबलेनिसें थःपिनिगु इहिपा धुंकाः थःपिन्सं थौंया ई तक गुलि संघर्ष याना, ग्वन्हु ग्वचा तक नसा हे म्हुतुइ तये मखन धकाः फुक्कं ब्याक्कं कना तयागु हे खः । न्हापालिपा तक ला गबलें कुँखिनेगु ह्वता तकं मब्यूपिं मस्तसें…आः इहिपाया ५ दँ फुइवं हे थुकथं छाये हिउपा वल इमिगु बिचालय् ??? बल्ल काय्पिन्त इहिपा यायेधुंका भौपिं व छ्यपिं नापं भचा याउँक म्वानागुया सासः हे ल्हायेखना लय्तागु इलय् धाकू फय् वये थें गनं हाकूगु सुपाचँ भुन …थज्यागु हे बिचालं दुने दुने वया आत्मविश्वास भ्वाभ जूजुं वन ।

नये खनेवं, ती खनेवं म्हगः बल्लाइगु मखु… म्हगः बल्लाकेत स्वस्थ बिचाः अले स्वस्थ छेँया लकस नं मदयेकं मगाः।  थथे दत धाःसा जक दुग्यंगु आत्मविश्वास दइ अले जीवनय् वइगु न्ह्याथें जाःगु लकस नाप नं ल्वाना न्ह्याज्यायेफइ । किसंमायाचां लाख कोशिश यात छेँया लकसयात स्वस्थ याना तयेत ।

अहँ छलकपट मदुम्ह किसंमायाचा, भौमस्तयेगु नौटंकी व छेँया राजनितिया जालझेलं मुक्त जुइमफुत । आखिरय् वया निम्ह काय्पिं थःथः कलाःया सुखया नितिं ब्यागलं च्वनेमखु धायेमफुत …भौपिनिगु नौटंकी सफल जुल ।

छखा हे छेँय् निप्वाः भुतु …मांबौयात खुला खुला लहिगु पाः काल …विवश चिरकाजी व किसंमायाचां छुं धायेमफुत … अनलिपा मांबौया म्हुतु पाकां सुयातगु थें…छुं मधाल… ई ब्यः मदु नयेगु त्वनेगुलि नं …छगू कथं भौमस्त गृहमन्त्री जुल … काय् मस्त मात्र सचिव… आः न्हापालिपा थें भौमस्तय् ख्वाः कोर्दा नं मजू, पलाखं बँय् मचू…लसतां झू चाः इमिगु पलाखय्…म्हुतुइ नं म्ये या सः गुनगुन …इलय्ब्यलय् निम्हेसियां थःथितिया पलाः थःपिनिगु छेँ थ्यं, इलय्ब्यलय् शनिवाः नं न्या इमिं …

चिरिकाजी व किसंमाया मुक दर्शक…न्हयाम्ह वःसां व हे रेडिमेड लिसः… म्हुतुसि फाया न्हिला क्यनेगु, ज्वजलपा यायेगु अले म्ह फू ला धकाः न्यंसा फू धायेगु …मेगु यायेगु अले धायेगु नं छु ??? जब काय्मस्त अले भौमस्तसें नापं ह्वना नयेगु हे अभिषाप तायेकलसा …अले थःपिं कन्हे बुराबुरी हे जुइमखुत धकाः तायेकूगु खःसा…

खः, सदां जीवनकाछिं नापं ह्वना नये मफैगुसा सल्लाह ब्याका छखे च्वने ज्यू तर भौ मस्तसें उलि नं समझदारी क्यनेमफुत…याकनं छेँया सत्ता ल्हातिकायेगु अले मोजं नयेत्वने यायेगु, यत्थे तीइगु लोभं…

लोभ व लालच तसकं ग्यानापुगु ल्वय्… प्यपुन की काचाक लिहाँ वनी मखुगु …त्वफिके मफैगु…बस…छखे च्वना दँ बदँ हे मदुनि आ हानं भौमस्तये माःग तच्वत…छखा हे छेँ च्वनेगु मखुत । दतंफतं थ्व हे छखा दूगु छेँ इना कायेगु…इमिगु टार्गेट अंशबण्डाय् थ्यन…छेँ न्हियान्हिथं ल्वापु…

तःधिकम्हं जिं अप्वः कमय् याना तयागु उकिं जिगु भागय् यक्व माः धाइम्ह…चिधिकम्ह छं यक्व न्हापा हे कयातये धुंकल आः जितः माः धाइम्ह…न्हियान्हिथं ल्वापु…मां अबुया म्हुतुं लः हे घुतुंवंगु मखय् धुंकल…जलाखलाया न्हयःने तमाशा जुइगु आः न्हियान्हिथं हे छुं मखु थें जुयावन … ।

न्हिन्हि चिरकाजी व किसंमायाचिया नुगलय् भुखाय् ब्वः…गुखुन्हु थ्व नसें मनसें दयेका तयागु छेँ या निकू कुचाः जुइगु जुइ धकाः …
दैवया खेल निराला धैथें बैशाख १२ गतेया भुखाचं चिरकाजी व किसंमायाया छेँ स्वस्वं धुफ्वले हिलावन…भुखाचिया ताण्डब नृत्यं इमिगु छेँ बांमलाक पलाः ल्हवना बस्वात…पालया शरणय् च्वनेमाल सकलें ।

म्हिगः तक ब्यागलं नयाच्वंपिं थुगु इलय् हाकनं न्हाय् प्यनय् सुचुका नापं पालय् जा थुया नयेत भौपिनि पलाः न्ह्यात । निन्हु प्यन्हु राहत वःगुलिं नये त्वनेगुलि समस्या मन्त तर सदांया नितिं समाधानया लँपु ला व मखुत … च्वनेत हाकनं छेँ ला दयेके हे माल …आः धाःसा बल्ल इमिगु नुगलय् भुखाय् ब्वल…दतंफतं दूगु छेँ हे मन्त ।

हाकनं दयेकेत आः सुनां अप्वः योगदान ध्यबाया बिइगु ले ??? म्हिग तक जिगु अप्वः अधिकार दूगु छेँ , जिं हे यक्व कमये याना तयागु धायेफूपिन्सं थौं व हे छेँ ल्हवनेत थःगु नुगः चकंके फैइला ??? अले थज्यागु इलय् व भौपिन्स भाःतयात खँ न्यंके फइला ???

कि मेगु राजनितिक चालया जाल म्हिता थःगु नैतिकताया पराकम्प क्यनेगुलि लिप्त जुइगु ??? भुखाचं ला थःगु पलाः छिना वन…तर चिरकाजी व किसंमायाया काय्भौपिन्त छगू न्ह्यसः चिं थना वन …सुया अधिकार अप्वः ??? सुया जिम्मेवारी अप्वः ???

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.