गजल

रजनी मिला

जीवन थुकथं न्ह्यलय् ला ज्वलय् ला जुइयः खनिं
थःत ब्यागलं तयाः उखे थुखे गनगन जुइयः खनिं

लँ द्वनाः तहा गन्तव्य उसि मचा खः पला गब्लें
ववँ अयनं जीवनं कायाः गनगिनं धे चुइयः खनिं

न जि बूगु दु जीवनय्, न जितः जीवनं बुकूगु दु
जि बूगु स्वये यःपिनि थुभनं नुगः नं मुइयः खनिं

छ दु गनं, गनं जि दु, छ व जि दयाः झी दु थन
मदै गन झी, झीसँ म्हंकागु म्हगस नं गुइयः खनिं

भः भः न्हुयाः लुफिं हे हाःसाँ न्ह्याना हे च्वना झी
‘मिला’ छं थुइकि जीवन ला थुकथं नं लुइयः खनिं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.