नार्सिसिस्टत लिसे गथे यानाः व्यवहार यायेगु

 

रामकुमारी कर्माचार्य

थौंकन्हय् फेसबुकया जमाना । मस्त, ल्याय्म्ह, ल्यासेत वा बुराबुरित हे छाय् मजुइ । फेसबुक चायेकामतःपिं मनूत हे मन्त धइथें च्वं । दतकि चायेकाच्वनीगु स्वयाच्वनीगु स्वभाविक खः । अले गुलिस्यां छु गुलिस्यां छु तयाच्वनी , गुलिस्यां थःगु समाजया बांमलाःगु खँ तयाच्वनी, गुलिस्यां राजनीतिया खँ ल्हानाच्वनी । अले गुलिस्या धाःसा थःगु किपा काकां पोस्ट जक यानाच्वनी । तयेगु थाय् दयेकाबिसेंलि छपाःनिपाः गनं वनागु वा लुमन्तिया किया तयेगु धइगु मेगु हे तर चांन्हिं नयागु, दनागु, द्यनागु अले न्ह्यागुं न्ह्यागुं यानाःगु धकाः थःगु किपा तयाजुइगु धइगु मेगु हे । थज्याःपिन्त थः जक महत्वपूर्ण, थः जक बांला धयाजुइपिन्त नार्सिसिस्ट धायेगु याइ । धाथें धायेगु खःसा थ्व छगू रोग खः, छगू मानसिक असन्तुलन खः । थज्याःपिन्त छु यायेमाली? गथेयाःसा थुपिं थःगु लाइनय् वइ, सामाजिक जुइ? थन छतानिता खँ धाये ।

 

नार्सिसिस्टत स्वार्थी, अहंकारी व आत्मअवशोषित मनूत खः गुम्ह मदिक्क मेपिन्सं थःत ध्यान तःगु अले प्रशंसा याःगु मालाच्वनी । थःगु प्राकृतिक आकर्षण व शारीरिक सौंदर्यया उपयोग यानाः मेपिन्त थःगु सतही जरूरत पुरायायेत तसकं सयाच्वनी । उमित थः हे जक तःधं थेंच्वनी अले थःगु गुणगान यायेत गबलें लिफः स्वइमखु ।

उमिसं थःगु कमजोरीया बारे सियाच्वनी तर उकिया परवाह याइमखु । उमित छिं उमिसं अथे यानाजुइगु यःमयः या नं मतलब तइमखु । उमित ला थः हे जक दुसा गाः थें जुयाच्वनी ।

 

 

झीसं सिउ अज्यापिंलिसे व्यवहार याये गज्याःगु थाकु । गबलें उपिं भिंपिं व आकर्षक थेंच्वनी, अले गबलें गबलें छोट्टा, अहंकारी अले मेपिन्त फनफन चाःहिइकीपिं नं जुइ । छिं अज्याःपिं सुं म्हसिउसा, अज्याःपिं लिसे न्हियान्हिथं व्यवहार यानाच्वनेमाःसा अले अज्याःपिन्त लाइनय् हयेमाःसा छतानिता खँ धायेगु सयेका तयेमाः ।

 

१. मयः धाये सयेकादिसँ
मयःगुयात मयः धायेत ग्यायेम्वाः । यदि छितः सुनां नं बांमलाक्क व्यवहार यानाच्वंगु दुसा अले छितः मछिंताःसा , अज्याःगु अवस्थाय् छिं अथे मयः धाये फयेकादिसँ । अज्याःपिनिगु कारणं छितः छिगु लसता स्वयाः तापाक यंकेबियादीमते ।

 

२. वयागु नां कयाः खँ ल्हानादिसँ ।
अज्याःपिं मनूतय्त नां कयाः सःताः सःताः स्थितियात थःगु नियन्त्रणय् कायेफयेकेमाः । नार्सिसिस्टतय्त उमिगु नां कयाः सःता उमिगु ध्यान सालाः थः धइथे तयेफइ ।

 

३. ज्या यातकि जक विश्वास याये
नार्सिसिस्टतय् थःगु प्रभावय् तयातयेत न्ह्याम्हसितं न्ह्यागुं यानाबिइ धायेगु बानी तयाच्वनेयः । अज्याःपिं लिसे खँ ल्हायेबलय् उमिसं धाःगु पुवंकी धइगु आस कायेमजिउ । छुं खँ धयाथे यात धाःसा बांलाइगु ला स्वभाविक हे खः ।

 

 

४. मिखाय् स्वयाः खँ ल्हाये
यदि नार्सिसिस्टया अहंकार थःगु नियन्त्रण स्वयाः पिने वःगु खन धाःसा वयात वयागु मिखाय् स्वयाः खँ ल्हानाः हे जक नं थासय् हयेफइ । थथे यात कि वं छिगु आशय छु धइगु सिइ अले छिगु नियन्त्रणं पिहाँ वयेत नं उमित थाकुइ ।

 

५. संसार छंगु जःखः चाःहिलीमखु
थथे धायेवं अज्याःपिं मनूत हिलावइ, थुलि आशा यायेथाय् ला मदु । तर नं उमित थुलि धाःसा धया हे च्वनेमाः, उमित थथे न्यंकातल धाःसा उपिं भचासां सम्हालेजुइगु संभावना दु । उमि थःगु इच्छा व आवश्यकतायात मेपिनिगु स्वयाः यक्व महत्व बियाच्वनी उकिं उमित छिपिं जक थ्व संसारय् महत्वपूर्ण मखु धकाः वाःचायेकाबिइमाः ।

 

६. जि मग्याः
अज्याःपिं मनूतय्सं ग्यायेगुया उपयोग थःगु कुशलता व रणजीतिया रुपय् छ्यली । उमिसं छितः असहाय महशुर याकेत भावनात्मक रूपं दुर्व्यवहार यायेगु कुतः याइ । उमित छिं जि मग्याः धकाः तप्यंक धयादिसँ । व बुलुहुँ लिचिली ।

 

७. वयागु गति कम यानादिसँ
अज्याःपिं नार्सिसिस्टत धइपिं मेपिन्त थःगु इच्छाय् चाःहिइकेफुपिं जुयाच्वनी । उमसिं स्थितिया आधारय् निर्णय याइ । छितः अज्याःपिन्सं थःगु स्वार्थय् ब्वाकाच्वंगु दु धइगु वाःचायेवं वयागु गति कम यानादिसँ । उमित अथे न्ह्याः वनेगुपाखें पनादिसँ ।

 

८. जि मभिंम्ह मखु
अज्याःपिं मनूत थःत पीडित यायेत न्ह्यागुं स्थितियात थःगु पक्षय् हये फुपिं जुयाच्वनी । उकिं उमिसं थःगु दोष स्वीकार यायेत तयार जुइमखु अले छितः हे दोष बियाच्वनी ।

 

 

९.थः धिसिलाःम्ह जुयादिसँ
अज्याःपिं मनूतय्सं मेपिन्त बांलाक थ्व खँ कनी कि व तसकं भावनात्मक मनू खः । छिं सुयातं थ्व धयादीमते कि छिगु भावनाय् छुं हिउपाः वइमखु । छम्ह नार्सिसिस्टयात छि तंचाइम्ह वा भावुक जुइगु थें च्वन धाःसा अथे मखु धकाः थुइकादिसँ ।

 

 

१०. विषययात हिलादिइमते
अज्याःपिं मनूतयसं न्ह्यागु स्थितिइ नं छितः दोषी धकाः महशुस यायेत कुतः यानाच्वनी । उमिसं खँ यात चाःचाःहिइकुहिइकुं छितः थथे बिचाः याकी कि उमिसं गबलें गल्ती मयाना अले व दक्व छिगु हे गल्ती खः । थज्याःबलय् थःत सन्तुलनय् तयाः भड्के याये मबिसे अवस्थायात समान्य दयेकेत कुतः यायेमाः ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.