प्रेशर कुकरया चिल्लाय्

प्रतिसरा साय्‌मि

परम्पराया ख्वात्तुगु पुसां त्वपुयाः
जिं जिगु वर्तमानयात
बुइकेत स्वइच्वना
पचय् याय् मफइगु
वया छाःगु कः
थःगु व्यवहारया नायूगु लखय् दयोकाm
नाय्केत स्वया तिइ थुनाः
प्रेशर कूकर दुने –
ग्वार ग्वार दाःगु लखय् ।

असह्य बन्धनया च्वं क्वत्यलां

पुसाया छाःगु धी छधिकं
थःगु छ्यनं धिनाः धिनाः
ह्वतं चिल्लाय् दानः हाःगु

प्रेशरया तिस्सः न्यनाः

बन्धन दुन च्वने मफयाः
मन्ह्यं मन्ह्यं
हुत्तय् जुयाः पिब्वानाः
बाः बाः वयाच्वंगु लः
वयाः पूगु म्हया जलन खनाः ।
थःत हे लुइगु जिं अन
सेत्थाक्क पूगु नुगलय्
थः ग्वारा ग्वारा दाया नं
वर्तमानया क्रुरता नाय्के मफुगु
व हे लः लः खः जि ।

पुनाः भःभः न्हुयाः बाः बाः वयाच्वंगु

थः हा जुयाः नं

मुक्तिया अाकास माः जुयाच्वंगु

jव हे लः खः जि थौं ।
तिस्सलं कठोर बन्धनया
विराधय् फुनाच्वनागु ।
१२ पौष २०६०
(कविया नकतिनि पिदंगु सफू प्रेशरकूकरया चिल्लाय्पाखें ल्ह्ययाकयागु )

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.