खः जि नेवाः मिसा खः

दिव्या वज्राचार्य

जिगु ख्वाः कय्कय् कुन हँ
जिगु म्ह ग्वारामारा जुल हँ
जि प्यम्ह मनूया न्ह्यःने खँ ल्हाये मसल हँ
जि फेशन शोलय् थें न्यासि वने मसल हँ ।

ततःधंपिं मनूत सः स्यूपिं मनूत
जिगु रुप मखु जिगु कय्कुंगु ख्वाः मखु
जिगु त्याग स्व, जिगु ज्यायात सम्मानं स्व
न्ह्याम्हेसिनं न्ह्यागु हे खँ ल्हाःसां
खः जि छेँय् हे च्वनीम्ह मिसा खः
खः जि नेवाः मिसा खः ।

छेँय् मचाखाचायात नेवाः भाय् स्यना
इमित नेवाः नखः चखः स्यना
थःगु लाहियात गथे सम्मान यायेगु स्यना
खः जि छेँ हे च्वनीम्ह मिसा खः
खः जि नेवाः मिसा खः ।

छेँ थकलिपिं माः बाः दु
ज्याकुथिइ त्यानुकाः छेँ लिहाँ वइम्ह भाःत दु
जि ला छम्ह इमिगु लिधँसा खः
खः जि छेँ हे च्वनीम्ह मिसा खः
खः जि नेवाः मिसा खः ।

जिं यानाः जिगु काय् म्ह्याय् द्यां मलाः
जिं यानाः जिम्ह भाःतया पलाः मद्वं
जि दुगुलिं बाजु माजु लसतां भयब्यू
जि दयाः ला वयकः पिनिगुं नुगः चकंगु दु
अले इपिं दयाः ला जि म्वाये फूगु दु
वयकड्ड पिनिगु चकगुं ख्वाः स्वयाः लय्ताःम्ह
खः जि छेँय् हे च्वनिम्ह मिसा खः
खः जि नेवाः मिसा खः ।

कविया ब्लग पाखें कयागु

किपा नेवारी ब्युटिज प्रदिप महर्जन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.