बुंगद्य:या रथ सालेगु भाव

-बुद्धाचार्य शाक्य

कामारुपीठया सुवर्णया वर्णपिनिगु राक्षसया कुलय् जन्म जुयाबिज्या:म्ह यक्ष, किन्‍नर व नाग सहित जाना: रक्षा यानात:म्ह करुणामययात दक्व देवदेवीपिंत आह्‍वान याना: दयेकात:गुरथय् बिज्याके धुंका: यलया नगर परिक्रमा यायेगु चलनयात बुंगद्य:या या: अर्थात् जात्रा धका: धाइ। वसपोल बुंगयाम्ह लोकेश्‍वरयात तिरहुतेतसें विरचि नारायण धका: धाइसा नागपंथी खसतसें मत्स्येन्द्रनाथ धका माने याइ।

स्वीनिकु तजा:गु रथयात टौदहया कर्कोटक नागराजया प्रतिक स्वीनिकु ता:हाक:गु घ:मा: तया: सालेगु याइ। भयंकर ग्यानापुगु ख्वा:पा:म्ह, पात्र ज्वनाच्वंम्ह वँचुम्ह भैरवया रुप धारण याना: रथयात न्ह्‍याकेगु कुत: यानाच्वंगु रुपय् सकसिनं खनाच्वंगु दु।

 

खिप: ज्वना: सालीपिं हर्ष जुया: हा:… हा:… हा:… धका: हालेगु अले स्वयाच्वंपिं भक्तजनपिं व दर्शनया नितिं पियाच्वंपिं दक्वं भक्तिभावं विभोर जुइ। चन्द्र सूर्य न्ह्य:ने ब्वया: ध्वजा पताका फसं ब्वयेके बिया: छाय् पा बियाच्वंगु बुंगद्य:या दथुइ बुंगम लोकेश्‍वरया रथ अतिकं न्ह्याइपुक खने दयाच्वनी।

 

उकिं बुंगयागु रथया घ:मालय् भैरवया ख्‍वा:पा: तयात:गु धाइ। घ:मा:या ख्वा:पा: पुं नं च्वयेगु याइ। अले गल सुचुकेगु धका: धकिं काप: तयेगु याइ। उकिया द्य:ने लुं सियात:गु सिज:यागु तपा:गु ख्वा:पा: पुइकेगु याइ। रथ लगंख्य:या माइसिमा थ्यंका: बौ बीबलय् म्येयागु आतापुति पुया: उगु ख्वा:पा: द्य:ने क्वखायेकेगु याइ।

बुंगद्य:या रथ सायेकीम्ह उगु भैरव मूर्तिया छ्यनय् च्वना: गजू ज्वना: ख: सालेत ह:पा: बीगु याइ। ह:सय् धका: ह:पा: बीवं हइसे धका: सालीपिंसं घ:मालय् चिनात:गु खिप: साली। पूच्वय् रथ ख्यलं क्वथाप्व:या पलेस्वां पुखू मपूतले ह:से हाइसे मधासे ‘सय् सय्’ जक धया: सालेगु याइ। क्वथाप्व:या पलेस्वां पुखू पुलेवं हसे हइसे धका: ह:पा: बिया: सालेगु याइ। थौ म्हिग: थ्व परम्परायात त्व:ता: सय् सय् धाइगु थासय् नं ह:से हइसे हे धायेगु यानाहल।

बुंगद्य:या रथ न्ह्यातकि तत:सकं का: पुया: दुन्दुभी याइ, बुंगद्य:या ज:ख: च्वाम्व: गायेकेगु याइ, न्यासिचा: पहलं धिमे व भुस्या थाइ। खिप: ज्वना: सालीपिं हर्ष जुया: हा:… हा:… हा:… धका: हालेगु अले स्वयाच्वंपिं भक्तजनपिं व दर्शनया नितिं पियाच्वंपिं दक्वं भक्तिभावं विभोर जुइ। चन्द्र सूर्य न्ह्य:ने ब्वया: ध्वजा पताका फसं ब्वयेके बिया: छाय् पा बियाच्वंगु बुंगद्य:या दथुइ बुंगम लोकेश्‍वरया रथ अतिकं न्ह्याइपुक खने दयाच्वनी। यल देशय् दछिया छक्व: बुंगद्य:या रथ परिक्रमा जुइगुयात ज्योतिमय करुणामयनं संसारयात दर्शन बियाबिज्या:गु धाइ। रथ सालेगु खिप:यात बासुकी नाग व अनन्त नाग नापं च्याम्ह नागया प्रतिनिधि माने यानात:गु दु। अनेक विज्ञानया लिधंसा कया दयेकात:गु बुंगद्य:या रथ सायेकीम्ह न्ह्यलुवायात अर्थात ह:पा: बीम्हेसित घ:मा ख्वा: धका: नां छुइगु चलन दु। बासुकी, सुमूर्ति, अनन्तं, देवसु, नन्द, पद्‍म, छत्र व इष्‍ट च्याम्ह नागं खिप: जुया: बुंगद्य:या रथ सालीगु विश्‍वास यानात:गु दु। बुंगद्यवं विरचि नारायणयागु रुप कया: छक्व: दर्शन बिउगु धका: ख: क्वसं खिपं चीगु घ:मालया म्वलय् निम्ह ब्राम्हणत च्वना: नं ह:पा: बीकेगु चलन यलया जुजु श्रीनिवास मल्लं चले यानाबिल। थ्व हे कथं बुंगद्य:यात नारायण न धाल। इमित गुलिसिनं सय् सय् बाज्या धका: न धा:। तुयुगु जामालं फिना: फेतां चिना: ह्याउँगु गां न्यया: बुंगद्य:या रथय् च्वना: ह:पा: बीगु ज्या याइपिं जूगुलिं उमित द्य: बाज्या नं धायेगु या:।

बुंगद्य:या रथ सालेगु भावया व्याख्या अर्थ वंक ज्यायेमा:, मखुगु धाल धा:सा पाप पुनेय: धइगु विश्‍वास नं यानात:गु दु।

साभार गाेरखापत्र न्हिपौ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.