नेवा:मिया स्या:चा: थूनि ला ?

ज्वजलपा सकसित

नेवा:मिपिन्त खनेदयेक व मदयेक थथे दायाच्वंगु २५० दं दयेधुन्कल | आ: ला स्या: हे मचाये धुन्कल |

 

१) पृथ्वी नारायणया पालय् स्वनिगलं पितिना छ्व:पिं नक:मि, सिँक:मि, दक:मि, ल्ह्वंक:मि, बन्जा: पिनिगु स्या:चा: थूनि ला? न्हू छें, देग:, फल्चा, हिति दयेकेगुला त्व:ति, पुलांगु स्यन्गु छेँ, देग:, फल्चा, हिति नं भिन्के मदइगु नियम दयेकाः दक्व नेवा: लजगा: याइपिंत म्वायेमफैगु याना बिल |

 

२) रणबहादुरया पालय स्वनिगलं पितिना छ्व:पिं मचाखाचाया मां अबुया स्या:चा: थूनि ला? स:स्यू पिं, ज्या सनानये फुपिं द्वलं द्व: नेवा:त त:कै वये य:पिं मचाया मां अबु जूगुलिं मचाखाचा ज्वनाः स्वनिगलं त्व:ता वनेमाल |

 

३) जंगबहादुरया पालं निसें न्ह्याःगु व मोहन समशेरया पा: तक नं दुगु रानातय दरवार धस्वाकेगु धें धें बल्लाया हुनिं छें बुं मदयेका च्वने मा:पिं नेवा:मि या स्या:चा: थूनि ला? दरवार धस्वाकेत छ्य:गु बुं नेवा:तयेगु ख:, दरवार धस्वाकेत छ्य:पिं ज्यामी नेवा:त ख:, इमिगु बुं सितिकं लाकाकाल | इमित ज्या सितिकं याकल |

 

४) राना-शाहया इलय म्ह्याय मस्तयत जबर्जस्ति लाका यंका यौन दासी याना दरवारय कुंकेमा:पिं नेवा:म्ह्यायया मां अबुपिनि स्या:चा: थूनि ला? जुजुया पल्टन त्वा: त्वालय चा: ह्यू वइबलय थ: बांलाम्ह ल्यास्से म्ह्याय यात खनी धका ग्याना ग्याना सुचुके माल | बांलाम्ह मिसा खन कि जबर्जस्ति लाका यंका दरवारय बुझे याना बक्सिस काए खनीगु जुया गुली मां अबु पिन्त ह्वाँय ह्वाँय ख्वएका म्ह्याय मस्त लाका यंकल | इमिगु जीवन नर्क याना बिल |

 

५) त्रिभुवनया किर्ति तयेत किर्तिपुर पांगा लागाया नेवा:मिपिनिगु जग्गा लाकाकयाः विश्व बिद्यालय दयेकुगु स्या:चा: थू नि ला? मुआब्जा नं मदु, अवसर नं मदु, रोजगारी नं मदु, भविस्यया पुस्तायात कनेगु दुख:या कहानी जक दु, विश्व बिद्यालय व केन्द्रीय क्याम्पस थ:गु हे जग्गाय् दु, तर थ:गु अस्तित्व गनं मदु जुया बिल |

 

६) महेन्द्रया पालय गुथिया मी मज्यूगु जग्गा नं मी जीक नियम दयेका धनया लोभं कां जुइका नेवा:मिया किर्ति नाश याना ब्यूगु स्या:चा: थू नि ला?  द्वलंद्व: पि बुं दूगु सम्पदा नं थौ भिख फ्वनेमा:गु अवस्थाय थ्यना बिल |

 

७) महेन्द्र – बिरेंद्रया पालय भाषा दमन न्ह्याकाः दक्व थासय नेवा:तयत ल्यूने लाकेगु, पितिनेगु व हा:ना: मदयेक नास याना छ्वयेगु नीतिया शिकार जू पिनिगु स्या:चा: थूनि ला? नेवा:भाय् यात आः न्हूगु पुस्ता सयेके मयया वल | नेवा: धायेत लज्या जुया वल | थ:गु आदिभूमि हे इमित उकुस मुकुस जुया वल |

 

८) बहुदलकाल व गणतन्त्रकालय हुल हुल आप्रवाशी व सुकुम्बासी दुतिना नेवा: आदिभूमिइ नेवा:मि हे माले मालिगु  अवस्थाया स्या:चा: थूनि ला? वडा अफिसय सिफारिस जक कायेमासा नं थ:म्हं म्हस्यूपिं सुं नं मदया वल | सिफारिश धैगु थ: हे त्वा:बहा:या मनू नं याना बीइ मा:गु ख:| तर गन गनया खयखिइत हाकिम जुया झी नेवा:मि पिन्त “छिमी अबु थ्व ख: छिमी मां थ्व ख:” धका नाता प्रमाणित याये मालावल | थ: मां अबु व काय म्ह्याय प्रमाणित यायेत नं अज्यापिं गबले नं ख्वा: स्वये मनंपिंत “नमस्ते हजुर” धाये माला वल |

 

थथे खने मदेक दा दां मगाना आ न्व:सिबे त:पुकठिं दायेगु याना हल | वा:चा:गु मखु | छु यायेगु? नेवा सभ्यता व नेवा:मि धैपिं थथे ए दा जक दायेका नाश जुया वनीगु जुल | हाय हाय |

किपा फेसबुकय् वःगु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.