गुपु ख्यालिखँ

ज्ञानीराजा मानन्धर

छपु

ता:न्व:गु ई ! छम्ह ल्याय्म्हं फेसबूकय् स्तेतस छगू अपलोड् यात –
” गुपाय् च्व: जक ता:न्व:गु ह ला………….. पासापिं ! जि ला थौं क:सिइ द्यं वनेगु का !”
.
.
.
.
१५ मिनेटं १००म्ह पत्तितय्सं लाइक याना हल !

निपु

कला:म्ह : ” पोखरा झाया दी त्यनागु ला ? जित: न नापं यंका दिसँ !”
भा:तम्ह : ” छु खँ ल्हानागु बाग:लाति ………!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
व सु मुर्ख मनू जुइ , गुम्ह ५ स्तार होटेल वनेत नं तिफिन नापं ज्वना जुइम्ह …………!

स्वपु

फेसबूक हित जूगु धैगु हे ल्यायम्ह ल्यासे त व बाज्य: वंसां किपाय् ल्याय्म्ह ल्यासे खने दइपिन्सं याना ख: !
संकिपाया नकिं प्रियंकायात छम्ह बाज्य: वंम्ह मिजनं च्याट यात –
” हेल्लो ……….!”
छुं ई लिपा जक प्रियंकां लिस: बिल ” हाइ………. ”
” म्हं फु ला मय्जु ?”
” फु ! दाईचा, छि गुब्लें न्हिला दी मखु ख: ला ?
” छाय् थें ?”
” छाय् कि छिं गुब्लें न्हिलाच्वंगु किपा अप्लोड मया: !”
बाज्य: वंम्ह बुढा जक छु म्ह्व: ? वं न्यन ” छं गुब्लें म्व: मल्हू थें ख: ला ?”
” छाय् ?”
.
.
.
.
.
.
.
.

” छाय् धायेगु आ: ! छं गुब्लें म्व: ल्हुया च्वंगु किपा अपलोड् मया: !”

प्यपु

कला:म्ह , अफिसय् भा:तयात फोन याना ” छि छु याना च्वनादियागु ?”
भा:तम्ह ” जि ला त:धंगु बिपदय् लात !”
कला:म्ह ” छाय् छु जुल ? गुलि जक धायेगु छित: कि जि धका: गुब्लें धायेमते , झी धया दिसँ झी !
भा:तम्ह ” जिउ ….! ”
.
.
.
.
.
.
.
.
झी निम्हेस्या काय् बुल…….. , जिम्ह सेक्रेतरीपाखें !

न्यापु

छम्ह मिजं , मेडिकल ब्वना च्वंम्ह मिसानाप मतिना जुल ! मिजनं थ:गु हिं मतिना पौ च्वल , पौया अन्तय्
” जित थ्व पौया लिस: फचीं फतले न्हापां बिउ न्हां !”
निन्हु लिपा मिसां पौया लिस: छ्वल ! मिजं लय्ताया पौ चायेका: स्वत !
.
.
.
.
.
.
Blood Group “B” Calcium म्ह्व: खने दु……. !

खुपु

कला:म्ह ” छि बिजय दाइया इहिपा भ्वजय् झायेम्वा:ला ?
भा:तम्ह ” छु ख्वालं वनेगु ?
कला:म्ह ” छाय् छु जुल ?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
वं स्वम्ह नाप इहिपा याना भ्वय् स:ते धुंकल ! जिं छक: उप्प्व: स:ते मफुनि !

छम्ह फ्वगिं बुढा प्रचन्डया दरवार लाजिम्पाटय् !
” स्वन्हु न्ह्य: निसें छुं हे नये मखंनि ! छुं नयेगु द:सा बिया दिसँ !”
प्रचन्ड ” ख्वा: स्वये नय् पित्या:म्ह थें हे च्वं ! छु नयेगु ले छं ? बासिगु जा दु का नयेगु ख: ला ?”
” जिउ हजुर !”
प्रचन्ड
.
.
.
.
.
.
.
.
अथे ख:सा कन्हय् वा !

न्हयपु

दल्लु तपिंतां धा: थाय् छगू पूल दय्केगु टेण्डर पिहां वल !
छम्ह ठेकेदारं ३० लख ध्यबां दयेका बी धाल !
ठेक्का बीम्ह नायकं न्यन ” गथे याना ३० लख ?”
ठेकेदार ” १० लख सामान , १० लख ज्यामी तय्त व १० लख जित: !”
मेम्ह छम्ह ठेकेदारं नाय:यात ” जित: ९० लख बिया दिसं , पूल दयेकेगु जिम्मा जिगु जुल !”
नाय: ” छाय् उलिमछि ?”
ठेकेदार ” ३० लख छित: , ३० लख जित: !”
नाय: अले पूल सुना दय्की ले ? छिम्ह अबुं ला ?”
.
.
.
.
.
.
.
.
“मखु ! ३० लख ध्यबां दयेके धा:म्हेसित दयेके बिइगु का !”

 

च्यापु

छन्हु केपी व पिके निम्ह छगु पसलय् वन ! अन पिकें स्वंगु चकलेत खुया: खल्तीइ तया हल !
पिहां वयाः पिकें केपीयात धाल –
” का स्व जि गुलि चलाख , जिं पसलय् सुनां वा:हे मचायेक स्वंगु चकलेत खुयाः खल्तीइ तया !”
केपी ” जिं छं स्वया न त:धंगु यानाक्यने फु !”
निम्हं व हे पसलय् वन ! पसल्या यात ” साहुजु , जिं छित: छगु चतक याना क्यने !”
पसल्या – ” क्यना दिसं !”
केपी – ” जित: छगू चकलेत बिया दिसँ ! पसल्यां चकलेत बिल , केपीं व चकलेत नल !
हाकन मेगु चकलेट छगू काल , व नं नल ! मेगु चकलेत फ्वन , व नं नल !
पसल्या – ” चतक ग्व , चतक ?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
केपी ” साहुजु , आ: छिं वयागु ( पिके) खल्तीइ स्वया दिसा ! जिं नयागु स्वंगु चकलेत वयागु खल्तिं पिहां वइ !”

 

गुपु

भा:तम्ह ” छ्या , छु यानाः तरकारी दय्कागु ? छतिं हे मसा: !”
कला:म्ह ” छन्त जक मसा:का ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
फेसबुकय् ५०० मनू तय्सं लाइक या:गु , ३०० मनु तय्सं ” Yummy …….., Sweet………Wow……………. , जित: न जित: न धा:गु तरकारी ! जिगु ल्हा: यात चुप्पा नये मास्ते वल धा:गु तरकारी ….!”
भा:तम्ह थस्सपात ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.