विम्वाबदी कवि पूर्ण वैद्यया कविताय् बिम्ब प्रयोगयात कयाः सहलह

११३८ बछलागा  सप्तमी/येँ

लिजः नेपालभाषा कविता दबूया ग्वसालय् कवि पूर्ण वैद्यया लःलः खः चिनाखँ (भाय् हिलातःगु) सफूतिइ दुथ्याकातःगु बिम्बयात कयाः म्हिग पुलांगु बानेश्वरय् सहलह मुँज्या जूगु खः ।

उगु ज्याझ्वलय् कवि वैद्यं लःलः खः चिनाखँय् छ्यलादीगु विम्वयात कयाः प्रोफेसर श्रीधर लोहनीं कुलेगु नापनापं उगु चिनाखँ मुना सफूया बारे ध्वाथुइकादिल ।

ज्याझ्वलय् भाषा ह्यःमि, कवि, साहित्यकारपिसं ब्वतिकयादीगु खः । ज्याझ्वलय् ब्वतिकयादीपिनिगु न्ह्यसःया लिसः ब्युसे नुगः खँ तयेगु झ्वलय् थुगु सफू लःया बारे जक च्वये धकाः च्वयागु मखु । चिनाखँ च्वयेगु झ्वलय् लःयात कया च्वयातयागु चिनाखँ तःपु खनेदये धुंकाः पासापिसं लःया बारे च्वयातःगु चिनाखँ जक मुना छगू अलग हे सफू पिथनेगु साहुति कथं पिथनागु खँ कनादिल । कवि बैद्यं थःगु जीवनय् जूगु घटना, मेपिनिगु जीवनय् जूगु घटना गथेकि मनूतय्सं वा वइबलय् थीथी आकारयागु थलबलय् वाति फइगु, वा वइबलय् न्ह्यःकंझ्यालय् लाःगु लः न्हाय्कने थायेमफयाः ख्वविथें सुलुलुलु बाः वंगु लू स्वयाः च्वयागु खँ न्ह्यथनादिल ।

विश्वय् न्हापां बिम्ब छ्यलाः चिनाखँ च्वयादीम्ह इज्रा पाउन खः । कवि बैद्ययात विम्बवादी कवि नं धायेगु याः । लःलः खः चिनाखँ मुनाय् विम्ब जक छ्यलातःगु मखु प्रतिक नं छ्यलातःगु खनेदु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.