मोक्षयात बः बियातःगु चःह्रे सिलाचह्रे

११३८ सिल्लागा द्वादशी/येँ

मोक्षयात बः बियातःगु चःह्रे सिलाचह्रे

दच्छिया झिनिगु चह्रे वइ । प्रत्येक चःह्रेया थःथःगु हे विशेष महत्व नं ल्यनाच्वंगु दु । नेवाःतय्सं थः शक्ति सम्पन्न जुइया नितिं प्रत्येक चःह्रेबलय् पुजा याना वयाच्वंगु दुसा वेदया ज्ञान सिबें नं योग व साधनायात प्रमुख रुपं थाय् बिया तःगुलिं निगम मतया सिबें आगम मतयापिन्सं चःह्रेयात त्वःमफिक्क थःगु जीवनया हे छगू अंग दयेके धुंकूगु दु । थ्व हे झ्वलय् सिल्ला चःह्रे वयाच्वंगु दु । गुगु स्वयम हे महत्वपूर्ण पर्व पुजाय् दुने लाःवःगु तिथि खः ।

नेपालय् वा समस्त भारत वर्षय् हे दकलय् प्राचीन धर्म कथं कयातःगु धर्म शैव धर्म खः । बिना मूर्ति अझ शिवलिंगयात जक द्यःया रुप बियातःगु इलंनिसें हे सिल्ला चःह्रेयात विशेष थाय् बियातःगु दु । नेवाःतय्सं हना वयाच्वंगु ला सिल्लाया नामं क्वकाना हना वयाच्वंगु थुगु चःह्रे कुन्हु विशेषत प्राचीन धर्मयात हे थाय् बिया वयाच्वंगु दु ।

शिवलि‌ंग । किपा रेखा शाक्य

सिल्लाचःह्रेयात कया चर्चायायेबलय् झीगु न्ह्यःने दकलय् न्हापां दं वइगु धैगु हे शिव खः । शिवयात सत्यं शिवम सुन्दरम धकाः धाःसां थ्व द्यःत मन, वचन व बुद्धिया प्रतिक खः लिसें शिवपुजा धइगु शिव शक्तिया मंकाः पुजा नं खः । थ्व हे ल्याखं आगमवादी नेवाःतय्सं सिल्लाचःह्रेयात आगमय् पुजा यायेगुया लिसें तान्त्रिक द्यःतय्थाय् वनाः गुप्त पुजा यायेगु याइ ।

महाद्यःया मूर्ति । किपा रेखा शाक्य

थ्व बाहेक नं शैव मतयापिं सकसिनं थ्व कुन्हु महाद्यःयात हनाः न्यायेकी । त्रयोदशी फुनाः चःह्रे क्यनेवं हे न्यायेकीगु थुगु चखः कुन्हु मद्यंसे मन्त्र ब्वनाः महाद्यःया आराधना यात की सिद्धि प्राप्त जुइ धइगु दु । अथे खःसां थौं वया सिल्लाचःह्रे कुन्हु मि च्याका जक च्वंगु लुइकेफसा वास्तवय् मि च्याका कःनि मुस्या नयेगु धैगु हे त्रयोदशी कुन्हु मद्यंसे चतुर्थीया तिथि तक महाद्यःया भजन कीर्तन याना मोक्ष कामना यायेगु खः ।

त्रयोदशी तिथि फुना चतुदर्शी तिथि क्यंगु इलय् बूम्ह महाद्यःया स्मृतिइ त्वाः त्वालय् सिँ च्याकेगुयात होमया प्रतिक कथं कयातःगु दु । लिसें थ्व कुन्हु आगम मतयापिंसं गुगु मन्त्र ब्वनी उकिया वास्तविक अर्थ नं थुइकेमाः । थथे वास्तविक अर्थ थुइके फतकि वा शिव मन्त्रं सिद्धि प्राप्त जुइगु जक मखसें अनर्थ मन्त्रं यानाः ल्वगि जुइगु, असिद्धि जुइगु व याकनं हे सिना वनी धइगु दु । उकिं थ्व चःह्रे कुन्हु त्वाः त्वाः पतिकं हे सिँ च्याकाः महाद्यः पुजा याना चःह्रे न्यायेकीथाय् मन्त्र सहितया भजन हाला वयाच्वंगु लुइकेफु ।

सिलाचःह्रेया लसताय् त्वालय् भजन हाला च्वंगु । किपा रेखा शाक्य

थ्व चःह्रे गबलेंनिसें न्यायेकल धकाः आः तक धाये मफुनिसां थ्व पर्वकाल धाःसा प्राकृत हे खनेदु । चिकुला फुना बर्खा शुरु जुइगु थ्व ईयात लुमंका बांलाक सचेत जुइफत धाःसा रोग ब्याधिं मुक्त जुइ फइ धकाः आः तक धया वयाच्वंगु दु । मि पनेगु दकलय् अन्तिम दिं थ्व कुन्हुया मिया ह्यंग्वाः छेँछेँय् यंके मत्यःगु गुकिं यानाः धँय् कुसित छेँ छेँय् बासं च्वनीगु धापू दुसा थ्व कुन्हु निसें बर्खा शुरु जुल । बर्खां दाइपिं धँय् कुसिया धंवा बुया वइ धकाः नं धायेगु चलन दु ।

सिलाचःह्रेया लसताय् त्वालय् मि च्याका तःगु । किपा रेखा शाक्य

शिवरात्री वा सिल्लाचःह्रेयात कया प्रचलित बाखंया लिधंसा कायेबलय् नं मोक्षयात हे बः बिया तःगु खंकेफु । बाखं कथं त्रयोदशी कुन्हु छम्ह ब्याधां न्हिच्छि तक छम्ह हे शिकार लुइके मफुगु इलय् लाक्क हे बहनी माधुँ छम्ह लुइकल । थुम्ह माधुँ लुइकेवं उम्ह धुँयात स्यायेत स्वःगु इलय् थः मस्त तसकं हे नये पित्याका च्वंगुलिं थौं त स्यायेमते बरु कन्हय् थः हे वये मखुसा थः मस्तय् नये मखनाः हे सी धकाः उम्ह ब्याधायात अनुनय् यात धइगु दु ।

द्यांलाम्ह ब्याधां मा धुँया थुगु विनय न्यना अथे खःसा थः पिया च्वने धकाः छमा सिमाय् वना पियाच्वन । द्यां लाम्ह ब्याधा चिकुया म्हः खाःलिसे सिमा हः कुतुंवया क्वय्च्वंगु महाद्यःया मूर्तिइ लाःगुलिं महाद्यः लय्ताया उम्ह ब्याधायात शिकार यायेगु पाखें मुक्ति ब्यूगु वा वयागु जीवनय् ह्यूपाः हयाबिल धकाः थ्व पर्वयात कयातःगु दु । लिसें कन्हे कुन्हु इमान्दारिता पूर्वक माधुँ शिकारीया थाय् वःबले शिकारीं जीवनदान बियाछ्वःगु दिं सिल्लाचःह्रे लाःगु धाइ ।

थथे सुयागुं जीवन दान बिइगु पर्व कथं नं कयातःगु थुगु दिं यात जीवनय् छगू बहारता वइगु दिं कथं नं कयातःगु दु । थ्व कुन्हु निसें स्वां सिमाया गंगु हः दक्वं कुतुं वयाः न्हूगु चुलि जाया वइ धइगु विश्वास दु । महाद्यःया स्मरण मात्रं हे मोक्ष दइगु थुगु तिथि हनेगु नितिं हे त्वाः त्वालय् गुलिखे थासय् गुथि व्यवस्था हे न्यायेका वयाच्वंगु खंकेफु ।

च्वमि रास जोशी
सांभार स्वनिगः वाःपौ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.