मथुराया यौन साहित्य “मिजला” यात ब्वने धुंकाः 

 


११३८ तछला गाः अामै

मथुरा कृष्ण साय्मि छम्ह बाखँ च्वमि ,छम्ह उपन्यासकार व आख्यानकारया नामं नेपालभाषा साहित्यय् ख्यःया साहित्यकार खः । वय्कया च्वसां पिज्वःगु दक्वं मध्ये छुं छुं उपन्यास व बाखँयात ब्वनेगु ह्वताः चुलाकाम्ह छम्ह जि नं खः । जि स्वयम नं साहित्यय् ल्हाः न्ह्याकाच्वनाम्ह जूगु नातां वयकःया साहित्य ब्वनेगुलि नुगः क्वसाम्ह पात्र खः जि नं ।

वयकःया ” मिजला”  नां या यौन साहित्यं भयब्यूगु चीहाकःगु उपन्यास ब्वनेगु ह्वता चूलात । उकिया हे प्रतिक्रिया वयकलं फ्वना दीगु कथं थःम्ह थुगु सफुतिइ खँकागु व थःत ताःगु खँयात थन न्ह्यब्वयेगु कुतः याना च्वना । अथे ला जि समालोचक मखु तर छम्ह च्वमिया नातां जिं नं थुगु सफुतिइ खंकागु खँ च्वयेगु दुस्साहस यानाच्वना । थुकियात सकरात्मक रुपं कयादी धैगु भलसा नं कयाः च्वना ।

” मिजला” या विषय बस्तुयात दुवालेगु खःसा थ्व तप्यंक यौन विषययात कयाः उकिइ कलात्मकताया खँग्वलं भुत्तुभुनाः  च्वया तःगु खंका । खः झीसँ समाजय् च्वने धुंकाः न्ह्यागुं खँयात तप्यंक मधासे उकिइ बिम्ब प्रतिबिम्ब व प्रतीकात्मक रुपं न्ह्यब्वये फत धाःसा व कलात्मकतां भय बिइगु स्वभाविक हे खः, यायेमाःगु नं थथे हे खः मखुसा अश्लिलतां भय बिइ । गुकियात थ्व नेवाः समाजं हजमोला नयाः नं पचये याये फैमखु ।

किपाः रेखा शाक्य

उकिं थुगु ल्याखँ धायेगु खःसा च्वमि थुकिइ सफल खनेदु । विषयबस्तु सामान्य कथं झीगु न्हियान्हिथं न्ह्याइगु लकसयात कःघाना न्ह्यानाच्वंगुयात छगू रोमान्चकतां जायेका ब्वमिपिन्त कुचुकुचु नकाः आः छु जुइनं थें धैगु कौतुहलतां थःगु च्वसा नापनापं ब्वनायंकेत च्वमि ताः लाःगु हे खंकेफु ।

समाजय् निगू हे जक वर्ग दु व खः मिसा व मिजं । उकिसनं हरेक मनूयाके यौन विषययात कयाः मचायकं भावनात सुलाच्वनिगु थ्व सत्यता हे खः । गुलिसिनं थुकिया अभिब्यक्ति याउँक हे सुयां न्ह्यःने न्ह्यब्वयेगु आँट याइसा गुलिसिनं थुकियात तप्यंक धाल कि वयात ब्यक्व मिखां स्वइला धैगु भययात नुगलय् ब्वलंका म्वाइपिं नं दु ।

अथेला नेवाः साहित्यय् मेमेगु विषयस च्वसा न्ह्याकाच्वंपिं आपालं दूगु खःसां यौन विषयलय् च्वयेगु हिम्मत धाःसा याये मफुगु थ्व थौंया खायुगु सत्य खः । उकिं यौन विषयया सफू ल्हातय् ल्याःखात धाःसा पतिं मजाः तर साय्मिजुं यौन साहित्य नं झीगु जीवनया अभिन्न अंग खः थुकियात नं साहित्यया माध्यमं समाजय् खनेदूगु अभावयात उपन्यासया रुप बिया न्ह्यब्वयेगु कुतः यानादीगु दु । यौन साहित्यया ह्याकुं वंगु थाय्यात जायेकेगु कुतः यानादीगु दु ।

सामान्य रुपं विषयबस्तुयात न्ह्याकाः नं गुकथं मनूतयसं यौनया अभिब्यक्ति यानाच्वनी धैगु खँ थुगु उपन्यासया मू बिषय बस्तु जुया बिउगु दु ।  “मिजला”  या नां यात हे कयाः वयकलं थासं थासय् उकिया अर्थयात दुवालेगु झ्वलय् मी धयागु Fire  खः, आगो खः वास्तवय् मिसा नं मि हे खः मिजं नं मी हे खः । तर इमिगु च्याइगु रुप पाः । मिजं छक्वलं च्याइ, ह्वानाक्क च्याइ तर मिसायात हतिपतिं काचाक्क च्याके फैमखु, बुलुहुँ च्याइ , च्याये धुनेवं स्याये थाकुू धैगु उक्तिं थन कलात्मक ढंगं यौनया मू खँयात न्ह्यब्वयेगु कुतः यागु खनेदु ।

यौन उत्तेजना गुलि छम्ह मिजंयात सुं मिसा खनकी याउँक हे जुइगु खः व मिसायाके अपुक मजुइफु जुलकि उकियात भष्म यायेत थाकु धैगु खँ यात प्रतिकात्मक रुपं न्ह्यब्वःगु दु । खः थ्व हे कलात्मक अभिब्यक्ति खः ।

थासं थासय् वयकलं मिसायात गुनुहुँ च्याकेत ल्हाः ज्वं वनेगु, लिउनं वनाः मचायेकं मिजलायात घयेपु वनेगु थ्व दक्वं तत्वत मिसायात यौनय् लिप्त यायेत न्ह्याकूगु पलाः खः । गुकिया लिच्वतं मिजला नं थःत च्याये मबिइगु अथक प्रयास बाबजुद नं पलखया नितिं जूसां साजन मिजं पात्रनाप पलख गुगु झुमिं वन थुकिं हे नं प्रमाणित जूगु दु, यौन बिषयपाखें सुं नं ब्यागलं च्वनेमफु ।

खः, साजनं धाःथें “मिजंत सिइदयेक अस्यः ।” छेँ कलाः ल्याय्म्हपिं काय् व म्ह्याय् दुसां ह्वताः चू लातकी उकी लाल कायेफु । आपालं काये नं धुन धकाः द्वापरयुगया कृष्णया १६०० गोपिनीनाप यौन स्वापू तःसां सकलें कलाः मजुगु खँ न्ह्यथना गुगु पुरुषार्थया बखान याकाबिल उकिं नं झीगु समाज पितृसतात्मक समाज खः मिजं नं याःसा न्ह्यागुं जाय्ज, मिसां याःसा जघन्य अपराध धैगु खँयात उलाच्वंगु दु ।

तर मिसायात समाजं बियातःगु अनेक सीमायात हाचां गायेत तक्वः मछिं बिचाः यायेमाः । मिजंलां थःत पनाः पनेमफुगु अवस्थाय् पलख हे जूसां साजन नाप छचाः म्वाना यौन स्वापुया अनुभव कायेगु आशा ब्वलंकल अले लिपा ” सुना नं सिलकी छु याये ? छम्ह जि, निम्ह जूसा छुयाये ?” धैगु न्ह्यसः न्यंकातःगु लिं नं बांलाक हे प्रष्ट याना ब्यू ।

बिषयबस्तु मुक्कं यौननाप स्वापू दूगु खःसां थौंया समजाया चित्रण यायेगु झ्वलय् वयकलं गुगु थाय् या, कोथाया, नसात्वंसा, समाजया व छेँखाया वर्णन गुबलें थम्ह‌ं हे सा  गुबलें पात्रया म्हुतुं ल्ह्वकाः च्वन उकिइ नं च्वमि सफल जूगु खनेदु । झीगु समाजय् याकः मिसा गथे जुया जुइगु ? हरेक छेँखाय् गथेयाना कायपिं पाखें मांपिं व म्ह्याय्मस्त प्राताडित जुयाच्वनीगु ? आदि इत्यादी नं स्वभाविक ढंगं माः थाय् मागु कथं न्ह्यब्वया थःगु कलायात ब्वयाबिउगु दु च्वसाया माध्यमं ।

अथेहे मिजंतसें थःगु स्वार्थ पूवंकेया नितिं यौन प्याःचा तंकेया नितिं गुकथं निग्तिगु खँयात त्वहः दयेका छेँच्वंपिन्त ध्वं लायेफू धैगु नं बःचा हाकगु वया पासाया मां मफुगु खँयात छेँया कलाःया न्ह्यःने तल व नं स्वभाविक खनेदु ।

यौन साहित्ययात न्ह्यब्वयेगु झ्वलय् वयकलं छम्ह मिसा पात्र मिजलायात न्ह्यःने थःना साहित्य धैगु केवल कल्पनां जक मखु थुकिइ यथार्थ दयेमाः धकाः मचाय्कं साहित्य मात्र कल्पना मखु थुकिइ वास्तविकताया लिधंसा कयाः बुट्टा भरेयानाः खँग्वःया लसां बियाः च्वयेबलय् अझ दुग्यनी धइगु मचायेकं सन्देश बिइगु कुतःयात ।

मिजलां “ज्यानमाराया बिषयबस्तुइ छुं च्वयेत मनू स्यानाः हे जक च्वयेफइगु खःसा अज्यागु साहित्यय् थःगु च्वसा न्ह्याके मफइगु बिम्ब व अभिब्यक्ति बिइकाः समाजय् साहित्यकारं छुं नं च्वयेगुयात धाःसा मचायकं साहित्यकारयात स्वयमया थःगु अनुभव च्वगु खः धइगु आरोपयात मिथ्या साबित यायेगु कुतः यानादीगु दु ।

अथे हे मिसात झीगु समाजय् कतः पाखें जक मखु थः धापिनिगु कुटिल दृष्टिं तक नं बचय् जुइ थाकुगु खँयात वया पाजु धाःम्हसिनं मिजलायात मचाबलय् याःगु अश्लिल यौन व्यवहारं नं कुलेगु कुतः जूगु दु ।

मिजंतसें यौन स्वापू तयेया नितिं नैतिक अनैतिकयात लिफ मस्वइगु, केवल क्षणिक थःगु प्याःचा तंकेया नितिं अनेतनेया खँ न्ह्यथना यौन स्वापु तयेत गुकथं हेइकी धैगु खँयात इलय् ब्यलय् पौराणिक बाखंया लिधंसा कयाः गुगु नैतिकताया पाठ बिया मिजलायात नैतिकतां च्यूत यायेत स्वल उकिया वर्णन नं बांलाक हे जूगु खनेदु ।

अन्तय् साजनयात मिजलाया लिसः मोबाइलय् गुगु म्यासेज बिया थः नैतिकतां च्यूत मजुइगु खँया लिसः बिइकल तर यौन हे जक सुं नापं स्वापु क्वातुकेगु लँपु मखु धकाः झी लिपा नापलाये धकाः नवाकातल उकिइ मिसाया उदार मनया मचायकं भाव व्यक्त याकातःगु खनेदु ।

मिजला सफू पाखें बिइत्यंगु यौन मनोविज्ञानया विषय दयेका गुगु सन्देशयात कयाः च्वसा न्ह्याकादिल व प्रशंसा योग्य हे खनेदु । थज्यागु साहित्यया सफूया आवश्यक खः झीगु समाजय् । हाकनं नं च्वमि पाखें इलय् ब्यलय् थुगु बिषयबस्तुइ च्वसा न्ह्याकाहे च्वने फयेमाः धैगु दुनुगलं निसें मनंतुसें वयकःयात सुभाय बियाच्वना । नापं ब्वमिपिनिगु प्रतिक्रिया कयाः वयकलं मचायकं समाजयात नेपालभाषाया साहित्य ब्वंकेगुलिइ गुगु पलाः घ्वयेन्याकेगु कुतः यानाः च्वन थ्व नं सह्राहनीय ज्या कथं कयाच्वना ।

 

लुमंके । थ्व जिगु बिचाः वा नुगः खँ मथुरा साय्मिजुं उपन्यासयात कयाः थी थी व्यक्तित्वपिनिगु बिचाः मुंकाः पिकागु सफुतिइ नं दुथ्याः ।

सुभाय ।

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.