न्हापांगु न्हि कुन्हु किलाघःया पुलुकिसी  प्याखं हुलाच्वंगु लु स्वयादिसँ ।

ने सं ११३८ ञँलाथ्व द्वादशी/येँ

झीगु सम्वाददाता

येँयाः नखः सुरु जुगु न्हापांगु न्हि कुन्हु किलाघःया पुलुकिसी  प्याखं हुलाच्वंगु लु स्वयादिसँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.